Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 38 (december 2010) Nr. 4

4 Respect voor de kindertijd
KINDERJAREN
Ad van der Heijden
Volwassenen schetsen de kindertijd vaak als een levensfase waarin je de wereld verkent en allerlei ontdekkingen doet, een tijd zonder zorgen. Toch komen de kinderjaren steeds meer onder druk te staan als resultaat van de eisen die door diezelfde volwassenen gesteld worden. Kindertijd, de veilige basis voor het verkennen van de wereld.

7 Fiet wil rennen
AAN DE SLAG!
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

8 Kijken met kleuters

SCHOOL VIDEO INTERACTIEBEGELEIDING
Vincent Klabbers
Dit artikel beschrijft een groepshandelingsplan dat is uitgevoerd in de onderbouw van basisschool De Kastanjelaar in Milheeze. ‘Kijken met Kleuters’ is een toepassing van School Video Interactie Begeleiding, waarbij een groep kleuters het eigen handelen verbetert door gebruik te maken van foto’s en videofragmenten. Leerkracht Helmla Verhelst heeft dit handelingsplan met haar groep uitgevoerd en is hierbij door Vincent Klabbers begeleid.

14 Kind als volwaardige gesprekspartner

ACADEMISCHE TAAL
Lotte Henrichs
Door gesprekken te voeren waaraan jonge kinderen een betekenisvolle bijdrage leveren, laten ouders hen kennismaken met ‘academische taal’ of ‘schooltaal’. Belangrijk voor een soepele overgang van school op vierjarige leeftijd.

17 Burgerschap op kniehoogte
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden

18 Hoogbegaafd kind in de knel
HOOGBEGAAFDHEID
Marcella Klamer, Greet Caminada
Veel mensen denken onterecht dat hoogbegaafde kinderen het makkelijker hebben op school dan andere kinderen. Dit artikel gaat over een hoogbegaafd kind dat het moeilijk heeft en voor observatie en behandeling wordt aangemeld bij de vaktherapeut beeldend in school.

21 Boekbesprekingen met als thema ‘spelen, leren en observeren’
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Wat mag…? Wat kan…? Dilemma’s bij het spelen
– Zelfcontrole. Een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag
– Speelwerk: Observeren en onderzoeken van jonge kinderen

22 Piramide: een voorproefje
NIEUWE SERIE PROJECTBOEKEN
Paul Filipiak
Het VVE-programma Piramide heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een programma voor ‡lle kinderen. Vanaf 2009 verschijnt er stapsgewijs een vernieuwde versie van de Piramide-projectboeken voor peuters en kleuters. Dit artikel bespreekt de woordenschataanpak inde nieuwe Piramide-projecten.

26 Het lijkt simpel… en dat is het ook
MASSAGE IN DE KLAS
Liesbeth Hoogland, Tanja Gerdes
Op veel basisscholen is sprake van drukte en stress. Vaak vertaalt zich dat in pesten en agressie. Onderlinge massage in de klas is een eenvoudige en doeltreffende manier om hier iets aan te doen. Actueel Nederlands wetenschappelijk onderzoek (Hoogland, 2009) toont aan dat massage werkt. Mooi is dat het zowel voor degene die gemasseerd wordt als voor degene die masseert effect heeft en dat het effect op langere termijn alleen maar toeneemt.

29 Het kind is het uitgangspunt
AMBULANTE BEGELEIDING IN DE ONDERBOUW Lidewij Hartman
De ambulant begeleider kijkt wat een stoornis met kinderen in het onderwijs doet. Dit praktijkverslag toont wat een ambulant begeleider, samen met leerkracht en onderwijsassistent, kan doen voor twee kinderen met ernstige spraak en taalproblemen (ESM).

32 Journaal
– Sprookjes
– Deugden
– Woensdagacademie
– Agenda
– Klanken
– Natuurlijk materiaal
– Rekenspel

34 ‘Sam het sprookje. De spooktrein…en hoe je die overleeft!’

PRENTENBOEK VAN DE MAAND