Volgens Bartjens – Jrg. 34 (december 2014) Nr. 2

  2  Creativiteit en inzicht: W4Kangoeroe: Uitdagend rekenen
WISKUNDE
Ernst Lambeck
Sander en Samuel hebben allebei veel moeite met rekenen. Ze doen mee aan W4Kangoeroe en mogen de opgaven als duo oplossen. Tot verrassing van hun meester en henzelf lukt dat heel aardig. Bovendien is het voor het eerst dat ze laten zien dat ze rekenproblemen goed kunnen verwoorden. In de klassendiscussie de volgende dagen na de wedstrijd blijken ze een prima inbreng te hebben waardoor hun vertrouwen bij rekenen groeit. Volgend jaar doen Sander en Samuel zeker mee.

  5  In memoriam Jaap Vedder
NVORWO

  6  In gesprek met Jaap Vedder
INTERVIEW
Corinne Harten
De Nederlandse Vereniging voor de ontwikkeling van RekenWiskunde-Onderwijs (NVORWO) heeft er een nieuw erelid bij. Aan de voorzitter Jaap Vedder werd op de jaarvergadering 2014 unaniem en onder luid applaus het erelidmaatschap toegekend. Op 21 oktober 2014 overleed Jaap Vedder. Dit artikel is geschreven voor hij stierf. We hebben er niet veel aan veranderd.

  8  Keuzes in de rekenles
DIFFERENTIËREN
Jenneken van der Mark
Goed onderwijs is meer dan het klakkeloos volgen van een rekenmethode. Het is de leraar die er toe doet. De deskundigheid van de leraar zorgt voor rekenplezier en krachtige lessen op verschillende handelingsniveaus. Rekenlessen waarin ieder kind iets leert. Wat betekent dit voor de leraar? in dit artikel wordt beschreven hoe je als leraar zelf na kunt  en mag denken over wat je kinderen leert in de rekenles. APS heeft in 2012/2013 in opdracht van het Ministerie van OC&W een onderzoeks- & ontwikkelingsrapport uitgevoerd naar hoe leraren geholpen kunnen worden bij het maken van keuzes.

12  Hoe hoog leg jij de lat?
DIFFERENTIËREN
Anneke Noteboom
Hoe hoog moet de lat liggen voor leerlingen van verschillende niveaus ion het basisonderwijs en daarna? Dat is een vraag die eenvoudig te beantwoorden is, maar waar leraren wel mee te maken in de dagelijkse onderwijspraktijk. In dit artikel willen we kijken wat er nu, vier jaar nadat de referentieniveaus in de wet zijn vastgelegd, gebeurd is binnen het rekenonderwijs.

16  De kromme van Luning Prak
VROEGER
Ed de Moor

17  Geef met gulle hand aan de minderbedeelden!
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18  De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van den Bergh, Nina Lathouwer

22  Wat je ziet, ben je zelf!
OBSERVEREN
Belinda Terlouw
Kijken naar Kinderen wordt op Pabo´s en bij begeleidingstrajecten ingezet als middel om de kwaliteit van het reken/wiskundeonderwijs te verhogen. Leerkrachten leren beter observeren door foto´s van lessituaties te maken en die goed te analyseren. Daardoor kunnen zij effectiever inspelen op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen, mits zij voldoende vakinhoudelijke en vakdidactische kennis hebben en die ook kunnen toepassen.

26  Taal of vertaalprobleem?
REKENTAAL
Suzanne de Lange, Ria Brandt
Het is een veelgehoorde klacht dat rekentoetsen teveel begrijpend lezen toetsen zouden zijn en de rekenvaardigheid niet of onvoldoende meten. Maar is dat wel zo? In dit artikel gaan de auteurs in op het onderdeel taal in alle CITO reken-wiskundetoetsen (LOVS, Entree en eindtoets in het basisonderwijs en de rekentoetsen voor voortgezet onderwijs en mbo). Zij onderzoeken of het gaat om een taalprobleem of een vertaalprobleem en op welke manier leraren deze problemen in de rekenlessen kunnen aanpakken.

30  Rekenen-wiskunde in de media
IN/UITGELICHT
Peter van den Bremen
Lotte zin tin groep 5 en heeft moeite met het vermenigvuldigen van samengestelde getallen, bijvoorbeeld 7 X 24. Lotte heeft gewoon meegedaan met de instructie. Bij de verwerking maakte ze veel fouten. De antwoorden gaven geen duidelijke informatie over de oplossingsstrategie.

31  Wis-kunde
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap van Lakerveld

33  (Te) veel op mijn bordje
GROETJES VAN GROEP 5
Lia van Diem

35  Inzicht en kennis
REKENEN OP MBO
Mark Hoogenboezem
in dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoekje in de koksopleiding van ROC Midden Nederland, waarbij wordt nagegaan of authentiek toetsen een brug kan slaan tussen generieke rekenvaardigheden en rekenvaardigheden die onlosmakelijk verbonden zijn aan het koksvak.

38  Dobbeldraai en Canadees rekenen
SPEL IN DE REKENKLAS
Anneke Noteboom