Toon Speziaal — Jrg. 2 (maart 2007) Nr. 1

Thema: ZORG IN DE LIFT

3 Behoedzaam inkoppen s.v.p.
DE REDACTIE

4 Passend onderwijs, opdracht voor het nieuwe kabinet / Hoever zijn we met de zorgplicht?
THEMA
Hoe staat het eigenlijk met de ontwikkeling van een passend onderwijsaanbod aan alle kinderen? En met de zorgplicht die er voor moet zorgen dat er geen kinderen tussen de wal en het schip vallen? In september 2005 klonk voor het eerst het begrip passend onderwijs en in de aanloop naar een overleg met de Kamer over herijking van de zorg werd het begrip zorgplicht ge•ntroduceerd. In het onderwijsveld veroorzaakte de introductie, van de toen nog onheldere begrippen, de nodige opwinding. Even immers leek het erop of het huidige onderwijsstelsel op de schop zou gaan en nieuwe wetgeving zou leiden tot het wegvallen van het speciaal onderwijs. Maar zoals het met soep is…. De discussie over de achterkant van de begrippen zorgplicht en passend onderwijs bracht een lange weg in beeld die nog moet worden gegaan.

7 Jargon
JARGON

8 Zorgstructuren in scholen: signaleren, terugkoppelen en evalueren
THEMA

8 Dwingende haast
COLUMN

10 Voorzitter onderwijsbond: studeren op lerarentekort? Idee‘n liggen klaar!
Terwijl we dit verhaal schrijven, ligt er een regeerakkoord en weten we inmiddels dat onderwijs mag rekenen op een stevige financi‘le impuls. “Als je het afzet tegen de investeringen in de andere sectoren dan springt onderwijs eruit. Maar daar staat tegenover dat er, tegen de beloften van de drie coalitiepartijen in, toch ook weer op onderwijs bezuinigd wordt. In het voortgezet onderwijs gaat het om 85 miljoen en in het mbo om 155 miljoen euro”. Marleen Barth is voorzitter van CNV Onderwijs en met haar praten we over de stand van zaken in het onderwijs, de positie van leraren en over het beeld dat in ons land over het onderwijs bestaat. “De media schetsen een beeld dat niet met de feiten overeenkomt. Ik heb sterk de indruk dat een paar columnisten daarin een meer dan nadrukkelijke rol spelen en daar komt bij dat de politiek ‘zwaar’ op die media-aandacht reageert.

12 IB’er: onmisbare spin in het web
THEMA / ‘T VERHAAL VAN
Op haar salarisstrookje staat dat ze ‘leerkracht’ is. Maar voor de klas staan, doet ze inmiddels al een hele tijd niet meer. Cindy Metz, werkzaam op openbare sportieve basisschool Finlandia in de Rotterdamse wijk Mathenesse, is intern begeleider onderbouw. Een gesprek over ‘functieloos zijn’, onderlinge verschillen, webben weven en toekomstdromen.

14 Ambulante begeleiding op REC BovenAmstel
THEMA
Het aantal kinderen in het onderwijs dat ambulante begeleiding nodig heeft, groeit enorm. De REC’s hebben echter een gebrek aan ambulante begeleiders. Ouders die in het bezit zijn van een indicatie voor de begeleiding van hun kind moeten soms maanden wachten op de begeleiding waar het kind recht op heeft. Met deze uitspraken confronteren we Bernard Homans, cošrdinator van het REC BovenAmstel. “Inderdaad groeit ons REC ook, maar niet zo extreem als gesuggereerd wordt. De groei is voor ons beheersbaar.”

16 De agenda van de jeugdzorg
THEMA
Gezien de komst van een minister van jeugdbeleid zal er de komende jaren veel aandacht zijn voor jongeren die aangewezen zijn op jeugdzorg. Hieronder worden vier vraagstukken beschreven die in de jeugdzorg aan de orde zijn. Het gaat om de toegankelijkheid van de jeugdzorg, de wachtlijstproblematiek, de grenzen van de (vrijwillige) jeugdzorg en de professionaliteit van de jeugdzorg.

18 Het zal je kind maar wezen
THEMA
In het themanummer Ouders van TooN/Speziaal (december 2006) stond een artikel met de titel ‘Het zal je kind maar wezen’. Een bijzonder en vooral ook aangrijpend verhaal over Danny, die het ene moment hoogbegaafd genoemd wordt en het andere moment het stempel psychopaat op zijn voorhoofd gedrukt krijgt. Ondertussen wordt hij, met zijn ouders, van het kastje naar de muur gestuurd en lukt het maar niet om passend onderwijs voor hem te vinden. En dat in een tijd waarin passend onderwijs in veel regio’s een ‘hot item’ is.

19 Competentiemanagement
DOEN

Tips voor de praktijk

23 LBib: een leerlingenzorg in onderwijs

23 Competenties ib’ers in de etalage

24 VIA Amsterdam, ŽŽn weg
THEMA
De schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs van Amsterdam werken aan een korte en prettige route voor kinderen en hun ouders naar een voor hen passend aanbod van onderwijs en zorg. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Een duidelijke korte en overzichtelijke weg. Kinderen verdienen passend onderwijs en zorg en er moet voorkomen worden dat kinderen uiteindelijk slechts een deel van de zorg krijgen die zij nodig hebben. De gezamenlijke ambitie is: geen kind meer thuis.

26 Onderbouw VO: op drift of op koers?
THEMA
Het lijkt lang geleden dat het onderwijs een vanzelfsprekende verblijfplaats was voor hen die naar school gingen. Het archetypische beeld van een meester die de hele dag lesgeeft en om half vier met een met schriften gevulde leren tas op de bagagedrager, het been over de fiets zwaait en naar moeder de vrouw pedaalt – of zijn equivalent van het voortgezet onderwijs die meer wisselende tijden heeft waarop hij huiswaarts keert – ligt ver achter ons. Sterker nog, er gaan vandaag de dag meer vrouwen huiswaarts vanuit de school dan mannen. En leraren gaan liever langer door op school, omdat de werktijdenregelingen het soms minder aantrekkelijk maken om het werk onopgemerkt thuis te doen.

28 Gedragswerk: resultaat door verbinden
THEMA
85% van de leerlingen maakt het onderwijs zonder ‘problemen’ af en 5% van de leerlingen heeft een hulpvraag die niet in het onderwijs op te lossen valt. Daar tussen zit de groep (10%) waar de meeste drukte over gemaakt wordt en waar we de meeste “last” van hebben omdat ze druk zijn, herrie schoppen of een teruggetrokken leven leiden. “Problemen binnen deze groep kunnen alleen opgelost worden als de twee velden – Passend Onderwijs en zorgadviesteams (ZAT’s) – die op dit moment in onderwijsland in beweging zijn zich onlosmakelijk met elkaar verbinden”, aldus Bart van Kessel, senior adviseur bij VOS/ABB en cošrdinator van Gedragswerk.

30 Speciaal onderwijs op centra daghulp
THEMA
“De problemen van jonge kinderen zijn niet ineens verdwenen bij het sluiten van de schooldeur”, aldus Hans Kelderman, algemeen directeur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg (ASOJ). “Zowel in de schoolsituatie als in de thuissituatie is hulp nodig. Als je dat professioneel wilt doen, moet je die hulp goed op elkaar afstemmen.”

32 Onderzoek Stichting STO[M]P
THEMA
Een leraar van groep 8 belde onlangs naar Stichting STO[M]P: de vorige dag heeft hij een ‘ettertje’ de klas uitgestuurd. Het kind reageerde de hele dag al apathisch en uitdagend, en uiteindelijk wist hij ook niet meer wat hij ermee aan moest. ’s Avonds merkt hij dat zijn optreden hem niet lekker zit.

33 SBOwerkverband: samen staan we sterk
THEMA
Het SBOwerk beoogt een landelijke samenwerking tussen sbo-scholen. Het is in april 2006 ontstaan op initiatief van sbo-directeuren. Enkele punten van zorg betreffende de nieuwe Wet Passend Onderwijs en het einde van WSNS Plus waren hiervoor de aanleiding. Op 17 januari jl. vond in Opmeer de offici‘le oprichting plaats van het SBOwerkverband.

34 Koersplan Remedial Teaching
De landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) heeft in november 2006 een koersplan gepresenteerd net als ondertiteling Op weg naar structurele en ge•ntegreerde remedial teaching. Het koersplan is het resultaat van een proces van met elkaar overleggen en nadenken over de koers die de vereniging voor de komende jaren uit moet zetten.

36
GESPOT
Lees, doe of kijk:
– Toolkit TOM VVE (www.teamonderwijs.nl)
– Abonnees met een jaarabonnement hebben recht op toegang tot het digitale archief van TooN/SpeZiaal
– Dagbehandeling jonge kinderen en speciaal onderwijs Handreiking ontwikkeling onderwijs-zorgarrangementen (www.lcoj.nl)


38 Colofon