Toon Speziaal — Jrg. 2 (juni 2007) Nr. 2/3

Thema: OUDERS IN SCHOOL

3 Veranderlijk als het weer
DE REDACTIE

4 ‘Niet bij ieder incident nieuw beleid
INTERVIEW
Staatssecretaris Sharon Dijksma houdt er niet van om met alle parlementaire winden mee te waaien. Ze wil vooral herkenbaar en duidelijk beleid, dat niet bij elk incident gewijzigd hoeft te worden. ‘Dus een focus op taal, lezen en rekenen, maar ook recht doen aan wat er nu al gebeurt in het onderwijs. Het wordt tijd dat we aandacht gaan besteden aan de toegevoegde waarde van het onderwijs.’

7 Ouderbetrokkenheid droogt op
THEMA
Met een gemiddelde van 1,75 kind, zijn de huidige gezinnen klein. Daarmee worden de prestaties van die kinderen in het onderwijs steeds belangrijker. Ouders verwachten dus meer van het onderwijs, ze claimen meer resultaat. Met Werner van Katwijk van ‘Ouders & Coo’ gaan we in gesprek over de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs.

9 Loslaten
COLUMN
Peter Boer

10 Allochtone ouders betrokken en actief in het onderwijs
THEMA
Voor allochtone ouders is naar school komen, voor bijvoorbeeld een ouderavond, vaak een te hoge drempel. Ze voelen zich niet begrepen als het gaat om hun opvattingen over opvoeding en onderwijs. Maar ook scholen kunnen zich afvragen of ze wel voldoende rekening houden met (culturele) verschillen. Aan het woord is Zeki Arslan van ‘Forum’, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.

12 Ouders over school, thuis, normen en waarden
THEMA / ‘T VERHAAL VAN
Een gesprek met twee ouderparen, met een verschillende achtergrond, die midden in het leven staan. Hoe betrokken zijn zij bij het leven van hun kinderen thuis en op school?

14 Onderzoekers over de rol van ouders: School en ouders samen goed voor ontwikkeling kind
THEMA
Gelet op de nauwe betrokkenheid van zowel ouders als school bij de opvoeding en begeleiding van kinderen en de eindverantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding, ligt het voor de hand om ouders als partner van de school te zien. Samen kunnen ze meer betekenen voor de ontwikkeling van kinderen dan elk voor zich. Maar zijn er ook vanuit onderzoek redenen aan te geven om dit standpunt in te nemen? Een korte rondgang langs nationaal en internationaal onderzoek levert een bevestigend antwoord op deze vraag.

16 Investeren in kopklas loont
Meertalige leerlingen maken na de kopklas een betere kans op een succesvolle schoolcarrire in het voortgezet onderwijs. Ze zijn beter toegerust en gemotiveerd. De kans op afstroom naar een lager schooltype en voortijdig schoolverlaten neemt daardoor af. Het lijkt dus te lonen om te investeren in een tussenjaar voor meertalige leerlingen met een taalachterstand in het Nederlands. Dat is ook een voorlopige conclusie van de onderzoeksinstituten ITS en SCO-Kohnstamm Instituut in ‘De opbrengst van de pilot-schakelklassen’ van Lia Mulder (ITS) en Guuske Ledoux (SCO-Kohnstamm Instituut), januari 2007.

18 Integraal taalbeleid voor basisonderwijs
Aan de aanpak van onder andere technisch lezen is in Rotterdam de laatste jaren veel aandacht besteed. De resultaten liggen op het landelijk gemiddelde niveau of daar boven. De scores zijn ook stabiel door de jaren heen. De gemeente en de besturen werken in Rotterdam nauw samen aan taalbeleid. Een gezamenlijke afspraak is dat in 2010 elke Rotterdamse (voor)school integraal taalbeleid in het schoolplan heeft uitgewerkt.

19 Ouders als educatieve partner
DOEN / THEMA

Tips voor de praktijk
– Definitie partnerschap
– Functies handreiking
– Informatie vanuit de school
– Intakegesprek
– Introductie van ouders in de schoolgemeenschap
– Huisbezoek
– Dialoog over de ontwikkeling van het kind
– Contactouders
– OnderwijscafŽ
– Ouderpanel
– Workshops
– Exitgesprek
– Ervaringen met de handreikingen

23 Meester
JARGON

24 Ouderkamer verlaagt drempel tussen ouders en school
THEMA
Als ouders goed in hun vel zitten, kunnen ze hun kinderen ook beter stimuleren en ondersteunen. Deze gedachte staat aan de basis van de zogenaamde ‘ouderkamer’ in de wijk Kort Ambacht in Zwijndrecht. Het is ŽŽn van de eerste ouderkamers in Nederland en na de zomer vieren ze het eertste lustrum. Judith de Vries, cošrdinator van de ouderkamer, vertelt over haar ervaringen van de afgelopen vijf jaar.

26 Kansen voor Hatert
Minister Ella Vogelaar bezocht onlangs de Nijmeegse ‘aandachtswijk’ Hatert. “Een wijk met een complexe problematiek”, vertelt Francine Stevens, directeur van de Open wijkschool. “Er is vaak veel werkeloosheid, ouders zijn niet of laag opgeleid en hebben vaak vele andere problemen. Kinderen krijgen vaak niet de aandacht die ze nodig hebben en brengen de problemen van thuis mee naar de school.”

28 TR Touch voor kennis en ervaring

De Landelijke Beroepsgroep Remedial Teachers (LBRT) is een vereniging van ruim 3000 leden, gespecialiseerd in remedial teaching. Bij RT gat het om het gebruiken en toepassen van een gespecialiseerde aanpak en benadering, die uitgaat van en gericht is op de problemen van het kind. De redactie van Toon?SpeZiaal in gesprek met Herm Verbugt, voorzitter LBRT, hoofdredacteur Tijdschrift voor Remedial Teaching, directeur van een grote bassischool in Weert, nauw betrokken bij de leerlingenzorg in het kader van WSNS, …

30 Hoezo, ouders als partners?

THEMA
Bart Schwartz, algemeen directeur van een vso zmok-school, met een interne afdeling psychiatrie, heeft jarenlang ervaring in het speciaal onderwijs als manager. Dit schooljaar is zijn laatste jaar als directeur. De advertentie voor een opvolger is geplaatst.

32 BSO+ meer aandacht, minder prikkels
Speciale buitenschoolse opvang of BSO+ heeft een positief effect op de ontwikkeling van leerlingen met leer- of gedragsproblematiek. De Haarlemse opvang BSO+ ‘De Bikkels’ zorgt voor de structuur en de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben. ‘De kinderen worden opener en vrolijker.’

34 Leervraag van een kind centraal bij leercirkel
‘Meer naar kinderen luisteren, niet proberen alles te meten, maar luisteren naar ons gevoel, d‡t is wat ik bedoel.’ Deze woorden van de dertienjarige Mari‘lle vormen de opening van de website van Wetenschappelijke Educatieve en Sociaal-culturele Projecten, WESP. En juist dat staat ook centraal bij leercirkels. In een leercirkel komen mensen bij elkaar om het leerproces van het kind te stimuleren en richting te geven. Het staat in het boek ‘Krachten en Kansen, initiatieven voor vernieuwing in zorg en welzijn’, dat binnenkort verschijnt en waar WESP aan meewerkte.

36 Het Onderwijs en Zorgcentrum werkt
Heel wat kinderen en hun ouders zoeken zich dagelijks in Nederland drie slagen in de rondte om hulp te vinden bij het nemen van hindernissen op weg naar volwassenheid. Of het nu gaat om hulp op het gebied van onderwijs, van opvoeding of van allerlei mengvormen daar tussen in, vaak loert de mogelijkheid dat een kind tussen wal en schip raakt. En daar zou nu volgens alle beleidsbepalers en zorgdeskundigen geen enkel kind meer terecht mogen komen.

38 Passende relatie tussen ouders en school
THEMA
Veel scholen zoeken naar manieren om hun relatie met ouders te verbeteren of te versterken. In veel gevallen is er ruimte voor verbetering of versterking van de relatie, hetzij over de hele linie (de relatie met alle ouders), hetzij gedeeltelijk (de relatie met individuele ouders of groepen ouders). De vraag is dan: wat is een passende relatie? En hoe vanzelfsprekend is een goede relatie tussen ouders en school of hoe vanzelfsprekend zou die moeten zijn?

40 GESPOT
Lees, doe of kijk:
– Handreiking: Terug naar de basis
– Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces
– Ouderavonden op maat

42 Colofon