Toon Speziaal — Jrg. 1 (maart 2006) Nr. 1

5 Geef Toon/Speziaal weg!
DE REDACTIE

5 Zorgplicht
DE REDACTIE

6 Zorgplicht voor passend onderwijsaanbod
Zorg aan leerlingen klinkt zo eenvoudig. Maar door het woud van regels en systemen blijkt het moeilijk om tot een passend onderwijsaanbod te komen. De minister denkt dat een zorgplicht dit probleem kan oplossen. Lees in dit artikel wat de consequenties zijn voor uw dagelijkse praktijk.

8 Weerbarstig
COLUMN
Peter Boer

9 Scholen afwachtend over zorgplicht
Administratiekantoor: ” Invoering vereist extra budget”.

10 De minister en de zorgplicht
De voorstellen van de minister rondom de invoering van een zorgplicht hebben voor heel wat onrust gezorgd. In dit interview geeft de minister haar visie op die zorgplicht. Volgens haar stellen instellingen zichzelf nogal eens centraal in plaats van het kind.

12 De zorgplicht van de scholen en de jeugdzorg
Frits Louwersheimer
Hoe verhoudt de zorgplicht van de scholen zich met de jeugdzorg? Dat vroegen wij aan Frits Louwersheimer, GZ psycholoog bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Hij lette de afgelopen weken extra op de afstemming van de jeugdzorg en het onderwijs. Twee casussen trokken zijn aandacht en die beschrijft hij in dit artikel.

15 Laat wat je niet kunt, geen effect hebben op wat je wel kunt!
In de gemeente Weert is met ingang van 1 maart 2005 een pilot gestart: de Vliegende Brigade. Het is een servicegerichte dienstverlening voor intern begeleiders van basisscholen. Het woord Vliegende Brigade geeft het al aan: snelheid en deskundigheid zijn de basis. Multidisciplinaire diagnostiek gericht op handelen en begeleiden.

16 Schijndel blij met JAT-aanpak
Sociaal-emotionele problemen in het basisonderwijs zo snel en adequaat mogelijk aanpakken. Dat willen de leden van de Jeugd Advies Teams (JAT) in Schijndel. Ouders spelen daarbij een cruciale rol. Zij leggen hun probleem voor aan een panel van drie deskundigen: een maatschappelijk werker, een psycholoog en de IB’er van de school van hun kind. Aan het eind van het gesprek worden afspraken gemaakt en vastgelegd. Korte lijnen, laagdrempelige aanpak, hulpverlening dicht bij de leerling, de ouders en de school, ondersteuning van de leerlingenzorg op school, daar gaat het bij het JAT om. Uiteindelijk doel is het werken aan een ononderbroken ontwikkeling van het kind op school.

18 De kunst is om kinderen te laten slagen

19 De ‘gewone’ spijbelklant zie je steeds minder

20 Laat kinderen hun emoties uiten
Afscheid nemen van een kind in de klas is altijd even moeilijk. Op scholen voor asielzoekerskinderen gebeurt het dagelijks dat kinderen weg moeten. Ze worden overgeplaatst naar een ander asielzoekerscentrum (AZC), of ze worden uitgezet. Voor het kind en de achterblijvende klas is dat een pijnlijk moment. Daarnaast worden steeds meer AZC-scholen gesloten. In het pas verschenen boekje Nou… dag maar weer geeft Jan Baan van Pharos tips aan docenten en scholen over hoe zij met afscheid nemen van kinderen om kunnen gaan.

22 Zorgcošrdinatoren op locatieniveau VO
‘T VERHAAL VAN
I
n 2010 vervalt het onderscheid tussen reguliere en speciale scholen. Het kabinet wil een onderwijsstelsel dat de wensen van leerlingen en ouders centraal stelt. Scholen moeten vanaf dan iedere leerling een passend onderwijsaanbod doen.

24 Zorgplicht

25 Tips voor de praktijk
DOEN
Hoe kan zorg rond het onderwijs het beste vormgegeven worden? Dat is geen eenvoudige vraag. Een sluitende zorgstructuur rond het onderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten, onderwijs en provincie. Samenwerking tussen deze partners en inzet van alle betrokkenen is een vereiste om alle jeugdigen de beste ondersteuning te kunnen geven. Spectrum (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland) geeft handvatten.

29 Herijking gewichtenregeling, the sequel
De herijking van de leerlinggewichten, al aangekondigd tijdens Balkenende I, is nog steeds niet definitief. Er zijn nog vragen over de herverdeeleffecten, de drempel, de taaltoets, eenoudergezinnen en de waardering van de opleiding van ouders van buitenlandse afkomst. De schipperskinderen krijgen toch een eigen budget.

30 Circulaire junks moeten afkicken
Hoeven ouders van moeilijk plaatsbare leerlingen straks niet langer te shoppen met hun kind? Krijgt de leerling van de school waar hun kind wordt aangemeld een onderwijsarrangement aangeboden – hoe moeilijk soms ook – en is het de taak van de school daarbij de juiste partners te zoeken? In vakjargon: komt er een onderwijszorgplicht en krijgt elk schoolbestuur en bijbehorende ruimte een passend onderwijszorgarrangement aan te bieden, aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven?

32 Privacy regelgeving: ‘Niet OVER maar MET de leerling’
Het uitwisselen van gegevens levert vaak problemen op, zeker als het gaat om zorgleerlingen. Maar zijn de regels echt zo lastig te hanteren? In dit artikel wordt uitgelegd waarom privacy de zorg voor leerlingen niet in de weg staat.

35 Kwaliteit
JARGON
TIG


36 Zorgplicht van scholen moet oplossing bieden
Een visie van Arga Paternotte en Ids Terpstra van het tijschrift Balans op het voorstel dat de ministerraad wil doen voor een vernieuwing van de zorgtrajecten in het primair en voortgezet onderwijs.

38 Gemeente als een spin in het web
Hoe bestrijd je het probleem van voortijdig schoolverlaters? In Utrecht is er een aanpak ontwikkeld op basis van multidisciplinaire samenwerking. U leest in dit artikel hoe en waarom deze aanpak werkt.

40 WEC-Raad moet slagvaardige organisatie worden
Een gesprek met kersverse voorzitter van de WEC-Raad RenŽ Verhulst over de koers die hij met de WEC-Raad wil varen.

42 GESPOT
– L
ees: Ongewild lastig
– Kijk: Een klasse apart
– Doe: 19 april 2006: ib BEURS

44 Experiment zorgplicht in Hengelo
Op 1 maart 2003 startte in de gemeente Hengelo een interessant experiment in het licht van de zorgplicht en het streven om kinderen met een beperking waar mogelijk op te vangen in de reguliere school. Tot nu toe hebben zes meervoudig gehandicapte jonge kinderen daar de kans gekregen om onderwijs te volgen op een reguliere school voor primair onderwijs. Het experiment was voor de gemeente Hengelo aanleiding om samen met de stichting Kids en bureau BMC op 3 februari jl. een ‘expertmeeting’ te organiseren.

45 Transferium Amsterdam
Over het samenwerkingsverband 28.2 waarbij het voortgezet onderwijs, REC 4 en Jeugdzorg de handen nog meer ineen hebben geslagen en de daaruit voortvloeiende nieuw gestarte projecten in Amsterdam.

46 Reboundvoorzieningen en de samenwerking met scholen
In dit artikel wordt er stil gestaan bij de ontwikkeling van Reboundvoorzieningen. Daarbij wordt ook in het bijzonder ingegaan op de samenwerking tussen Reboundvoorzieningen en de school waar de leerling staat ingeschreven.

50 Colofon