Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 26 (oktober 2018) nr. 4

08 Racelezen. Mag het ietsje minder snel?
Luc Koning
Vrijwel iedere remedial teacher heeft ervaring met het afnemen van een woordenleestoets als de DMT. Eén van de afnamekenmerken is dat kinderen de opdracht krijgen snel te lezen. De kinderen gaan in de loop van hun basisschooljaren steeds meer in de startblokken staan als ze worden getest. Op die manier ontstaat er een vorm van racelezen. In groep 8 moeten de leerlingen op de drie kaarten minimaal 270 woorden kunnen lezen (niveau III, M8) en dat is sneller dan de meeste kinderen spreken. In dit artikel stelt Luc Koning, orthopedagoog bij Pravoo, het racelezen bij de toets en bij de leesbegeleiding ter discussie.

10 Lisa gaat naar groep 6 en RD4 ook
Mieke van Groenestijn, Marie-José Bunck en Els Terlien
In Tijdschrift voor Remedial Teaching nummer 4 van 2017 bespraken Mieke van Groenestijn, Marie-José Bunck en Els Terlien de rekenontwikkeling van Lisa aan de hand van het programma Rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus (RD4). Dit programma was toen nog beperkt tot de kern van het aanvankelijk rekenen en tot en met eind groep 5. Inmiddels heeft Lisa zich goed ontwikkeld op het gebied van rekenen, dankzij een goede begeleiding. Zij gaat nu naar groep 6. Ook RD4 gaat naar groep 6. Het programma RD4 is in het afgelopen jaar uitgebreid tot en met groep M8 en met meer domeinen. In dit artikel bespreken de ontwikkelaars beknopt de verdere ontwikkeling van Lisa en de nieuwe mogelijkheden van RD4.

12 Interview met onderwijskundige Willy de Heer over hoogbegaafdheid
Brigitte Stark
Willy de Heer is onderwijs- en bestuurskundige en vorig jaar gepromoveerd op het onderwerp Onderwijs aan hoogbegaafde of zeer makkelijk lerende kinderen. In haar proefschrift onderzocht zij in hoeverre de wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid in het Nederlandse basisonderwijs wordt toegepast. Dat valt bar tegen volgens haar. Daarom richtte zij onlangs de Stichting Kenniscentrum Leren voor zeer moeilijk en makkelijk lerenden op. “Uit mijn promotieonderzoek is gebleken dat zeer makkelijk en zeer moeilijk lerende kinderen tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Beide groepen kinderen ontwikkelen leer- en gedragsproblemen wanneer het onderwijs niet op hen wordt afgestemd.”

16 Stem remedial teaching af op aanwezige kennis bij leerling met dyscalculie
Hans van Luit
In dit artikel houdt hoogleraar Orthopedagogiek Hans van Luit van de Universiteit Utrecht een pleidooi om de remedial teaching bij een leerling met dyscalculie af te stemmen op de aanwezige kennis bij het kind. Dit lijkt een open deur, maar diverse (inter)nationale onderzoeken (Van Luit, 2018) laten zien dat leerlingen erg van elkaar verschillen in de manier waarop ze zich kennis eigen maken. Op deze precieze kennisopslag is in het onderwijs en ook bij rt’ers weinig zicht. Een rekengesprek en procesdiagnostiek met de leerling biedt uitkomst voor de rt’er om de reeds verworven kennis van leerlingen en de toepasbaarheid daarvan, bloot te leggen.

20 Het dilemma: ouders willen geen handelingsplan betalen; toch maar op eigen kosten doen?
Roger Standaert

22 Functionele gedragsanalyse legt patroon in probleemgedrag bij ADHD bloot
Anouk Staff & Marjolein Luman
Om een interventie aan te laten sluiten bij individuele behoeften van een leerling met ADHD of druk gedrag in de klas, is het belangrijk om een patroon in probleemgedrag te achterhalen. Met behulp van de functionele gedragsanalyse worden gedrag, de situatie waarin gedrag ontstaat en gevolgen die gedrag heeft, in kaart gebracht. Op basis hiervan kunnen gedragsdoelen geformuleerd worden en kan een interventieplan worden opgesteld. Het uitvoeren van een functionele gedragsanalyse is ingewikkeld en vereist kennis van ADHD en inzicht in de sterke en zwakke kanten van een leerling. In dit artikel wordt een theoretisch overzicht gegeven over het inzetten van zo’n functionele gedragsanalyse.

26 Nieuw instrument van Cito: sociaal-emotionele ontwikkeling van zml-leerlingen
Willy de Klijn
Sinds kort is er een mogelijkheid om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen te volgen. Het gratis instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling van Cito voor deze leerlingen in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs bestaat uit een digitale leerkrachtvragenlijst, een rapportageapplicatie en een handleiding. Voor de leerlingen is er een leerlingboekje genaamd: Zó ben ik! Het instrumentarium geeft antwoord op vragen als: ‘in welke mate kan een leerling zich verder ontwikkelen op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden’ en ‘hoe kan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind bevorderd worden’.

29 Interview met José Schraven van Zo leer je kinderen lezen en spellen
Melanie Modderman

En verder:

06 Actueel

15 Gastcolumn
Lauk Woltering

32 Recensies

34 Gesignaleerd

36 LBRT nieuws