Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 25 (december 2017) nr. 5

Special: de doorstroom van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

08 Aanpak Passende perspectieven biedt houvast bij begeleiding in rekenen
Henk Logtenberg en Ria Brandt-Bosman
In het onlangs afgesloten regeerakkoord geeft de regering opnieuw aan het rekenonderwijs te willen versterken en verbeteren. In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets dat voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen zal zijn. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het  gebied van rekenen blijft extra inspanning dus nodig. Remedial teachers kunnen hierbij gebruikmaken van de leerroutes uit Passende perspectieven, ontwikkeld door SLO. Daarin zijn leerdoelen en leerroutes opgenomen die houvast bieden bij de begeleiding van deze leerlingen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo-bb/kb.

12 De zes eindtoetsen op een rij!
Simone Wieringa
Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen verplicht om een eindtoets te maken voordat ze, eind groep 8, de basisschool verlaten. In het begin was er alleen de Cito eindtoets. Anno 2017  kunnen scholen kiezen uit zes verschillende eindtoetsen. De schooladviezen die hieruit voortkwamen, bleken echter onderling te verschillen. Sinds schooljaar 2017-2018 wordt er daarom gewerkt met zogeheten ‘ankers’ waardoor de schooladviezen van alle toetsen op één lijn   zijn komen te staan. Maar wat zijn nu de onderlinge verschillen tussen de eindtoetsen? En mag je oefenen voor een eindtoets? We nemen de zes eindtoetsen voor je onder de loep.

18 Leer leerlingen al in groep 7 huiswerk plannen
Inke Brugman
De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen een bepalend overgangsmoment in hun schoolloopbaan. De leerlingen die met en havo/vwo- of vwo-advies naar de brugklas gaan, komen veel hobbels tegen die niet altijd goed te nemen zijn. Het valt ze namelijk zwaar om huiswerk te plannen, toetsen voor te bereiden en werkstukken op tijd af te hebben. Zeker voor de leerlingen die over het algemeen acht jaar lang op de basisschool goed mee konden komen. Ze leerden zonder al te veel moeilijkheden lezen, rekenen, schrijven. Maar de ervaring om te dealen met iets dat echt moeilijk is, die hebben ze niet opgedaan. De lesmethode Bikkeltraining kan uitkomst bieden.

22 LWWO: het samenwerkingsverband
Evelien Bakker en Natasha Davies
Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) gaat er anders uitzien. Dit brengt gevolgen met zich mee voor samenwerkingsverbanden, basis- en vo-scholen, leerlingen en andere betrokkenen bij het onderwijs, waaronder de rt’er. Wat houdt deze wijziging in? Dit artikel beschrijft de huidige inzichten rondom vernieuwde vormgeving van het lwoo.

26 De kracht van het praktijkonderwijs
Jan Bruin, Anette van Diepen en Jolanda Spaandonk
Het praktijkonderwijs is één van de vier vormen van voortgezet onderwijs die in ons land na de basisschool worden aangeboden. Anders dan vmbo, havo en vwo is het een onderwijsvorm die tamelijk onbekend is buiten het onderwijs, maar ook daarbinnen. Dat heeft nadelige gevolgen voor het advies dat aan het einde van het basisonderwijs wordt gegeven over het te volgen voortgezet onderwijs. Het komt voor dat een advies praktijkonderwijs (PrO-advies) achterwege blijft, terwijl dit wel passend zou zijn. Ook reageren ouders regelmatig onnodig negatief op een wel gegeven PrO-advies. De auteurs van dit artikel laten zien waar de kracht van            praktijkonderwijs ligt zodat kinderen met een PrO-advies tot groei komen.

En verder:

06 Actueel

17 vers bloed
Ellen Jumelet

25 Gastcolumn

30 Recensies

32 Gesignaleerd

36 LBRT info