Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 24 (december 2016) nr. 5

Special van PO naar VO

06 Actueel

08 Hoe voorkom je over- en onderadvisering?
Ed Smeets
Nu de eindtoets in het basisonderwijs later wordt afgenomen, is het basisschooladvies leidend bij de overstap tussen primair en voortgezet onderwijs. Waar baseer je zo’n advies op en waar zitten de valkuilen voor over- en onderadvisering? Als remedial teacher kun je bijdragen aan een goede ‘overdracht’ van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

12 Reflecteren op de brugklas
Astrid Poorthuis, Jaap Schuitema en José van Zwieten
De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een spannende tijd. Er worden andere eisen gesteld aan de leerling en het gevoel van controle dat leerlingen ervaren over hun prestaties kan afnemen. Een vroege faalervaring, zoals het halen van een onvoldoende, kan ertoe leiden dat een leerling bewust of onbewust concludeert: hier ben ik te dom voor. De auteurs van dit artikel onderzochten een korte interventie die tot doel had leerlingen weerbaarder te maken voor faalervaringen. En wel op zo’n manier dat ze zich moesten richten op de oorzaken waar ze zelf controle over hebben.

16 Reken/wiskunde-onderwijs: breuken in de leerlijnen
Koeno Gravemeijer
Een van de pijnpunten die de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs bemoeilijkt, is de kloof tussen het primair rekenonderwijs en het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs. De leerlijnen voor rekenen zouden die kloof moeten overbruggen, maar vertonen gebreken. Daardoor blijft de overgang van concreet naar abstract rekenen voor veel leerlingen lastig. Als alternatief stelt hoogleraar Koeno Gravemeijer, gespecialiseerd in reken- en wiskundeonderwijs, voor om een gangbare theorie over het leren van reken- en wiskunde als uitgangspunt te nemen. Als we dit gedachtegoed al op de basisschool kunnen introduceren, zou er veel gewonnen zijn. Maar eerst een lesje rekenen!

20 De overstap van Jan met ASS
Gerda Groot
Hoe begeleid je een jongen met ASS naar speciaal voorgezet onderwijs? Remedial teacher Gerda Groot laat in onderstaande casus zien hoe zij te werk is gegaan. Belangrijk is dat alle betrokkenen op één lijn zitten qua onderwijsbehoefte, maar dat er ook goed geluisterd wordt naar de drijfveren van de leerling.

22 ‘Close Reading’ onder de loep
Kees Vernooy en Dortie Mijs
We weten het als geen ander: leesvaardigheid is cruciaal voor schoolsucces en het latere maatschappelijk functioneren van een leerling. Toch blijft het lastig een zwakke lezer vooruitgang te laten boeken. Close Reading is een in Amerika ontwikkelde aanpak die teruggaat naar de kern: het lezen zelf. Fisher en Frey (2012) zien Close Reading als een succesvolle praktijk: door intensief, kritisch en herhaald lezen ontstaat interactie met de tekst, met beter tekstbegrip als gevolg. Een aanpak waar de leerling in het voorgezet onderwijs de vruchten van plukt.

26 Positieve psychologie: lessen in geluk
Marjolein Wennekers en Marion Panis
Vraag een willekeurige vader of moeder wat ze voor hun kinderen wensen en het antwoord luidt steevast: “Dat ze gelukkig worden.” Maar ‘geluk’ is geen vak waarin we jongeren onderwijzen. Hoogleraar Ilona Boniwell wil daar verandering in brengen. Zij vertaalde wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie naar een eigentijdse lessenserie die nu beschikbaar is voor het Nederlandse onderwijs. Geschikt voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs.

31 Vers bloed
Simon Wieringa

31 Gastcolumn
Anton Horeweg

32 Recensies

34 Gesignaleerd

38 LBRT info