Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 53 (juni 2014) Nr. 6

233  Ten geleide

235  Vijfenzeventig jaar A.H. Gerhardschool voor ZMOK 1939-2014
Peter Kropveld
De A.H. Gerhardschool in Amsterdam bestaat dit jaar 75 jaar. Na de A.H. Franckeschool in Rotterdam was het de tweede school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in Nederland. In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de geschiedenis van de school. Van 1968 tot 1974 werkte ik als jong onderwijzer zelf op de A.H. Gerhardschool. Dit artikel is gebaseerd op mijn eigen herinneringen. Daarnaast heb ik in de loop van de jaren vele gesprekken gevoerd met collega’s van de A.H. Gerhardschool. Ook was er veel informatie te vinden in oude tijdschriften, kranten en brochures, die op internet geraadpleegd kunnen worden via het DELPHER-programma van de Koninklijke Bibliotheek. Ten slotte leverde ook het archief van het Tijdschrift

246  Ethische verziendheid? De discussie over vroege preventie van antisociaal gedrag herzien
Dorothee Horstkötter & Guide de Wert
Wetenschappelijk onderzoek en beleid wat betreft antisociaal gedrag (ASG) benadrukken in toenemende mate het belang van vroege preventie. Dit paradigma wordt tegenwoordig extra gestimuleerd door ontwikkelingen in genomics en neurobiologie. De ethische discussie hieromtrent lijkt echter eenzijdig. Terwijl de ethische, sociale en juridische implicaties van biomedische benaderingen veelvuldig en kritisch worden besproken, worden bij reeds bestaande preventieprogramma’s, die voornamelijk op psychosociale inzichten berusten, nauwelijks ethische vragen gesteld. In dit artikel wordt de vraag opgeworpen of biomedische benaderingen inderdaad ethisch problemiatischer zijn of dat deze lacune in het ethische debat een discutabele vorm van ‘bio-exceptionalisme’ is. Hiertoe worden eerst bestaande ASG preventiepraktijken en mogelijk biomedisch geïnformeerde toekomstige ontwikkelingen geschetst. Vervolgens wordt op basis van de recente bio-ethische literatuur een reeks mogelijke nadelen en valkuilen geïnventariseerd en wordt nagegaan of deze ook relevant zijn voor psychosociaal geïnformeerde praktijken. Wij concluderen dat dit inderdaad het geval kan zijn. Daarom is het een ethische vereiste om hieraan in verder onderzoek expliciet aandachte te besteden.

258  Binnengekomen boeken
– Elk kind is anders – Een visie op pedagogische hulp

259  Good Practice Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Zutphen
Ferry Vrolijks & Myrèse Salentijn
Met de Transitie jeugdzorg worden gemeenten verantwoordelijk voor alle opvoed- en opgroeiondersteuning aan jeugdigen en hun ouders. Tegelijkertijd krijgen schoolbesturen in het kader van Passend Onderwijs de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek aan te bieden. Het onderwijs voert de regie over het passend onderwijs en de gemeenten over de zorg. Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdzorg is van groot belang om ervoor te zorgen dat jeugdigen en ouders met extra ondersteuningsbehoeften zo snel mogelijk passende, effectieve en samenhangende ondersteuning krijgen in de opgroeiomgeving. De samenwerking dient één centrale missie: ervoor zorgen dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien en succesvol naar school gaan.

270  Retro Perspectief
Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.

276  Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Wee-k-lacht van…. een zorgcoördinator

278  Bij-brengen
Mieke Ketelaars
Nog één verhaaltje, nog één slokje water, nog één monster dat verborgen zit in de linkersok van de knuffelbeer van oma, die overigens niet weg mag, want hij jaagt alle monsters weg. Op die ene na dan. En nadat de bedstrijd gestreden is, begint het leed dat nachtelijk ontwaken heet. Opnieuw een verhaaltje, een slokje water, en dat verrekte monster. En in geen velden of wegen een vader te bekennen natuurlijk.

280  Agenda