Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 53 (april 2014) Nr. 4

139  Stichting voor Kinderstudie (1925-1958) – bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap van het kind en voor opvoeding en onderwijs.
Maartje Hazenoot
In dit artikel wordt de geschiedenis van de Stichting voor Kinderstudie vanaf 1925 tot haar opheffing in 1958, beschreven. Nagegaan wordt welke invloed en betekenis zij heeft gehad, in een tijd waarin de ontwikkeling van de wetenschappelijke studie van het kind nog in haar kinderschoenen stond.

155  Evaluatie van de psychometrische kwaliteiten van de Bayley-III-NL Adaptief Gedrag Vragenlijst voor jonge kinderen
Ravian Veenstra, Selma Ruiter, Peter van Hunnen, Marieke Timmerman
De Adaptief Gedrag Vragenlijst van de Bayley-III-NL geeft de diagnosticus de mogelijkheid om de beeldvorming van een kind uit te breiden met belangrijk informatie over de mate waarin een kind in staat is zijn vaardigheden concreet toe te passen in zijn of haar dagelijks leven.

167  Taalstimulering bij kleuters: de versjesmethode
Liesbeth Schlichting, Lotte Henrichs
Het hier beschreven effectiviteitsonderzoek betreft een versjestraining in de groepen 1/2 van het regulier basisonderwijs. Wij onderzochten in twee studies een nieuwe manier van woordenschatvergroting en geheugenverbetering bij kleuters door het aanbieden en aanleren van vierregelige versjes geschreven rondom doelwoorden.

175  Retro Pespectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

176  Lees-v-aardig
Een bijzonder compliment over leerkrachten die het onderwijs van binnenuit vernieuwen.

178  Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcoördinator…’Over de positieve kanten van passend onderwijs’.

180  Bij-brengen: Het evidence-beest
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug…

182  Boekbespreking
Lidy Peters
– Handelingsgericht werken in passend onderwijs

183  Binnengekomen boeken
– Het Vormenboek

184  Agenda