Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 50 (januari 2011) Nr. 1

3 Het oog van de meester
W. ter Horst
Enige orthopedagogische beschouwingen over het kijken naar leerlingen in het gespecialiseerde onderwijs.

8 De ontwikkeling van de QUALITRA-ID (-P): een meetinstrument voor de kwaliteit van trajecten van zorg en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking

A. Barelds, L.A.M. van de Goor, G.L. van Heck, J.M.G.A. Schols
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de QUALITRA-ID (-P) beschreven. De QUALITRA-ID (-P) meet de kwaliteit van trajecten van zorg en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit cli‘ntperspectief. Trajecten van zorg en dienstverlening bestaan uit alle stappen die moeten worden doorlopen om de gewenste zorg en dienstverlening te realiseren. De QUALITRA-ID (-P) is ontwikkeld en verbeterd in drie fasen. In de eerste fase is het begrip ‘kwaliteit van trajecten van zorg en dienstverlening’ geconceptualiseerd en geoperationaliseerd. In de tweede fase is de inhoud van de QUALITRA-ID (-P) bepaald en in de praktijk getoetst. In de derde fase is het oordeel van cli‘nten en hun ouders en/of verwanten gemeten aan de hand van de QUALITRA-ID (-P).

18 De 1-zorgroute sociaal-emotionele ontwikkeling; een web-based trainingsprogramma
Jos Louwe, John Jeninga, Erik van Meersbergen
In het streven naar een zo inclusief mogelijke onderwijspraktijk wordt de preventie van gedragsproblemen bij leerlingen een steeds belangrijk aandachtsgebied. Hoe bevorder je planmatig, doelgericht en in afstemming met je collega’s prosociaal gedrag en emotioneel welbevinden van je leerlingen, zodat een veilige en uitdagende leeromgeving gecre‘erd kan worden? Het model ‘de 1-zorgroute’ bood al een gedeeld denk- en werkkader om leraren in het regulier en speciaal basisonderwijs te ondersteunen bij de realisatie van een handelingsgerichte aanpak op het terrein van basisvaardigheden als taal, rekenen en lezen. Dat model ligt nu ook ten grondslag aan een web-based trainingsprogramma waarmee (huidige en toekomstige) leraren zich kunnen scholen in een systematische aanpak om de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen op de basisschool te monitoren en te stimuleren. In dit artikel wordt het trainingsprogramma gepresenteerd en verantwoord: de lezer wordt uitgenodigd kennis te maken met het gratis programma en in schooltrajecten in te zetten.

30 Retroperspectief

32 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Wat hoor je in het woordje DVORAK?

34 Wee-k-lacht

Martenjan Poortinga
Als je je sleutels mist zoek eerst in je eigen deurslot!

36 Weetwinkel

44 Boekbespreking en Binnengekomen boeken