Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 44 (december 2005) Nr. 12

Special: VERWAARLOZING
Het decembernummer van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek is een speciale uitgave met als titel ‘Verwaarlozoing’ onder redactie van J.D. van der Ploeg en P.P. Goudena, uitgeverij Agiel – Utrecht (2005). ISBN-10 90-77834-11-7 of ISBN-13 978-90-77834-11-4

u VERWAARLOZING
Een kwestie van urgente individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Pedagogiek gaat over opvoeden, over opvoeders en over degenen die opgevoed worden. Het thema ‘Verwaarlozing’ moet uiteraard tegen deze achtergrond begrepen worden. Dit thema roept ook vragen op: welke aspecten van opvoeding worden dan verwaarloosd? Wat zijn relevante opvoedingsdoelen die in gevaar komen? Wat zijn de gevolgen van pedagogische verwaarlozing? De orthopedagogiek, als discipline die zaken ‘recht wil zetten’ komt in beeld. Hoe kunnen we zinnige hulp bieden? In de bijdragen aan dit themanummer komen deze en andere aspecten aan bod.
In de verschillende hoofdstukken zien wij dat het thema ‘Verwaarlozing’ op micro- (individu en interactie tussen individuen), meso- (systeem en institutie) en macro- (samenleving) niveau wordt besproken en geanalyseerd. Dat geeft de gecompliceerdheid van het verschijnsel aan, maar ook de rijkdom aan invalshoeken die voor een goed begrip noodzakelijk zijn.


7 Woord vooraf
R. de Groot

8 Inleiding
P.P. Goudema

10 Verwaarlozing in de jeugdzorg
H.E.M. Baartman
Over de beschikbaarheid van zorg

26 Jeugdigen tussen wal en schip?
E.J. Knorth & A.J.J.M. Ruijssenaars

37 Verwaarlozing van de residentiĀ‘le hulpverlening
J.D. van der Ploeg

50 Emotionele verwaarlozing
J.D. van der Ploeg & E.M. Scholte

77 Intermezzo
J.C. van der Wolf

80 Pedagogische verwaarlozing van het publieke kind
M. de Winter
Naar een herwaardering van het algemeen belang als opvoedingsdoel

93 Auteurs

95 Summaries