Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 32 (december 2011) Nr. 4

Thema: EXCELLENTIE

3 Tijd voor excellentie!

Redactioneel
Ellen van den Berg & Klaas van Veen (gastredacteuren)

5 Excellente leraren als inspirerend voorbeeld
Ib Waterreus, met reacties van Wiebe Brouwer, Annemarie Thomassen & Ton van Haperen
Hoe is excellentie onder leraren te bevorderen? De Onderwijsraad pleit voor het identificeren en inzetten van excellentie leraren binnen elke school als inspirerende voorbeeld, als rolmodel. Dit is om twee redenen van belang voor het onderwijs. In de eerste plaats om het talent van leerlingen optimaal t
e benutten. Als excellente leraren hun eigen kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen en die van collega’s weten te bevorderen, komt dit ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs en daarmee aan de prestaties van leerlingen. In de tweede plaats maakt het het onderwijs als werkomgeving aantrekkelijker. Als excellentie bij leraren wordt herkend en erkend, blijven topleerkrachten beter behouden voor het onderwijs en zullen ook anderen eerder tot het vak worden aangetrokken. In dit artikel wordt toegelicht waarom de raad pleit voor de inzet van excellente leraren als rolmodellen en hoe dit plan kan worden uitgevoerd.

9 Understanding teachers’ professional knowledge

John Loughran
The idea of a framework on which teachers’ professional knowledge might be conceptualized is one way of thinking about teaching as being much more than an array of teaching tips, tricks and activities. It is a way of understanding the specialist knowledge, skills and abilities inherent in quality teaching. quality teaching is clearly crucial to improving student learning and helps to focus attention on teachers’ professional judgments which are a window into how to better recognize and value expertise. If improved student learning is a goal of education, then expertise in teaching is fundamental. Capturing, articulating and sharing teachers’ professional knowledge of practice is one way of better valuing that expertise.

16 Kenmerken van excellent leraarschap in beeld
Ellen van den Berg & Edmee Suasso de Lima de Prado
Dit artikel gaat over excellentie in het leraarsberoep en is een beknopt verslag van het twee jaar durende project ‘Zicht op Excellentie’, dat met subsidie van de regeling krachtig Meesterschap is uitgevoerd. Aan het project hebben tien basisscholen en een lerarenopleiding deelgenomen. Het doel van het project was om kenmerken van excellent leraarschap multimediaal vast te leggen en inzicht te verwerven in het samenwerkingsproces dat aan deze vastlegging vooraf gaat. In dit artikel gaan we in op het begrip excellentie en hoe we dit begrip aan de hand van een meta-analyse van Hatti (2003) hebben ingevuld.

23 Wat kenmerkt excellente leraren? De dubbele bodem van een honourstraject in de praktijk
Vincent Goosen, Tim Kornet, Floor de Nooij (studenten honourstraject) & Marco Snoek, Anne van Wingerden (begeleiders)
In februari 2011 is binnen het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam gestart met een honourstraject. Dit honourstraject is onderdeel van een breder excellentieprogramma voor studenten van de pabo, tweedegraads lerarenopleidingen en de opleiding pedagogiek. Doelstelling van het honourstraject is om talentvolle en ambitieuze studenten te stimuleren om hun excellentie verder te ontwikkelen.

30 Omgaan met excellente leerlingen in reguliere klassen
Klaas van Veen & Rikkert van der Lans
In dit artikel wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar hoe leraren in het voortgezet onderwijs omgaan met excellente leerlingen in hun reguliere klassen. Excellentie wordt hierbij gezien als het resultaat van zowel leerlingkenmerken als de omgeving, waarbij de leraar een grote rol lijkt te spelen. Zowel leraren als excellente leerlingen zijn ge•nterviewd. De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van hoe deze leraren pedagogisch en didactisch omgaan met hun excellente leerlingen en hoe hun excellente leerlingen dit ervaren en wat zij wenselijk vinden. Ook wordt ingegaan op de wederzijdse percepties van leraren en leerlingen, wat een specifiek patroon laat zien. De resultaten van dit onderzoek geven handreikingen aan lerarenopleiders om dit thema in de opleiding te behandelen.

36 Verslag VELON studiedag 11-11-11
Gerda Geerdink
Op de dag waarop in Zuid Nederland het carnaval begint, kwamen 180 leden en aspirantleden van de VELON bijeen voor de jaarlijkse studiedag. Zoals gebruikelijk is de dag inhoudelijk gevuld door work-shops,
verzorgd door de verschillende werkgroepen die de vereniging kent met een Keynote als af-trap. Anders dan gebruikelijk is de Keynote door drie mensen uitgesproken. Drie sprekers lieten ons ieder door een ander sleutelgat gluren naar het nu en de rijkdom van de Kennisbasis.

ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
38 ‘Teacher education and the choice for the teaching profession’
39 ‘Leren samenwerken van (a.s.) docenten in leer- en werkgemeenschappen’
41 ‘Cultuurdeelname en CKV’
43 ‘Spiritualiteit in het onderwijs. Een handreiking’
44 ‘2x Vliegwiel voor schoolontwikkeling’
44 ‘International perspectives on countering school segregration’
45 ‘Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding’
45 ‘Het komt op de leraar aan’
46 ‘Pedagogiek in de onderwijspraktijk’
46 ‘Professionalisering van leraren op de werkplek’
47 ‘Hoe vormt het onderwijs jongeren?’
47 ‘Professioneel communiceren met ouders’
47 ‘Opvoeding in evolutie. Vroegere gewoontes’

ACTUEEL – IN EN OM VELON & VELOV
48 Afscheidssymposium voor Steven ten Brinke (NL)
49 SchoolofEducation-project ‘UITZIGT’ (VL)
49 Project WISTIL (VL)
49 Congres2011: Over het muurtje (VL)
50 Een week in het leven van .. / werkgroep Belero (NL)
51 Bericht ledenadministratie (NL)
52 Geregistreerd? Van harte gefeliciteerd !! (NL)

5
3 Auteurspagina’s met richtlijnen voor artikelen
Informatie over auteurs van dit nummer.

55 Jaarinhoud 32ste jaargang (2011)