Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 31 (april 2010) Nr. 2

3 Kwaliteit
Redactioneel

Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 Leraren leren met behulp van onderzoek over pedagogische kwaliteit?
Yvonne Leeman (Hogeschool Windesheim, Zwolle en Universiteit voor Humanistiek, Utrecht) & Wim Wardekker (Hogeschool Windesheim, Zwolle)
Verslag van de opbrengsten van twee cycli uit een langer lopend ontwerpgericht onderzoek van het lectoraat ‘Pedagogische kwaliteit van het onderwijs’. Het gaat om de ontwikkeling van een professionaliseringstraject voor leraren, werkzaam in diverse onderwijssectoren. Dit artikel is niet het eindverslag van het onderzoek, maar concentreert zich op de vraag wat de auteurs als onderzoekers na twee cycli van het onderzoek geleerd hebben.

11 ICT-integratie in de lerarenopleiding: ‘Vier in balans’?
Jo Tondeur, Johan van Braak, Ruben Vanderlinde, Nicolas De Roo & Jeroen Thys (Universiteit Gent)
Zijn onze lerarenopleidingen in staat leraren af te leveren die ICT op een adequate manier kunnen inschakelen in hun onderwijspraktijk? Dat is de initi‘le vraag van het onderzoek dat in deze bijdrage wordt voorgesteld. In deze studie bestuderen we in welke mate de condities aanwezig zijn in het Vlaamse GLO, om onze toekomstige leraren op deze taak voor te bereiden. Op die manier trachten we, zoals de titel suggereert, na te gaan hoe ze zich tot elkaar verhouden: zijn de verschillende condities voldoende met elkaar in balans om ICT-integratie mogelijk te maken?

19 Competenties in omgaan met kwetsbare jongeren
Kristine Cohen (onderzoeker ‘Leren thuis Leren’) & Ria Rector (Hogeschool Limburg)
Actieonderzoek naar de effecten van tutoringproject ‘Leren thuis Leren’

29 Praktijkgericht onderzoek in opleiding en beroepspraktijk
Leny Vink, Henri‘tte de Bruijn, Ada Herwig (Hogeschool Utrecht) & Albert Pilot (Universiteit Utrecht)
Resultaten van een inspirerende pilot

37 Verslag VELON/VELOV Congres 2010

43
Rapportgesprekken in de kleurrijke basisschool
Betsy Hijlkema & Mienke Droop (Lectoraat lesgeven in de multiculturele school, Hogeschool Utrecht)
Een onderzoek naar leerkrachtgedrag tijdens rapportgesprekken

50 De Finse Benadering
Vera de Ruiter & Luuck Sanders (Saxion, Academie voor Pedagogiek en Onderwijs)

53
Congres 2010
COLUMN
Pieter Vroegop


ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
54 ‘Onderzoek naar taalonderwijs Nederlands’
55 ‘Schrijven en leren op de pabo’
57 ‘De vijf rollen van de leraar’
58 ‘Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd’
58 ‘Kiezen voor het jonge kind’
59 ‘Ontwikkeling door werkplekleren’

ACTUEEL – IN EN OM VELON & VELOV
60 Mededelingen VELON-bestuur (NL)
60 Nieuwe Raad van Bestuur VELOV verkozen (VL)
61 Uit het project ‘Leerkracht van lerarenopleiders’ (NL)
62 Op weg naar een kennisbasis van lerarenopleiders (NL)
63
Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord) (Werkgroep Opleiden in de School)
64 Werkgroep Belero (Be
ginnend lerarenopleider)

69 Auteurspagina’s met o.a. auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer