SpeZiaal — Jrg. 6 (november 2011) Nr. 3

Thema: REKENEN / WISKUNDE

2 Kennisbundel ligt gereed
REDACTIONEEL
Een speciale uitgave over ‘rekenen’.

6 Dyscalculie, what’s in a name
DIAGNOSTIEK
Hans van Luit
Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn, en betekent slecht kunnen rekenen. Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals een zwak ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht. Er zijn aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is, met een neurologische achtergrond. In dit artikel geeft Prof. Dr. Hans van Luit, Hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht, zijn visie.

10 De cošrdinator rekenen
BEGELEIDING
Jaap den Hertog
Een professionele hulp op het terrein van rekenen/wiskunde. De cošrdinator zal vooral dienende en ondersteunende rollen uitoefenen.

14 Luciferdoosjes
COLUMN
Peter Boer

15 Rekenonderwijs verbetert door kaders en toetsen
BELEID
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte beslaat onderwijs maar een klein deel. Er wordt gezegd dat de basis op orde moet zijn en de lat omhoog moet. En de kerntaak van basisscholen ligt bij taal en rekenen. Maar rekenen komt na die ene zin over de kerntaak niet meer terug.

18 Rekenen naast taal kerncompetentie
INTERVIEW
Mieke van Groenestijn (projectleider rekenprotocol)
Rekenen komt altijd op de tweede plaats, ondergeschikt aan taal. In feite zou het gelijkwaardig moeten zijn. De Europese Commissie noemt zowel de taal als rekenen ‘key competences’, dat zijn kerncompetenties om te kunnen functioneren.

21 Rekenen ≠ taal
COLUMN

22 Scholen weten nu veel beter waar ze staan
ONDERSTEUNING
Gert Gelderblom
Scholen zijn nu beter in staat om uitkomsten dieper te analyseren en zien dan ook nadrukkelijker kansen om zich te verbeteren. In de ruim 500 scholen die aan de verbeterprojecten hebben deelgenomen, is gebleken hoe belangrijk een goede instructie is. De landelijk cošrdinator vertelt over de rekenverbeterprojecten.

25 Protocol ERWD – toepassing in de praktijk van alledag
Truus Boogaard
De kern van het protocol ERWD (Ernstige RekenWiskunde-problemen n Dyscalculie) is het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van de leerlingen, met als doel het voorkomen van reken/wiskundeproblemen. In deze editie van SpeZiaal staat rekenen/wiskunde centraal, met veel aandacht voor de problemen in het reken/wiskunde onderwijs. Het protocol ERWD wil het onderwijs een handreiking bieden om met die problemen om te gaan. Bestuurslid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), Truus Boogaard, over de betekenis van het protocol voor het primair en voortgezet onderwijs.

28 Automatiseren, een voorwaarde voor zwakke rekenaars
PRAKTIJK
Marijke Theunissen

Dyscalculie is echt een heel zwaar rekenprobleem, bij dyscalculie zitten de problemen in de procedures, in het automatiseren, in het getalinzicht. En dan wel zo zwaar dat je dat met een automatiseringstraining niet kunt oplossen.

32 Kindermishandeling, niet minder professionele, maar meer informele steun
COLUMN
Lou Repetur


34 Het niveau van het rekenonderwijs / Over de uitkomsten van onderzoek
ONDERZOEK
Hoe staat het met het niveau van het rekenonderwijs in ons land. Het is niet eenvoudig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Het antwoord hangt af van de bronnen die je raadpleegt en hangt zeker ook af van de vraag die je stelt.

36 Remedial Teacher, spring in het gat
PRAKTIJK
Joep van Vugt
Hoe staat de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), die dit jaar 20 jaar bestaat, er voor waar liggen de kansen, waar de bedreigingen. Hoe valt Passend Onderwijs en hoe ziet volgens Joep de Vugt de onderwijstoekomst er uit?

39 Het belang van goed leren automatiseren!
PRAKTIJKONDERZOEK
Hilda Filippo
“In juni 2011 heb ik mijn Master SEN (Special Educational Needs) afgerond. Tijdens deze tweejarige studie heb ik allerlei modules gevolgd op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen, schrijven en motoriek, gedrag, beleid en communicatie. Een aanrader voor elke leerkracht en nu helemaal nu men in het onderwijs gebruik kan maken van de lerarenbeurs! Het is goed en heel zinvol om je kennis op te frissen; te verbreden en ervaringen uit te wisselen met studiegenoten”. Bevindingen van Hilda Filippo, leerkracht en RT-er op de Ireneschool te Noordwijkerhout.

42 Poelven
COLUMN
Meester Jan

43 Colofon