Schoolbestuur — Jrg. 24 (januari / februari 2004) Nr. 1

Onder meer in dit nummer:

4 Londen

Inspirerend werkbezoek aan Londense achterstandsscholen. Dertig in het basisonderwijs werkzame Nederlanders zwermden eind vorig jaar uit over scholen in Londense achterstandswijken. Zij wilden weten hoe de Britse collega’s omgaan met kinderen uit achterstandssituaties. Hoewel het strakke Nationale Curriculum vrijheidslievende Nederlanders tegen de borst stuit, is er wel bewondering voor de resultaten ervan. Elementen van de aanpak zouden ook in Nederland niet misstaan.

12 Waarden en normen
Over welke waarden bestaat er eigenlijk consensus in onze maatschappij en over welke kunnen conflicten rijzen in onze multiculturele samenleving? Dat was de vraag van de regering aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (de WRR). In december verscheen het antwoord in het lijvige rapport ‘Waarden, normen en de last van het gedrag’. De reacties op het rapport varieerden van ’terechte conclusies van de WRR’ tot ‘in gelul kun je niet wonen’. Twee heren uit de onderwijspraktijk geven hun mening over enkele conclusies.

17 Proportioneel toezicht
Met de introductie van een eigen kwaliteitsbeleid staan de scholen aan de vooravond van een cultuuromslag. Waar de kwaliteit van het onderwijs heel lang een zaak van de onderwijsinspectie was, moeten de scholen zo zoetjes aan zelf verantwoordelijkheid gaan dragen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Het toezicht van de inspectie moet in verhouding staan tot het eigen kwaliteitsbeleid. Wie het goed doet, krijgt minder toezicht. Klopt dit beeld in de praktijk en hoe kunnen scholen aan kwaliteitsbeleid werken? Katern.

26 Docent van het jaar
Marten Hazelaar is uitgeroepen tot docent van het jaar. Maar de docent biologie, scheikunde en algemene natuurwetenschappen aan het christelijk college De Populier in Den Haag blijft met beide benen op de grond staan. Hij ziet zichzelf als een ambassadeur, een tijdelijk uithangbord, voor het onderwijs. De prijs is een klein kroontje op zijn werk.

32 Loverboys
Loverboys paaien jonge meisjes met mooie woorden en cadeautjes, maar uiteindelijk dwingen zij hen in de prostitutie te gaan werken. Op maar weinig scholen wordt tegen deze praktijken gewaarschuwd. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin werd gepleit voor verplichte preventieve voorlichting in het voortgezet onderwijs over loverboys en prostitutie. Een initiatief dat door hulpverleners op dit gebied van harte wordt toegejuicht.