Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (januari 2010) Nr. 1

5 Voorwoord

6 Nieuws

8 Bondscoach Vera Pauw: `Vrouwen doen pas iets als ze het echt kunnen´
Martin van Rooij
Ogenschijnlijk vanuit het niets stonden de Nederlandse voetbalvrouwen op het EK van 2009 in de halve finale. Voor velen een verrassing, maar niet voor bondscoach Vera Pauw. Vijf jaar eerder had ze al een cultuuromslag ingezet. Geen sinecure in een feminiene cultuur als de Nederlandse, aldus Pauw. Een taakgerichte man is duidelijk, een taakgerichte vrouw is een bitch.”

14 Gamen op school: op naar het volgende level
Erno Mijland
Games worden in het primair onderwijs slechts sporadisch ingezet om het leren te ondersteunen. Een gemiste kans, zeggen deskundigen en jonge gamers zelf, want `wanneer je zelf iets ontdekt, blijft het hangen.´ Het wordt tijd dat we naar het volgende level gaan.

16 De zin en onzin van computergebruik in de klas
Of we willen of niet: de computer is gemeengoed geworden in de klas. Voor de een is het een last, voor de ander een zegen. Nu ook het digibord nog een flinke boost geeft aan deze digitale onderwijsrevolutie, wordt het tijd feiten en fabels op een rij te zetten. En het moet gezegd: er kan veel, zowel in de hardware als in de software sfeer, maar in veel gevallen wordt het ondersteunend effect van computer schromelijk overschat. Althans, als men puur naar de kennisverwervingeffecten kijkt. Maar er is meer! Veel meer. Dit artikel geeft in veertien `gedachtenstappen´ een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot het gebruik van ICT in het onderwijs. Ter lering en vermaak, maar vooral ook om u aan te sporen uw positie te bepalen ten aanzien van dit actuele onderwerp.

20 Opbrengstgericht werken: een zaak van alleman
Cees Bos
Opbrengstgericht of meetgestuurd onderwijs is volgens het SCO-Kohnstamm Instituut (2009) onderwijs waarbij alle betrokkenen zich in hun taakuitvoering laten sturen door uitkomsten van metingen. De betrokkenen zijn: (1) de leerling voor wie het onderwijs bedoeld is, (2) de leraar die het onderwijs geeft en (3) de schoolleiding die de voorwaarden voor goed onderwijs creëert. Om scholen te stimuleren om opbrengstgericht(er) te gaan werken, zijn er echter meer actoren nodig dan de drie hiervoor genoemde. Opbrengstgericht werken is een zaak van alleman. Wie kunnen (moeten) een bijdrage leveren aan het succesvol invoeren van opbrengstgericht werken?

24 Doe normaal! Een nieuwe kijk op nieuwe Nederlanders
Marijke van Dijk
`Slappe handdruk, slappe persoonlijkheid´, denkt schooldirecteur Van der Horst onmiddellijk nadat hij sollicitant Mounir de hand heeft geschud. Arme Mounir! Het komende uur wordt zwaar voor hem, want hij moet `bewijzen´ dat hij echt niet zo´n watje is en dat hij heus in staat is om die pittige groep 8 te managen. Een eerste indruk is immers tamelijk hardnekkig..

26 Breinvriendelijk rekenonderwijs: Het kinderbrein als uitgangspunt
Frank Ruesink
Alles wat we doen, begint bij onze hersens. Slapen, ontspannen, nadenken, rekenen, lezen, etcetera. Voor leraren is het goed nieuws om te weten dat de capaciteit van het kinderbrein onvoorstelbaar groot is en dat het brein uniek en maakbaar is. De vraag is alleen hoe je vanuit deze inzichten het reken- en taalniveau kunt verhogen. Is er nog onbenut potentieel bij de kinderen? En zo ja, hoe kun je dit aanspreken? Dit artikel schetst scholen een nieuw perspectief en geeft leraren praktische handvatten.

32 Halfjaarsysteem: gedifferentieerd onderwijs in optima forma
Martin van Rooij
Een nieuwe school op een Vinexlocatie    dat betekent dat je de handen vol hebt om de groei in goede banen te leiden. Toch legde Jan Ligthartschool Driecant in Tilburg zichzelf nog wat extra huiswerk op. De school voerde het halfjaarklassensysteem in. “Best een gepuzzel”, zo geeft Marcel Gerritse toe. “Maar ouders en leerkrachten onderschrijven de voordelen, al is het voor de onderwijsinspectie wel eens lastig.”.

36 Verdwalen in taal: Hoe om te gaan met dyslexie?
“Ik heb voor de klas gestaan en aan alle kinderen in de klas verteld dat ik dyslexie heb. Dat lucht op.” vertelt Whitney, 12 jaar oud, over hoe zij omgaat met haar leerprobleem. In Nederland heeft ongeveer tien procent van de leerlingen op de basisschool moeite met lezen. Zo´n drie tot vier procent heeft dyslexie. Dyslexie is een aangeboren leerprobleem en beïnvloedt het leren, maar ook het sociaal functioneren van een kind. Aandacht, goede begeleiding en het gebruik van de juiste compenserende leermaterialen zijn daarom van belang. Op school en thuis.

38 Passend onderwijs past nog niet: `Kijk naar de mogelijkheden, niet naar de problemen´
Dolf Janson
“Er is een ommekeer nodig in het denken over passend onderwijs,” schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in haar brief aan de Tweede Kamer van 2 november jl. Dat is een tamelijk verrassende mededeling, als we bedenken dat passend onderwijs nog maar twee jaar geleden door diezelfde staatssecretaris in een brief aan de Kamer werd aangekondigd. “De inzet van extra onderwijszorg gebeurt vaak vanuit de beste bedoelingen,” zo gaat de brief verder. “Probleem is alleen dat het niet helpt (…).” De staatssecretaris constateert dat er te weinig wordt gekeken naar wat er in het reguliere onderwijs moet veranderen om leraren toe te rusten kinderen met verschillende capaciteiten onderwijs te geven.

40 Angelsaksisch managen of Rijnlands organiseren: Strategisch beleid werkt!
Nu schoolbesturen grotere beleidsvrijheid hebben is de roep om verantwoording drastisch toegenomen. Verantwoording over de toegevoegde waarde van het onderwijs, over de besteding van de middelen en over de resultaten. Rond met name dat laatste punt is een hoop onrust ontstaan. Het ministerie spoort scholen aan de tegenvallende resultaten om te buigen en wil dat scholen opbrengstgericht gaan werken.

44 Meerjarenbegroting: de toekomst begint nu!
Aldert Wester
Eén van de drie doelen van financieel beleid is zicht te krijgen op de financiële ruimte op lange termijn. De meerjaren-exploitatiebegroting vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel om te bepalen of alle voorgenomen plannen gerealiseerd en betaald kunnen worden. Het is een instrument dat helpt bij het (tijdig!) maken van beleidskeuzes.