Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 1 (januari 2009) Nr. 4

5  Voorwoord

  6  Nieuws

  8  Jacques van Rossum
Martin van Rooij
`Wat je als coach zegt of doet, moet pedagogisch verantwoord zijn.´

12   Dat moet in de krant
Karin van Breugel
Basisschool Drakensteyn uit Enschede gebruikte tot een jaar geleden een methode voor begrijpend lezen, waarover eigenlijk niemand tevreden was. Zowel leerkrachten als leerlingen vonden de methode vreselijk saai en ingewikkeld. Afgelopen zomer is de school, na een proefperiode van een halfjaar, overgestapt op een ander programma:
Nieuwsbegrip. De resultaten schieten omhoog en de leerlingen vinden lezen weer leuk!

14    het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
Cees Bos
In haar brochure Analyse en waardering van Opbrengsten (primair) onderwijs heeft de Inspectie van het Onderwijs beschreven hoe zij de ontwikkeling van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte beoordeelt. In het algemeen geldt dat deze leerlingen zich naar hun mogelijkheden moeten ontwikkelen en dat voor deze leerlingen een realistisch ontwikkelingsperspectief (OPP) moet worden opgesteld. Scholen worstelen met deze materie. Over welke leerlingen hebben we het precies? En wat staat er allemaal in een OPP?

18   Buitenspelen: Hoe belangrijk is het speelkwartier?
Mariëlle van Tuil & Arnoud van de Ven
`Gemiddeld besteden docenten twee dagen per week, minder dan tien minuten per dag aandacht aan buitenspelen. Dat moet beter.´

22   Beter omgaan met hoogbegaafde leerlingen: Van kennisoverdracht naar procesbegeleiding
Jan Kuipers
Vroeger was de zorg met name gericht op zwakke leerlingen, (hoog)begaafde leerlingen konden zichzelf wel redden, was de overheersende opinie. Het aangeboren talent werd als een luxe gezien, waarin je geen extra tijd hoefde te steken. Bovendien was het een typisch Nederlands cultuurverschijnsel dat je je hoofd niet te ver boven het maaiveld uit mocht steken. De laatste tien jaar is onder de druk van de ouders het denken over deze groep kinderen radicaal veranderd. Aan het woord is onderwijsadviseur Jan Kuipers (Cedin). Hij begeleidt directies en leerkrachten in de juiste aanpak van (hoog)begaafde leerlingen.

26   Geen impulse voor nieuwe scholen!
Vivian Timmermans
Scholen die na 2004 zijn gebouwd, hebben geen recht op overheidssubsidie om het binnenklimaat te verbeteren of om het energieverbruik te beperken.

30 Schoolplein wordt ontdekplein
Hélène Garssen
Buitenspelen is véél meer dan alleen klimmen en klauteren. Waarom worden de meeste buitenruimten dan standaard ingericht met vrijwel uitsluitend motorisch uitdagende speeltoestellen? Een speelplein vol fantasievolle speelaanleidingen in combinatie met zinneprikkelende natuur is tegenwoordig voor iedere school bereikbaar.

34  Onderwijskwaliteit en kwaliteitskaart opnieuw bekeken
John Kuijpers en Tom Boves
In groep 8 maken ouders en kinderen een keuze: naar welke school gaat ons kind volgend jaar? Veel ouders hebben het gevoel dat de kwaliteit van het voortgezet onderwijs achteruit gaat, maar kunnen daar geen vinger op leggen. Geeft de kwaliteitskaart echt zicht op
de onderwijskwaliteit?

38 Groeiende belangstelling voor cultuureducatie
`Ontwikkeling van een lokale canon, gekoppeld aan de nationale canon in Cothen, waarbij kinderen zich door kunst bewust worden van de regionale geschiedenis.´ Zo luidt een van de brede-schoolcultuurprojecten van de basisschool in Cothen. Dit schooljaar zijn
negen brede scholen voortrekkers in een landelijk project dat gericht
is op ontwikkeling en uitbreiding van het cultuureducatieprogramma
in het basisonderwijs. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen daar veel prijs op stellen.

40 Begroten = sturen met geld
Aldert Wester
Eén van de drie doelen van financieel beleid is zicht krijgen op de financiële ruimte op korte termijn. De jaarlijkse exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting vormen daarbij hulpmiddelen om te bepalen of alle voorgenomen jaarplannen gerealiseerd en betaald kunnen worden.

42 School in beweging: de Vuurvogel in Assen
Martin van Rooij
Een doorgaande lijn voor leerlingen is gebaat bij continuïteit op directieniveau. Dat zat er door wisselingen van de wacht een tijdlang niet in bij OBS De Vuurvogel in Assen. Aan directeur Ellen van Bindsbergen de taak het Jenaplankarakter weer beter zichtbaar te maken.