PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 14 (oktober 2008) Nr. 45

6 “De roep om de sterke man heeft lange tijd als politiek incorrect gegolden, maar…”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 i-PIP
– Overlast 12-minners stevig aangepakt
– Schakelklassen werken taalachterstand weg
– Fietsvaardigheden kinderen onder de maat
– ‘jong drinken zit in de genen’
– Sporten goed voor kinderen met visuele beperking
– Jongeren voelen zich ongeacht hun afkomst ‘Amsterdammer’

10 Wordt er nog gezongen bij de afwasmachine?
Age Visser
Met de muzikale opvoeding is het treurig gesteld, zowel thuis als op school. Pleidooi voor meer muziek in de opvoeding. Het draagt bij aan de ontwikkeling, maar vooral verrijkt het het leven.

15 Parentificatie
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Aan de grond zitten. In het leven van alledag roept deze ervaring gemengde gevoelens op. Gevoelens van wanhoop en twijfel, maar ook van hoop en vertrouwen om de gerezen problemen het hoofd te bieden. In deze rubriek wordt gekeken naar de manier waarop hulpverleners en ouders naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen. Hoe kan een negatieve spiraal in opvoedingssituaties worden gestopt en een positieve balans worden hersteld?

16 ‘Zulke hooggestemde idealen heb ik niet’
INTERVIEW
Bas Levering
De cameraploeg van het NOS-journaal was bij Theo Wubbels net de deur uit en als orkaan Gustav die dag geen roet in het eten zou hebben gegooid, zou er die avond alweer in alle journaals aandacht zijn besteed aan de nieuwe Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Interview met Theo Wubbels. Wat is er zo bijzonder aan het initiatief dat leerlingen met een vwo-diploma weer voor het onderwijzersvak moet interesseren?

21 Pleidooi voor beroepsethiek van professionele pedagogen
PEDAGOGISCH NIEUWS
Jos Kole
In deze rubriek bespreekt steeds een andere medewerker van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) belangrijke en actuele ontwikkelingen in het gezin, op school of in de instelling. Ditmaal een bijdrage van Jos Kole postdoctoraal onderzoeker professionele ethiek in het NWO-project ‘The Good Professional’ aan de faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit (VU) en lid van het ACK.

22 Een time-out voor probleemleerlingen
Alaoui Alaoui, Jacqueline Blok & Joop Berding
Leerlingen die in de klas niet meer te handhaven zijn worden steeds vaker doorverwezen naar een reboundvoorziening. Hier worden leerlingen persoonlijk begeleid en voorbereid op terugkeer naar het reguliere onderwijs. Aan de masteropleiding ‘Urban Education’ onderzochten studenten de succesfactoren van de Onderwijs Opvang Voorzieningen in Rotterdam (OOVR). Waarom werkt een time-out voor deze kwetsbare leerlingen?

27 Niet de juiste maat
BLIKOPENER
Wilma van Esch

28 Hangjongeren aanspreken, niet uitsluiten
Jurriaan Omlo
Hangjongeren worden eenzijdig als probleemgroep benaderd, zo constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn advies ‘Tussen flaneren en schofferen’. Door een sterke focus op de jongeren zelf is er maar weinig aandacht voor hun sociale omgeving en wordt te veel verwacht van harde maatregelen. Jurriaan Omlo van de RMO betoogt dat we jongeren daardoor van onze maatschappij dreigen te vervreemden en omwonenden ten onrechte in hun angstgevoelens bevestigen.

32 De school als verbindende schakel
Wouter Pols
Veel politici en beleidsmakers beschouwen de school als een instrument waarmee de overheid allerlei sociale en maatschappelijke problemen kan oplossen. Maar de school is gŽŽn instrument en wl een schakel tussen gezin en maatschappij. Die functie kan ze alleen waarmaken als ze de speelruimte krijgt om op lokale wensen en noden in te spelen.

37 Een browser voor jonge kinderen
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag.

38 Ik moest dit even kwijt. 15 jaar brieven aan VPRO’s Achterwerk
BOEKBESPREKING
Katja de Bruin
Amsterdam: Thomas Rap (2008)
Bas Levering
Het Achterwerk-archief ontsloten

40 Friedrich Schleiermacher (1768-1834): Theoloog, filosoof en pedagoog
BIOGRAFIE
Daan Thoomes
Als protestants theoloog staat Schleiermacher bekend als ‘de kerkvader van de negentiende eeuw’. Als grondlegger van de wetenschappelijke pedagogiek in Duitsland kreeg hij pas in de twintigste eeuw erkenning. Zijn inzicht dat pedagogische theorie onontkoombaar tijdgebonden is, maar daarmee nog niet onkritisch hoeft te zijn, is tot op de huidige dag van groot belang. In die zin is zijn opvoedingstheorie nog altijd verrassend modern. “De ondersteunende opvoedingshandeling is het meest fundamenteel: stimulerend optreden en positief tegemoet treden is effectiever dan vermanen en verbieden”.

45 ‘Kind noch kraai bezitten’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

46 Agenda

48 A van Eilanden (Ierland)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)