PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 13 (december 2007) Nr. 40

4 “De beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) is hard aan vernieuwing toe”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Van de melkboer of een donor
– Moeheid bij meisjes door psychische klachten
– Kinderen vaker doelwit in conflicten
– Leerstraf voor spijbelaars helpt niet
– Blowen riskant voor kwetsbare jongeren
– Gekleurde geadopteerden ontwikkelen een meervoudige identiteit
– Zijn jongeren trots op vaderlandse geschiedenis?
– Ouders strenger op internetgebruik
– Autisme eerder opsporen met vragenlijst
– Jeugdmonitor

9 Moderne lelijke eendjes
DOWN & OUT
Peter van der Doef

10 De opvoedingsbelofte
Hans van Crombrugge
‘In goede en kwade dagen zijn en blijven we de ouders van ons kind.’ Als het aan gezinspedagoog Hans van Crombrugge ligt, spreken alle ouders bij de geboorte van hun kind deze plechtige woorden uit in een publieke ceremonie. Het afleggen van de opvoedingsbelofte betekent niet alleen dat kersverse ouders aan hun opvoedingsverantwoordelijkheid worden gebonden, maar plaatst ook de overheid voor haar verantwoordelijkheid: zij moet de ouders en kinderen ondersteunen.

13 Pedagogische schuld

Bert Lambeir & Stefan Ramaekers

Reactie op het voorgaande artikel

16 ‘Het gaat om de concrete ontwikkelingscontext’
INTERVIEW
Bas Levering
Ontwikkelingspsycholoog Paul van Geert is al meer dan dertig jaar werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft er leiding aan het onderzoeksprogramma ‘Ontwikkelingsprocessen tijdens de levensloop’, dat uitgaat van de dynamische systeemtheorie. Bas Levering sprak met hem over zijn onderzoek naar taalontwikkeling, leerkracht-leerlinginteractie in het speciaal onderwijs en over zijn kritiek op de mainstream ontwikkelingspsychologie, die ongeschikt is om het kind in zijn concrete situatie te begrijpen.

21 ADHD of motivatietekort?
PEDAGOGISCH NIEUWS
Marjolein Luman

22 Moeder in de gevangenis, kind ook gestraft
Suzanne Tan, Jodi Mak & Huub Braam
Als moeders in de gevangenis terechtkomen, worden hun kinderen ook gestraft. De regelgeving en gang van zaken binnen de gevangenissen belemmeren een goed contact tussen moeder en kind. Dit staat haaks op het recht van het kind op omgang met zijn ouders. Dat concluderen onderzoekers Suzanne Tan, Jodi Mak enHuub Braam op grond van onderzoek naar de omgangsmogelijkheden tussen gedetineerde moeders en hun kinderen.

26 Risicojongeren: welke toekomst verdienen zij?
Ton Notten
Is opvoeding een zaak van de overheid? Ton Notten, lector Opgroeien in de Stad, stoort zich aan de moralistische toon en daadkracht waarmee hedendaagse beleidsmakers probleemjongeren mores willen leren. De overheid slaagt er zelf immers maar niet in om de nodige randvoorwaarden op orde te krijgen. De huidige problemen vragen volgens Notten niet om pedagogische praatjes, maar om goed onderwijs, sociale samenhang en een zorgvuldige, pedagogische infrastructuur.

30 De impact van mediageweld onderzocht
Peter Nikken
Over de impact van mediageweld op kinderen wordt zo verschillend gedacht, dat opvoeders al snel het spoor bijster raken. Onderzoeker Peter Nikken laat zien dat alle visies op dit vraagstuk een kern van waarheid bezitten, maar te veel generaliseren. Of kinderen zich agressiever gaan gedragen door de confrontatie met mediageweld hangt af van het soort geweld, het kind, ouders en opvoedingsomstandigheden. Door studie naar deze factoren is het mogelijk om risicogroepen aan te wijzen en praktische handreikingen te geven.

35 Hoor wie klopt daar geld uit de zak van onze kinderen
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag

36 Het geheim van de uitblinker al weer niet ontsluierd
Bas Levering
INTERVIEW
Vittorio Busato en Frenk van Harreveld interviewden achttien Nederlanders die op uiteenlopende terreinen uitzonderlijke prestaties leveren. Ze beperkten zich daarbij niet tot de voor de hand liggende topsporter en de kunstenaar, maar spraken ook met de geslaagde zakenman en de driesterrenkok. Ze bieden een schitterend inkijkje in wat excellente landgenoten beweegt, maar zijn zij er ook in geslaagd om het DNA van het toptalent te ontcijferen?

40 Ont-dekken en toe-dekken
OP SCHRIFT
Ria Balm
‘Ont-dekken en toe-dekken: leren over de veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-lertrajecten duurzame ontwikkelingvan Dieuwke Hovinga (2007)

41 Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

42 De meester en zijn gelukkige klas
BIOGRAFIE
Peter-Paul de Baar
Theo Thijssen leeft vooral voort als de schrijver van boeken als ‘Kees de jongen’, ‘Het taaie ongerief’, ‘Het grijze kind’, ‘Schoolland’ en ‘De gelukkige klas’. Die laatste roman werd vorige maand nog gratis verspreid en uitvoerig bediscussieerd in het kader van de campagne Nederland Leest. De veronderstelling is dat zijn verwoording van het schoolleven van een eeuw geleden de lezer nog steeds zal aanspreken. Wie was deze ‘rode onderwijzer’ die zijn ervaringen in romanvorm boekstaafde?

46 ‘Je moet de vuile was niet buiten hangen’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

48 Kareli‘
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)