Pedagogische Studiën — Jrg. 94 (april 2018) nr. 6

441 Twee interventies gericht op de ontwikkeling van professionele kennis om het vak Frans te onderwijzen in het basisonderwijs
M. Evens, J. Elen, F. Depaepe
Omwille van de sterke invloed van professionele kennis van leraren op hun onderwijskwaliteit en op de leerresultaten van hun leerlingen is het belangrijk dat de lerarenopleiding optimaal inzet op de ontwikkeling van professionele kennis bij toekomstige leraren. Het is echter onduidelijk hoe de lerarenopleiding zo goed mogelijk kan bijdragen aan de ontwikkeling van professionele kennis. In twee interventiestudies over professionele kennis met betrekking tot het onderwijzen van het vak Frans (pedagogical content knowledge ‘PCK’, pedagogical knowledge ‘PK’ en content knowledge ‘CK’) werd nagegaan in welke mate een systematisch ontworpen, taakgerichte aanpak een bijdrage levert aan de ontwikkeling van professionele kennis, of het noodzakelijk is om PCK, PK en CK expliciet aan te bieden in de lerarenopleiding, en of het geïntegreerd aanbieden van PCK, PK en CK tot betere resultaten leidt dan het gesegregeerd aanbieden van deze kennisdomeinen. Er werden instrumenten ontwikkeld om PCK, PK en CK te meten en de studies volgden een quasi-experimentele opzet. De resultaten tonen aan dat een taakgerichte, systematisch ontworpen aanpak wenselijk is in de lerarenopleiding, dat het noodzakelijk is om PCK, PK en CK expliciet aan te bieden aan toekomstige leraren, en dat een geïntegreerde aanpak tot dezelfde PCK-ontwikkeling leidt als een gesegregeerde aanpak.

459 De transitie van leerlingen naar het secundair onderwijs: Een verkennende studie naar het advies van leerkrachten zoals besproken tijdens oudercontacten
E. Sneyers, J. Vanhoof, P. Mathieu
Onderwijssystemen worden gekenmerkt door verschillen in de manier waarop leerkrachten leerlingen oriënteren naar het secundair onderwijs. In het Vlaams liberale onderwijssysteem vervult de leerkracht van de lagere school een sleutelrol, gezien het grote belang van diens advies dat wordt besproken tijdens oudercontacten. Deze studie heeft als doel om te onderzoeken: (1) hoe leerkrachten hun advies communiceren tijdens oudercontacten in termen van de inhoud en (2) welke percepties van leerkrachten de basis vormen van het advies. Aan de hand van een kwalitatieve en inductieve onderzoeksopzet werden observatiedata verzameld van 36 oudercontacten. De resultaten tonen aan dat het advies sterk gedifferentieerd is, waarbij de leerkrachten meer de nadruk legden op hun studieadvies en op de studiekeuzeopties op korte termijn. Hoewel instromen in de A- of B-stroom de eerste keuze is die leerlingen en ouders dienen te maken bij aanvang van het secundair onderwijs, werd deze keuzeoptie door de leerkrachten vrijwel niet opgenomen in hun studieadvies. Tot slot vormen vooral percepties van leerkrachten over kenmerken van de secundaire school (zoals de mogelijkheid voor leerlingen om hun schoolloopbaan te voltooien in dezelfde school) en over leerlingkenmerken (zoals hun schoolresultaten) de basis van respectievelijk het school- en studieadvies

496 Zeven kansen ter versterking van de opleidingen Onderwijswetenschappen
J. Elen, R.H. Mulder, B. van Hout-Wolters
In het voorjaar van 2017 hebben in Nederland beperkte opleidingsvisitaties plaatsgevonden voor de opleidingen Onderwijswetenschappen. Binnen het panel werd naar aanleiding van de visitaties gereflecteerd op de vraag welke kansen er liggen die de opleidingen Onderwijswetenschappen kunnen benutten om zich nog verder te versterken. In de discussiebijdrage wordt beschreven hoe de opleidingen (elk afzonderlijk maar ook in onderling overleg en/of in gezamenlijke actie) de kans kunnen aangrijpen om: •over de volle breedte van het onderwijsonderzoek te reflecteren, •de diversiteit van de onderwijspraktijk te tonen. •nieuwe doelgroepen aan te boren. •te interageren met andere disciplines en de (inter)nationale samenleving. •evidentie uit onderwijsonderzoek te benutten. •integratieve onderwijsdoelen op programmaniveau na te streven. •professionalisering te richten op het versterken van proactief handelen.