Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 3 (december 2015) nr. 5

04 Actueel

05 Redactioneel

06 De toelaatbaarheidsverklaring: gift of last?

12 Andy Hargreaves over ‘uplifting leadership’
Eind september bezocht de hoogleraar Andy Hargreaves Nederland voor een masterclass over ‘Uplifting leadership’, georganiseerd door de Stichting Duurzaam Leren. Hoe zorg je ervoor dat je leiding geeft in een school op zo’n manier dat de leraren die er werken zich ‘opgetild’ voelen en het beste uit zichzelf halen? Dat is de centrale vraag, vanuit de overtuiging dat je dan ook de leerlingen ‘optilt’.

15 Checklist – Basisondersteuning

16 De so-expertise van school naar school verspreiden
Met de komst van passend onderwijs wordt er regionaal verschillend omgegaan met het verspreiden van expertise uit het so en sbo. Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) heeft hiervoor een oplossing. Van school naar school wordt expertise binnen en buiten de stichting op effectieve en eenvoudige wijze gedeeld.

19 Fotoreportage – Luizenzakken

20 Zorgvuldig eigen onderzoek

24 School aan Zet ‘Referentiescholen’

28 Waarom passend onderwijs in het buitenland beter geregeld is

31 Checklist – Toelaatbaarheidsverklaring

32 Passend onderwijs voor vluchtelingen

36 Media

38 Aandachtspunten voor het organiseren van efficiënte zorg binnen het schoolteam
Scholen worstelen wel eens met de vraag hoe de zorg binnen het team goed kan worden afgestemd en waar de belangrijkste winstpunten liggen om de zorgverlening effectief te maken. Danny Wyffels gaat in gesprek over wat hij noemt ‘goede zorg’.

42 Feiten

44 Agenda