Montessori Magazine — Jrg. 35 (april 2012) Nr. 3

Thema: TAAL

1 Van de redactie
Michael Rubinstein
“In januari overleed Daan Lockhorst ..”

3 Daan Lockhorst 1929-2012
Steven van Schendel

Op 15 januari overleed Daan Lockhorst. Hij was een van de meest prominente vertegenwoordigers van het montessori gedachtegoed in Nederland.

5 Taalontwikkeling, montessori en de referentieniveaus
THEMA
Marion Nout
Hieronymus van Alphen dichtte: ‘Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen, en waarom zou mij dan het leren vervelend?’ Van Alphen was de eerste dichter die voor kinderen schreef en hen serieus nam. Maria Montessori heeft veel vertrouwen in het zelfstandig leren van kinderen. Ze vertrouwt er terecht op dat kinderen lastige woorden als ‘parallellepipedum’ en ‘zelfstandig naamwoord’ begrijpen. Noem het beestje bij de naam. Leer mij het zelf te doen. Dat is van alle tijden. Montessori neemt kinderen ook serieus.

8 Handleiding beginnende geletterdheid: verhaalbegrip
THEMA
Bea Koekenbier
Als bijlage bij deze MM wordt de eerste handleiding van de werkgroep taal meegestuurd. We hopen dat leraren deze handleiding gaan uitproberen en commentaar zullen geven aan de werkgroep. Hoe je dat kunt doen, staat in dit artikel te lezen.

9 Spelenderwijs spellingsafspraken inoefenen
THEMA / MONTESSORIMATERIAAL
Thea van Oosten
Voor wie: midden- en bovenbouw.
Doel: ondersteuning van de spellingsmethode, binnen het kader van zelfstandig werken.

11 Engels leren met The Gruffalo
THEMA / MONTESSORIMATERIAAL
Mariette Bekkers
Voor wie: Middenbouw en evt. groep 6.
Doel: kinderen ui de middenbouw komen spelenderwijs met Engels in aanraking. Ze krijgen plezier in de taal en leren een aantal woorden en chuncks (veel voorkomende woordclusters). Ze durven zich in het Engels uit te drukken. De oudste kinderen oefenen met de spelling en de uitspraak van geschreven Engels.

13 Picturing the past: an interview task
THEMA / MONTESSORIMATERIAAL
Emma Verheul
Voor wie: Tweede of derde klas havo/vwo.
Doel: spreek- en schrijfvaardigheid vergroten door middel van groepsopdracht.


15 Hoe kun je de aanbevelingen van Gerard Westhoff toepassen in de praktijk?
THEMA
Louis Jongejans
In MM 35-2 stond een artikel van en een interview met Gerard Westhoff. In beide deed hij tal van aanbevelingen over het onderwijs in de moderne vreemde talen. Hoe kun je die in de praktijk toepassen? Ik vroeg het aan Ilse Roebroek, voorzitter van de vakgroep Engels op het Einstein Montessori Lyceum in Hoogvliet.

16 Montessori en VVE: hoe zit dat?
THEMA
Bas Koekenbier
Voor- en vroegschoolse educatie kennen we vooral van de bestaande VVE methodes zoals Kaleidoscoop, Ko totaal en Piramide. Ook op montessorischolen worden ze gebruikt. Men is over het algemeen niet gecharmeerd van het vaste weekstramien en (bij sommige programma’s) het dwingende thema.

17 Leesplezier: een goed gesprek het halve werk?
THEMA
Heleen van Berkel
‘Leesplezier: een goed gesprek het halve werk?’ is de titel van een praktijkgericht onderzoek dat ik heb uitgevoerd in het kader van mijn Master of Sen taalspecialist en dyslexie. In dit artikel doe ik er kort verslag van.

19 Lezen en schrijven, verslag van de NAMTA conferentie in Portland.
THEMA
Mirjam Stefels
Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in de montessorischolen in Amerika vertrok ik in de krokusvakantie naar Portland, Oregon, voor het bijwonen van de conferentie ‘Reading and writing’. Deze werd georganiseerd door de North America Montessori Teachers Association (NAMTA).

21 Hoe spelen met taal ook een keerzijde heeft
THEMA
Cor Hoffmans
Taal-/leesonderwijs legt het fundament voor de verdere onderwijsloopbaan van kinderen en in het verlengde daarvan voor het functioneren en succes in de maatschappij. Dat is althans een algemeen gehoorde uitspraak en stelling binnen de onderwijssector en het huidige onderwijsbeleid, dat vooral – en soms uitsluitend – het taal- en rekenonderwijs centraal stelt en dat tegelijkertijd koppelt aan opbrengstgericht onderwijs.


23 ‘Als bestuurder moet je richting geven, maar vooral ook luisteren en meedenken’
Michael Rubinstein
Wilke Vos
, de nieuwe voorzitter van de sectie basisonderwijs, zit nu 34 jaar in het onderwijs. Toen hij 35 was (1992) werd hij directeur van montessorischool ‘De Kleine Prins’ in Rotterdam.

25 Starten met wiskunderekenen montessori basisonderwijs (WMBO) / Even de draad kwijt, nu is alles weer helder
Michael Rubinstein
MM volgt dit schooljaar de vernieuwing van het wiskunderekenen op de montessorischool in Heerhugowaard. Bovenbouwleidster Carla Heinen vertelt in ieder nummer over de voortgang.

26 Landelijke MKVS dag: het MKVS als toetssteen
Istvan Smeekens
Verslag van de masterclass ‘Het MKVS (Montessori Kindvolgsysteem) als toetssteen voor de directie’.

26 Het MKVS en het Montessori Kenniscentrum
Michael Rubinstein

Informatie van de MKVS groep (Montessori Kindvolgsysteem).

27 Montessori Kenniscentrum / Werkgroep KOO (Kosmische opvoeding en onderwijs)
Geerte van de Groep

Informatie van de werkgroep KOO. Kosmische opvoeding en onderwijs is onderwijs in samenhang in de dimensie van tijd en ruimte.

29 Nienhuis Montessori Conference 2012 / Psico M¬úsica
Yolande Karsten-Meekel
Verslag van de conferentie van 14 maart 2012 in Zelhem.

31 Leerlingen onderschatten het belang van correct taalgebruik
COLUMN
Hugo Dirksmeier

32 Gouden regels voor een sterke school
BOEKBESPREKING
Bas Moll

Kan een montessorischool sterk zijn vanuit het perspectief van de montessori-erkenning en zwak zijn in de ogen van de inspectie? Kan een school sterk zijn naar de mening van de inspectie en zwak zijn naar de mening van de montessorivereniging?

33 Een leven na montessori: Ton Baan
Erica Dirven
Interview met Ton Baan.

37 Koffie!
MM schuift aan in de lerarenkamer van een montessorischool.

38 De kwestie
Els Wasmann-Peters, Tessa Wessels, Rob Winters en San Helfferich
Taal is in beweging of taal verloedert?

40 Colofon

40 Fancyfair
COLUMN
B@s