Meso Magazine — Jrg. 31 (augustus 2011) Nr. 179

3 Werken aan taal in het mbo
Dit voorjaar bood de minister van OCW het actieplan ‘Focus voor Vakmanschap’aan de Tweede Kamer aan, met daarin de beleidsdoelen voor het mbo voor de komende kabinetsperiode. Verbetering van de prestaties voor Nederlands en rekenen staat bovenaan. De MBO Raad heeft kritisch gereageerd op de aanscherping van de taal- en rekeneisen en vraagt zich af of een mbo-diploma minder waard is als een leerling niet voldoet aan de taal- en rekeneisen. Volgens de MBO Raad leidt het beroepsonderwijs primair op tot vakmanschap en kan iemand die niet voldoet aan taal- en rekeneisen, wel een goed vakman zijn. Door het stellen van (te) hoge taal-en rekeneisen zou het aanleren van vakgerichte kennis in de verdrukking komen. In dit artikel gaat Paul steehouder in op de achtergronden en de stand van zaken van dit debat.


9 Wie durft? Leidinggeven aan taal- en rekenbeleid
Met de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen introduceert het kabinet ondubbelzinnige prestatieverplichtingen in het onderwijs. Om daaraan te voldoen is effectief taal- en rekenbeleid een kernvorowaarde. Maar wat houdt dat precies in en wat zijn de kansen en knelpunten? In opdracht van het ministerie van OCW heeft CPS samen met een groot aantal scholen projecten uitgevoerd om ervaringen, successen en knelpunten in kaart te brengen. Janneke Oosterman en Ria Brandt geven op basis daarvan de stand van zaken weer en schetsen wat in de praktijk goed blijkt te werkne.

16 Taal- en rekenbeleid op het Reitdiep College
Tot voor een aantal jaren heeft iedere vestiging van het Reitdiep College in Groningen zo zijn eigen beleid en aanpak voor taal en rekenen. In 2008 start een traject om schoolbreed taal- en rekenbeleid te ontwikkelen, om op die manier meer van elkaars ervaringen te leren. Els Zaalberg schetst in dit artikel een beeld van die ontwikkeling. Ze legt het accent op taal, omdat alle docenten daarmee te maken hebben, wat brede invoering meteen een stuk lastiger maakt.

21 High Performance Schools. Excellent onderwijs voor iedereen.
Het streven van het kabinet naar excellentie vindt weerklank in het onderwijs. Schoolleiders en docenten zijn bereid de lat hoger te leggen. Tegelijkertijd vinden velen dat de nadruk niet eenzijdig moet komen te liggen op Nederlands, wiskunde en science. Leerlingen van de toekomst hebben meer nodig en het streven naar excellentie behelst meer dan hoge dorostroomcijfers en dito eindresultaten. Wat er zoal bij komt kijken, illustreren Marlou van Beek en John West-Burnham aan de hand van het concept High Performance Schools (HPS). Het HPS-concept is gebaseerd op internationale literatuur over en ervaringen met onderwijsverbetering en -innovatie. Het brengt inzichten en ervaringen samen en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden om leerrendement te verhogen en leerlingen op te leiden tot wereldburgers van morgen.


RUBRIEKEN

2 Redactioneel
8 S.G. de Trekvaart
14 Meso column
20 Wassink 2.0
26 Meso onderzoek
28 Buitenlands nieuws
30 Boeken