Meso Magazine — Jrg. 27 (april 2007) Nr. 153

2 REDACTIONEEL

4 Het leidend principe.
Balanceren tussen geweldigheid en geloofwaardigheid
Bettina Willemsen en Berni Drop
Leren wordt steeds meer gezien als een handeling van de betrokkene zelf. ‘Ik leer’ in plaats van ‘hij leert mij’ (van teaching naar learning). De lerenden zelf zijn eigenaar van de leerprocessen en leerresultaten. Uiteraard proberen schoolleiders en docenten voortdurend invloed uit te oefenen op leerprocessen en -resultaten. Interactie is daarbij een sleutelbegrip, interactie als middel om het leren op alle niveaus binnen de school te be•nvloeden. Willemsen en Drop denken dat de wijze waarop de interactie wordt vormgegeven de sleutel bevat voor kwalitatief beter onderwijs en voor het leiderschap dat dat onderwijs nodig heeft. Een groot aantal persoonlijke gesprekken met leidinggevenden in het voortgezet onderwijs heeft hen tot deze conclusie gebracht.

11 De kloof tussen docent en manager
Wilma Cornelisse
Hebben de managers te laat beseft dat de autonomie van de school van invloed zou zijn op hoe de leraar in die school functioneert? Of zijn ze vergeten deze boodschap aan hun medewerkers te vertellen? Ontstond zo de strijd tussen docenten en managers die nu onder aanvoering van BON op de opiniepagina’s van de kranten wordt uitgevochten? BON-voorman Ad Verbrugge voerde het verzet tegen de bureaucratische managers die de kennisoverdracht uit het oog zijn verloren, aan met de kreet ‘Geef de docent zijn vak terug’. Neemt de schoolleider van vandaag zijn leraren echt iets af of leven zij nog in het verleden? In het publieke debat krijgt de visie van BON alle aandacht, tijd dus voor andere meningen die tegenwicht bieden. Daartoe sprak Wilma Cornelisse onder meer met Gertjan van der Brugge, waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs.

21 Leerlingbemiddeling als werkbare vorm van participatie
Frits Prior en Guido Walraven
Slecht opgeloste conflicten hebben een ingrijpend effect op ieders persoonlijk functioneren en verzieken het klimaat in gezin, klas, schoolteam of buurt. Daarom is het van belang kleine en grote conflicten serieus te nemen en tijdig te zoeken naar een duurzame oplossing. Bemiddeling is daar een effectieve vorm voor. In dit artikel bespreken Prior en Walraven leerlingbemiddeling vanuit het oogpunt van participatie: in welke mate is er bij de vormen van bemiddeling die je hanteert sprake van leerlingparticipatie en wie participeert dan op welke wijze? Van daaruit komen zij tot aanbevelingen voor de praktijk in het onderwijs en in andere levensgebieden.

27 Meso Beschouwing: Zonde van de tijd
Anton Wesselingh
Weinig thema’s zijn zo veelbesproken als de tijd. Wetenschappers hebben er veel over geschreven. In de literatuur is het een favoriet thema met boeken over de weemoed naar de tijden van weleer of de zoektocht naar de verloren tijd.

RUBRIEKEN

9 De kleine cultuurfilosoof
COLUMN
Pieter Leenheer

17 Serieus
Hartger Wassink

18 Buitenlands nieuws

20 SG De Trekvaart
CARTOON

30 Boeken
– Wie verandert hier nou eigenlijk? Kiezen tussen sturing en zelfsturing in veranderprocessen van Laura ten Ham en Antonie van Nistelrooij.
– Toezicht en schoolverbetering van Melanie C.M. Ehren.