Mensenkinderen — Jrg. 21 (september 2005) Nr. 1

3 Van de redactie
Kees Both
Bij het 98e nummer van Mensen-kinderen.

4 Mensen in het werk
Cath van der Linden
Arena.

5 Kunstzinnige vorming en wereldori‘ntatie op een GOA-school
Ed Silanoe
Het beeld dat een Jenaplanschool geen kinderen uit ‘achterstandsbuurten’ heeft wordt in dit artikel gecorrigeerd. Deze school is als Brede School sterk verweven met de buurt, via activiteiten op het terrein van kunstzinnige vorming en wereldori‘ntatie en ook door het natuurnabije speelterrein om het schoolgebouw. Er wordt geschreven over onder andere taalstimulering door haiku, cultuureducatie over architectuur, muurschilderingen door kunstenaars uit Nicaragua en ‘kunst in de buurt’.

9 Over muziekonderwijs
Ad Boes
De aandacht voor muziek is in scholen vaak marginaal. Daarmee doe je geen recht aan kinderen, maar ook niet aan de cultuur waarin kinderen moeten ingroeien. Jenaplanscholen kunnen zich in dit opzicht spiegelen aan de vrijescholen en ook steun vinden in nieuwe opvattingen over intelligentie en leren: er bestaat zoiets als een ‘muzikale intelligentie’, die kinderen kunnen ontwikkelen.

12 Het utopisch pragmatisme van John Dewey
Joop Berding en Siebren Miedema
De pedagogiek van de Amerikaan John Dewey, een wat oudere tijdgenoot van Peter Petersen en belangrijk exponent van de Reformpedagogiek, staat weer volop in de belangstelling. Kennismaking met diens denken en de praktijk van zijn experimenteerschool in Chicago kan ertoe leiden dat Jenaplanscholen steviger komen te staan in hun kritische positie binnen huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Belangrijke trefwoorden zijn participatie, een breed en kritisch ervaringsbegrip, onderwijzen als roeping en kunst.

16 De Cito-toets getoetst
Rouke Broersma en Ad Boes
Wat toetst de Cito-toets eigenlijk en wat vooral ook niet? Een belangrijke vraag, omdat deze toets (oneigenlijk) gebruikt wordt bij het beoordelen van de kwaliteit van scholen. In dit artikel wordt de toets getoetst aan het voorgeschreven onderwijsaanbod, zoals omschreven in de kerndoelen, toegespitst op taal. Met een onthutsende uitkomst: 70 procent van de kerndoelen voor taal worden niet getoetst!

20 De kracht van herhaling en continuiteit: regelmatig terugkerende activiteiten in de wereldori‘ntatie
Kees Both
Hoe kan je recht doen aan spontane vragen van kinderen en situaties in de omgeving zoals die zich voordoen? Dat zijn belangrijke vragen, als het gaat om wereldori‘ntatie. Een manier om dat als groepsleid(st)ers en team te oefenen is het ontwikkelen en onderhouden van regelmatig terugkerende activiteiten, vooral – maar niet alleen – activiteiten die betrekking hebben op natuur. Dit wordt verduidelijkt aan het een aantal jaren achtereen karteren van zingende vogels in het voorjaar.

25 Een van de mooiste boeken uit de Suus Freudenthal – Lutterbibliotheek: Elwyn S. Richardson, In the early world – discovering art through crafts.
Kees Both
Een beschrijving van een klas als leef- en werkgemeenschap van ‘kunstenaars en wetenschappers’ en van een leraar die het maximale uit kinderen weet te halen.

28 …En Tom op de achterzijde
Nijlkrokodil.