Mensenkinderen — Jrg. 20 (januari 2005) Nr. 3

Thema :
EEN DIGITAAL PORTFOLIO IN EEN JENAPLANSCHOOL

VASTE RUBRIEKEN

3 Van de redactie
Kees Both

4 Mensen in het werk
Cath van der Linden
Beperkingen.

28 …..En Tom op de achterzijde
Wat gebeurt er?

THEMA

5 Een digitaal portfolio in een Jenaplanschool
THEMA
Leanne Jansen, Mandy Evers en Rieks Mulder
Betekenisvol leren, zelfsturing, bij de evaluatie van hun vorderingen kinderen primair vergelijken met hun eigen ontwikkeling en in samenspraak met hen (basisprincipe 19) – voor dat alles is een portfolio een onmisbaar instrument. Dat portfolio kan ook in digitale vorm. In dit artikel na een korte schets van wat ‘portfolio’ inhoudt, een beschrijving van de ontwikkeling van een digitaal portfolio in een Jenaplanschool.

EN VERDER

10 Samen met leerlingen onderwijs vernieuwen – Enkele
vernieuwingsscholen in de Verenigde Staten
Jos Castelijns
Beschouwingen over en observaties tijdens bezoeken aan vernieuwingsscholen in de Verenigde Staten. Daarbij staat met name een zeer bekende school centraal, in New York: Central Park East Elementary and Secondary School. Deze school slaagt erin om in een sociaal-economisch zeer slecht bedeelde buurt (East Harlem) zeer goede resultaten te behalen. Daarbij staat niet het leerstofaanbod, maar staan de zich ontwikkelende kinderen centraal. De kenmerken van deze school zijn zeer verwant met Jenaplan. De school maakt deel uit van een nationaal netwerk – de Coalition of Essential Schools – dat ook inspirerend kan zijn voor vernieuwingsscholen in ons land.

14 Jenaplanonderwijs staat er bij ons ‘gekleurd’ op
Ton Scheulderman
De auteur is het niet eens met de stelling dat Jenaplanscholen er onvoldoende in slagen om kinderen van (ouders van) niet-Nederlandse herkomst te trekken en beschrijft een stukje praktijk binnen zijn wit-zwarte school.

16 Over de hoofden heen
Jaap Nelissen
Een ingezonden artikel waarin kritiek wordt geuit op de gang van zaken tijdens de NJPV als geheel. De auteur bekritiseert ‘starre opvattingen’ met betrekking tot de ontwikkeling van het Jenaplan van mensen die volgens hem teveel naar het verleden en te weinig naar heden en toekomst kijken.
Met een reactie van Ingrid Nagtzaam, Rinus Buursink en Jaap Meijer, voorbereiders van de conferentie.

20 De kwaliteit van kwetsbaarheid – Nadenken over de professionaliteit van de Jenaplan-groepsleider (2)
Geert Kelchtermans
De roep om ‘kwaliteit’ in het onderwijs maakt veel leraren onzeker en leidt tot de behoefte aan grond onder de voeten, om zeker te weten ‘dat je het goed doet’. Die zekerheid is echter maar in zeer beperkte mate te geven, wat samenhangt met het eigen karakter van het onderwijs en het leraar zijn (‘de kwetsbaarheid van de kwaliteit’). De kwetsbaarheid van het leraarsberoep heeft daarentegen zijn eigen kwaliteit en in plaats van alles te willen meten en exact vast te stellen wordt een pleidooi gehouden voor het vertellen van verhalen, als uitdrukking van de wijze waarop men in het werk staat en daarover communiceert. Verhalen over schijnbaar banale gebeurtenissen, die je echter diep kunnen raken en de kern van je leraar zijn raken.

25 Vraag het de vogels zelf maar: nestkasten bij de school (2)
Kees Both
Een vervolg van een reeks korte artikelen: wat kan je doen als vogels gaan broeden?