Mensenkinderen — Jrg. 18 (maart 2003) Nr. 4

Thema: TAALONDERWIJS IN ONTWIKKELING

VASTE RUBRIEKEN

3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK
Cath van der Linden
Onrust

28 EN OP DE ACHTERKANT….TOM
Rituelen

THEMA


5 Taal in Jenaplanscholen zonder methode – in welke richting zoeken wij het?
THEMA
Kees Both
De Nederlandse Jenaplanvereniging heeft een traject uitgezet voor het ontwikkelen van een raamplan voor taalonderwijs zonder taalmethode. In dit traject zijn al enkele stappen gezet, die in dit artikel worden samengevat: waarop bouwen wij verder, wat zijn bepalende criteria? Onder andere over taal en de kwaliteitscriteria Jenaplan, de relatie van taal en wereldori‘ntatie, de leraar als rolmodel en partner voor de kinderen en over de menselijke maat: het moet allemaal wel kunnen.

8 ‘Met losse handen…’
THEMA
Bea Pompert
Taalonderwijs is binnen het Ontwikkelings Gericht Onderwijs een belangrijk terrein voor de emancipatie van kinderen. Taalonderwijs zal functioneel moeten zijn, je helpen in het dagelijks leven, maar ook de cultuur voor je ontsluiten, je horizon verruimen. In dit eerste artikel in een reeks worden aan de hand van praktijkbeelden de principes van ontwikkelingsgericht taalonderwijs beschreven, met veel aandacht voor de rol van de leraar.

12 Taal in andere vakken, kan dat?
THEMA
Gert Talens
Taal gaat altijd ergens over. Het verband tussen taal en wereldori‘ntatie zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn. De praktijk in veel basisscholen is helaas anders. De SLO heeft op aanvraag van en in samenwerking met CPS materialen ontwikkeld, waarin genoemd verband uitgewerkt wordt in de vorm van heel concrete thema’s voor de schoolpraktijk. Het gaat om exemplarische thema’s, die laten zien hoe het kan en waarmee scholen kunnen oefenen, met daarbij kaders voor taal en WO. Aan de hand van van deze thema’s – Wat is dat?’- worden doelen, werkwijzen en materiaal van dit project voorgesteld.

15 Taalbeleid op de Swoaistee
THEMA
Marike Venema
In een meerjarig proces ontwikkelde De Swoaistee in Groningen samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de stedelijke schoolbegeleidingsdienst een ’taalbeleidsplan’. Daarin worden leerlijnen beschreven, essenti‘le werkwijzen en materialen in de school en zijn ook verschillende werkmiddelen voor de kinderen opgenomen.

21 ‘Levend lezen, dat’s de kunst’- Een recensie
THEMA
Ad Boes
Docenten van Pabo ‘De Eekhorst’ in Assen en een aantal scholen in het Noorden des lands – Freinetscholen, Jenaplanscholen en andere – werkten samen aan dit bijzondere boek over veelzijdig en breed vormend leesonderwijs.

EN VERDER

24 “What is in the name?”- over sleutelbegrippen in het Jenaplanonderwijs – Teamteaching
Ad Boes
Teamteaching biedt Jenaplanscholen mogelijkheden om de continu•teit in aanbod en begeleiding van de kinderen beter vorm te geven en als teamleden van elkaar te leren. Dit taalbeleidsplan geeft de richting van de ontwikkeling aan, biedt een verantwoording van inhoud en aanpak, maakt overdracht binnen het team en onderlinge scholing mogelijk en biedt ook heel concrete ondersteuning voor de dagelijkse praktijk. Het vervangt de taalmethode, zonder de nadelen die aan een methode kleven.

26 Bladerend…..in de tijdschriften van (andere) vernieuwingsrichtingen
Margot Ufkes
Over realistisch rekenen en Montessorionderwijs – gaat dat wel samen? en over methodegebruik.