Meertaal — Jrg. 9 (september 2021) nr. 1

04 Stel prioriteiten en handel vanuit kennis : Leesonderwijs in groep 3 en 4 na de lockdowns
Marita Eskes, Erna van Koeven en Mirjam Snel
Hoe begin je het schooljaar in de groepen 3 en 4 na de periode van coronamaatregelen? Hoeveel vertraging hebben leerlingen opgelopen? Zijn er interventies nodig, en zo ja, welke? Hoe zou je het extra onderwijsgeld het beste kunnen besteden? Lucienne Rijks interviewde Erna van Koeven, Mirjam Snel en Marita Eskes hierover.

10 ‘Kun jij het eerst even in het Turks voorlezen?’
Inclusieve natuur- en technieklessen in de bovenbouw van het basisonderwijs
Suzanne van Norden, Gerald van Dijk, Maaike Hajer en Jantien Smit
Kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands kunnen niet altijd goed meedoen met zaakvaklessen wanneer ze het Nederlands niet genoeg beheersen. In een internationaal onderzoek naar inclusief natuur- en techniekonderwijs is onderzocht wat leerkrachten kunnen doen om meertalige leerlingen actief bij zulke lessen te betrekken. In dit artikel worden enkele resultaten gepresenteerd.

14 Wat is eigenlijk een zin? Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing
Bart van der Leeuw en Mariëtte Hoogeveen
SLO ontwikkelde een leerlijn met begrippen voor taalbeschouwing. De leerlijn bestaat uit een geordende set begrippen die kennis over taal uitdrukken. Met die begrippen kun je met je leerlingen praten over taal en taalgebruik. Bart van der Leeuw en Mariëtte Hoogeveen leggen uit hoe je met deze leerlijn het domein taalbeschouwing beter kunt afstemmen op je onderwijs in de vaardigheidsdomeinen spreken, luisteren, lezen en schrijven.

21 Het effect van de eindtoets
Karen Heij
De afname van een eindtoets aan het eind van het basisonderwijs is verplicht voor alle leerlingen. Maar welk effect heeft een toets zoals de eindtoets nu feitelijk op het onderwijs? En is dat een effect waar de kwaliteit van onderwijs daadwerkelijk mee gediend is? Karen Heij zocht het uit in haar promotieonderzoek.

28 Aan de slag met wereldoriëntatie én taal: twee vliegen in één klap!
Wat is de meerwaarde van geïntegreerde lessen wereldoriëntatie en taal?
Anne-Christien Tammes & Femke Ruiter
Waarom zou je taaldoelen koppelen aan doelen van wereldoriëntatie? En hoe doe je dat? Dit artikel gaat over de kracht van geïntegreerde lessen wereldoriëntatie en taal. Anne-Christien Tammes en Femke Ruiter beschrijven aan welke voorwaarden deze lessen moeten voldoen en geven praktijkvoorbeelden waar je als leerkracht direct mee aan de slag kunt.

32 SJOES, meer dan taal
Anneloes Pilon
In Nederland kan meer dan 80% van de mensen als meertalig beschouwd worden. De tweede taal kan een lokaal gesproken taal zijn of een buitenlandse taal. Een groeiende groep leerlingen in het basisonderwijs heeft een andere moedertaal dan het Nederlands. Meertaligheid in het onderwijs is daarmee een gegeven. In dit artikel vertelt Anneloes Pilon hoe zij met behulp van SJOES taalbewustzijn, meertaligheid, inclusie en saamhorigheid stimuleert.

En verder

09 Taaltalent
13 Column van een ouder
17 Column van een leraar
18 Taal = meer!
20 MeerBoek
24 Taalonderwijs in beeld
26 Taalonderzoek in de praktijk
34 Taalonderwijs aan Nieuwkomers
35 Nog meer taal!