Kind en adolescent praktijk — Jrg. 10 (maart 2011) Nr. 1

2 Te veel of te weinig
ten geleide
Else de Haan

4 Van de regen in de drup
PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK
Rosanne de Bruin
Bij adolescenten met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) zijn su•cidedreigingen, automutilatie en su•cidepogingen vaak aan de orde, maar een kans op een daadwerkelijke su•cide blijkt relatief klein. Gepleit wordt voor een terughoudend opnamebeleid bij een su•cidecrisis bij deze jongeren. De kern van dit beleid is: continu•teit in de behandeling, su•cidale dreiging zo weinig mogelijk belonen, en met kalmte vasthouden aan de therapeutische kerninterventies, namelijk aanleidingen en functie van het gedrag onderzoeken, nieuwe coping aanleren en ouders en jongeren begeleiden en zo nodig coachen in de crisis.

13 Els, zeventien jaar

ALS JE ‘T MIJ VRAAGT

Anneke Eenhoorn

14 Voorzichtig interpreteren
CURIOSA
Constance Dolman

16 Zicht op kennis in ontwikkeling
JEUGD-GGZ
Maarten Elling & Ar•elle de Ruijter

Het Landelijke Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft begin 2010 een inventarisatie van diagnostische instrumenten en interventies voor de jeugd-ggz uitgebracht onder de titel ‘Zicht op kennis’ (Elling & Minderaa, 2010). Uit enkele gerenommeerde bronnen zijn de wetenschappelijk onderbouwde diagnostische instrumenten en interventies op het gebied van psychotherapie en psychofarmaca geselecteerd, kort beschreven en gebundeld. Zicht op kennis is een momentopname: inmiddels zijn er alweer meer instrumenten en interventies in de genoemde bronnen opgenomen. Zie hiervoor www.kenniscentrum-kjp.nl en www.nji.nl

20 Opvoedingsinterventies – Oude wijn in nieuwe zakken?
FRICTIE
Saskia van der Oord & Tom Beckers

22 Evidence-based werken in de jeugd-ggz
Ireen de Graaf, Debbie van der Linden & Simone Onrust
Middels een vragenlijst, interviews en expertmeeting onderzocht het Trimbos-instituut in welke mate managers en hulpverleners uit de jeugd-ggz bekend zijn met evidence-based interventies en deze ook toepassen. Het werken met evidence-based interventies gebeurt steeds meer en de respondenten vinden dit een positieve ontwikkeling. Knelpunten betreffende de implementatie, financiering, databanken en kwaliteitsbewaking worden besproken. Aanbevelingen: 1) meer afstemming tussen de databanken en eenduidigheid in het begrip evidence-based werken; 2) meer effectonderzoek; 3) beschikbaarheid systematische implementatiemethode; 4) afstemming tussen partijen. Inmiddels is een vervolgtraject in werking gezet.

30 Toveren en geneeskunde, gaat dat samen?
GASTCOLUMN
Robert van Andel

33 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters

– Stappenplannen voor jongeren met een autismespectrumstoornis
– Nieuwe website voor jongeren met rouwervaring
– Continu ge•nformeerd over behandeling van angst en depressie
– Sterk onderzoek

34 John Bowly en John Coetzee
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd

36 B.O. de Castro: Agressie kan een heel verschillende oorsprong hebben: wat kunnen therapeuten met deze kennis?
INTERVIEW
Carolien Gevers
Bram Orobio de Castro is hoogleraar Experimentele Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt het ontstaan en tegengaan van agressie.

42
GEZIEN EN GELEZEN
– Executieve functies bij kinderen en adolescenten – een praktische gids voor diagnostiek en interventie.
– De hoogbegaafheid survivalgids.
– Zeg vaarwel tegen uitstel (en wel meteen).
– De therapeut.

46
agenda