JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 86 (januari 2002) Nr. 5

6 Speelse activiteiten bij lezen en schrijven
Willy van EisŠcker en Ludo Verhoeven
In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen werd een pakket maat regelen ontwikkeld om kinderen meer te betrekken bij het lees- en schrijfonderwijs met zgn. ‘moti verende activiteiten’ .De kinderen praten met elkaar over teksten, ze lezen voor aan jongere kinderen, maken samen een muurkrant.

12 Jonge kinderen leren Engels

Marianne Bodde-Alderlieste
Kleuters blijken al Engelse woorden van televisie of spelletjes op te pikken. Door ook iets met taal te doen zoals reageren op korte instruc ties, Engelse liedjes zingen en bewegingen meedoen leren kinderen aldoende een vreemde taal. In dit artikel veel informatie over bestaand materiaal voor jonge kinderen.

18 Resultaten van Opstap Opnieuw
Cathy van Tuijl
Het gezinsstimuleringsprogramma Opstap Opnieuw betrekt ouders, vooral moeders, van allochtone kinderen bij de ontwikkeling van hun kind. Door niet alleen op school extra programma’s in te voeren, maar ook de moeders erbij te betrekken zijn de resultaten zeer positief.

27 De invalkracht heeft de moeilijkste taak
Wilco van Overveld
Het verhaal van Wilco van Overveld die als nieuwkomer in het onderwijs stapte maar ook snel weer verdween. Door gebrek aan begeleiding haakte de schrijver van dit artikel als invaller af, wellicht ligt hier een taak voor begeleidingsdiensten of de Pabo?

32 Vermenigvuldigen in groep 4

Hans ter Heege
Rekenen tot 100 heeft een duidelijke link naar optellingen en aftrekkingen tot 20. Als kinderen deze relatie niet kunnen leggen, komen ze in de problemen in groep 4. Enkele voorbeelden van hulp met ‘familiesommen’.

35 De Toverlaars: een eigen onderwijsconcept

Agaath Flikweert en Jos Gerards
Op basisschool De Toverlaars in Etten Leur ontwikkelde het team een eigen onderwijsconcept waarbij de onderlinge ver schillen tussen kinderen juist gebruikt worden. De school heeft de organisatie daarop aangepast. Geen jaarklassen, maar om een ononderbroken ontwikkeling te stimuleren heeft men een systeem van drie ‘bouwen’.