Jeugdbeleid — Jrg. 13 (juni 2019) nr. 2

Bestuurlijke vrijblijvendheid
van de redactie | Rene Clarijs

Luisteren is EHBO
Jorien Meerdink
Jorien Meerdink, al decennia welbekend in de jeugdzorg, schreef een persoonlijk boek over kindermishandeling waarin op onnavolgbare wijze de verschrikkingen, de angst en de onmacht van kinderen die worden mishandeld, verwaarloosd en/of seksueel misbruikt, aan bod komen. Ook de angst, onmacht en onkunde van volwassenen in de omgeving van het kind en het gezin komen in beeld. Daar waar het huiselijk geweld in vele vormen aan de orde van de dag is, wordt door volwassenen veelvuldig weggekeken. Het zijn deze omstanders die de voortzetting van kindermishandeling mogelijk maken.
Gelukkig eindigt ze dit artikel met een oplossing: hoe we een einde aan kindermishandeling kunnen maken.

Alliantie in ontwikkeling: Nog volop uitdagingen in de transformatie van de jeugdhulp
Christa Nieuwboer
In februari presenteerde dr. Christa Nieuwboer in haar lectorale rede het onderzoeksprogramma van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool. Zij betoogde daarin dat jeugdprofessionals eigenlijk een heel creatief beroep hebben. Ze hebben als taak om steeds de beste match te maken tussen de unieke gezinssituatie en een enorm repertoire aan kennis, interventies, professionele steun en hulpmiddelen. Het is een uitdaging om alle mogelijkheden te kennen, op tijd en passend door te schakelen, en dan ook nog goed te blijven aansluiten bij wat nodig is voor een kind of een gezin. Gemeenten en opdrachtgevers sturen bovendien ook nog in welke hulp beschikbaar gesteld wordt en op welke manier gewerkt wordt aan preventie

Voortgezet onderwijs en jongerenwerk: partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren
Dr. Asia Sarti, Dr. Willeke Manders, Dr. Judith Metz
Dit artikel biedt inzicht in hoe het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken, wat de (potentiële) bijdrage van deze samenwerking is aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties, en wat de succesfactoren in de samenwerking zijn. Samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs maakt een gezamenlijke preventieve aanpak mogelijk om gebroken schoolcarrières te voorkomen.

Fleskinderen. Voeding en zuigelingensterfte in Noord-Brabant tussen 1840 en 1940
Dr. Evelien Walhout

Jeugdzorg is estafettewerk: Civiel Traject Beraad schakelt in jeugdzorg
Tilly van Uffelen, Martijn van Dullemen
In 2018 verbleven 84 jongeren uit de regio Noordoost-Brabant in een gesloten jeugdzorginstelling. Een stijging van 25 procent ten opzichte van twee jaren ervoor, terwijl de regio gesloten plaatsingen juist wil voorkomen, verkorten en ervoor wil zorgen dat er duurzame vervolgplekken zijn voor deze jongeren. Met dit doel is het Civiel Traject Beraad opgericht. De eerste resultaten zijn positief. Voor verschillende jongeren is aansluitend een duurzame vervolgplek gevonden en bij een paar jongeren is een gesloten plaatsing voorkomen. Naar de ervaring van betrokkenen zou door de inzet van het Civiel Traject Beraad de helft van de betreffende jongeren niet of korter naar een gesloten instelling zijn gestuurd.

Greep op de jeugdhulp: handreikingen voor gemeentelijke regievoering
Dr. Bert Bröcking, Prof. mr. Paul Vlaardingerbroek
Veel gemeenten hebben problemen met de uitvoering van de Jeugdwet. In dit artikel geven de auteurs de gemeente handreikingen om de problemen aan te pakken. Deze beginnen met het nemen van de regie over het systeem van de jeugdhulp. Zij omschrijven allereerst wat ze onder regie verstaan. Daarna geven zij suggesties voor de uitvoering van de regie. Dat doen de auteurs door aan de hand van de bestaande situatie van de jeugdhulp te benoemen wat belangrijke onderdelen van het jeugdhulpsysteem zijn voor regievoering in het jeugdhulpdomein.