Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 5 (oktober 2011) Nr. 3

2 Gezonde spanning
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Gesloten jeugdzorg, recidive en omgaan met emoties
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
‘Het werk staat of valt met de werknemers die je in huis hebt’, citeert Annemiek Harder een groepsleider in haar proefschrift over de gesloten jeugdzorg. Uit Harders analyses blijkt inderdaad dat een goede behandelrelatie de belangrijkste succesfactor is om jongeren zover te krijgen dat ze hun problemen aanpakken.

8 SCP-onderzoek: Merendeel ouders voelt zich competent als opvoeder
ONDERZOEK
Simone de Roos, Freek Bucx

In de hedendaagse berichtgeving over ouderschap en opvoeding zijn regelmatig bezorgde geluiden te horen: ouders worden steeds onzekerder, kampen met steeds meer opvoedingsvragen en schieten zelfs in een opvoedingskramp. Opvoeden zou vooral een privŽaangelegenheid zijn waarbij ouders weinig steun krijgen vanuit hun sociale omgeving. De meeste ouders oordelen echter positief over het opvoeden van hun kinderen, blijkt uit het onderzoek Opvoeden in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Een ruime meerderheid van de ouders is te spreken over de hulp vanuit het sociale netwerk en de rol van de buurt als medeopvoeder.

17 Oudertraining Incredible Years effectief bij gedragsprobleem jong kind
KOSTENEFFECTIEF INVESTEREN
Patty Leijten, Maartje A.J. Raaijmakers, Bram Orobio de Castro, Jocelyne A. Posthumus, Walter Matthys
De oudercursus Incredible Years leert ouders vaardigheden voor het omgaan met opstandig en agressief gedrag bij jonge kinderen, om probleemgedrag te voorkomen of verminderen. Uit een eerste onderzoek in Nederland bleek dat Incredible Years als preventieve interventie het opvoedgedrag van kinderen vermindert. Bovendien is Incredible Year kosteneffectief: de kosten van deelname wegen ruim op tegen de kosten die het probleemgedrag met zich meebrengt. Inmiddels loopt een onderzoek naar Incredible Year als behandeling bij gezinnen met een lager opleidingsniveau en gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond.

24 Invoering passend onderwijs: een complexe en ingrijpende operatie
ONDERWIJS EN ZORG
Corian Messing, Gerard Bouma
Onderwijsvernieuwingen leiden vaak decennialang tot debat. Over het concept ‘Passend Onderwijs’ wordt al sinds 2005 nagedacht. De inhoudelijke ontwikkeling is onomstreden, maar debat is er wel over de organisatie en procedures. De voorgenomen veranderingen zijn niet los te zien van ontwikkelingen in andere sectoren. De invoering van passend onderwijs moet worden afgestemd op de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de zorg voor al haar inwoners en op de decentralisatie en transformatie van de jeugdzorg.

35 Inspectie Jeugdzorg baseert toezicht op risicoanalyse
VISGEDRAG
Kees Reedijk, Ester Nieuwhuis

De Inspectie Jeugdzorg stuurt haar inspecteurs naar de plaatsen waar toezicht nodig is. Die plaatsen kiest de inspectie door in kaart te brengen welke risico’s waar de kwaliteit van de zorg bedreigen. Dit risicogestuurde toezicht is ingevoerd in 2009. De eerste ervaringen zijn positief, maar het duurt nog zeker vijf jaar voordat de inspectie beschikt over een robuust en stabiel risicomodel met indicatoren die een 100 procent betrouwbaar verband kunnen leggen met de kwaliteit van de zorg.

45 Dossier ‘Autisme’ werpt licht op soms onzichtbare stoornis
NJI
Joanka Prakken
De diagnose autisme wordt tegenwoordig vaker gesteld dan vroeger. Niet omdat het meer voorkomt maar door betere herkenning, bewustwording en verruiming van de diagnostische criteria. Het is dan ook goed mogelijk dat een leerkracht of peuterspeelzaalleidster een kind met een autismespectrumstoornis in de groep heeft. Het digitale dossier ‘Autisme’ geeft antwoord op vragen van beroepskrachten.

48 Programmalijn ZonMw stimuleert intercultureel vakmanschap
ZONMW
Margo van den Berg, Denice Moi Thuk Shung
Diverse onderzoeken tonen aan dat de interculturele competenties van hulpverleners lang niet altijd toereikend zijn. Hulpverleners zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun eigen culturele achtergrond en die van hun cli‘nten. Ze hebben ook onvoldoende kennis over andere culturen. Dat maakt het moeilijk om de zorg af te stemmen op de denk- en leefwereld van cli‘nten. Migrantenjeugd en -ouders hebben daardoor minder toegang tot de zorg en ze ontvangen niet altijd passende zorg. Binnen het ZonMw programma ‘Diversiteit in het Jeugdbeleid’ is daarom gekozen voor een specifieke programmalijn: Intercultureel Vakmanschap.

50 Jgz zoekt werkwijzen om ouders en kinderen centraal te stellen
NCJ
Marcel Durand
Door de ontwikkeling van de Centra voor jeugd en Gezin (CJG’s) en steeds verdergaande ketenintegratie raken de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg meer met elkaar verbonden. Alleen door ouders en kinderen centraal te stellen, kan kwalitatief hoogstaande zorg voor de jeugd gegarandeerd worden. Met het project ‘Ouders en kinderen centraal’ zoekt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid naar werkwijzen die recht doen aan de opvatting en verantwoordelijkheden van ouders en kinderen. Het project moet uitmonden in een handreiking voor de jeugdgezondheidszorg.