Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 5 (december 2011) Nr. 4

2 Alsof het jezelf betreft
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Psychotische ervaringen, opvoedcursussen en beweging
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Lichte psychotische ervaringen zijn normaal bij jongeren en gaan meestal vanzelf over. Maar als die ervaringen aanhouden of toenemen, zijn jongeren extra kwetsbaar voor depressie en psychosen op latere leeftijd. Hardnekkige psychotische ervaringen vormen risico, blijkt uit het promotieonderzoek van Hanneke Wigman.

8 Doorgaande zorg na JeugdzorgPlus
EFFECTIEVE ZORG
Marjan de Lange, Coleta van Dam, Coen Dresen, Esther Geurts, Erik Knorth

Jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich structureel onttrekken aan hulp kunnen sinds een aantal jaren gedwongen geplaatst worden in een voorziening voor JeugdzorgPlus. Het toerusten van deze jongeren voor deelname aan de samenleving vraagt echter oom zorg die verder reikt dan de behandeling in JeugdzorgPlus. Om de behandelresultaten te laten beklijven, is niet slechts nazorg maar langdurig doorgaande zorg nodig.

19 Gesloten residenti‘le jeugdzorg als veilige haven
Netty Jongepier
FLEXIBILITEIT EN CONTROLE
Groepsopvoeders in residenti‘le voorzieningen moeten kinderen en jongeren naast behandeling ook goede basiszorg bieden ofwel de groepsopvoeder moet de balans zien te vinden tussen flexibiliteit en controle. Met name in de gesloten jeugdzorg confronteren de ernstige gedragsproblemen van de doelgroep en de groepsdynamiek groepsleiders met een gevoel van onmacht. Regelmatig doen zich incidenten voor die het groepsklimaat verstoren. De persoonlijke relatie tussen groepsopvoeder en jongere, met name emotionele ondersteuning en sensitiviteit, is essentieel voor het verbeteren van de veiligheid en het pedagogisch klimaat in de leefgroep.

30 Databank biedt overzicht van cli‘nttevredenheidsonderzoek
TRANSITIE JEUGDZORG
Kitty Jurrius, Jody Bauer, Leo Rutjes, Geert Jan Stams
Cli‘nten van de jeugdzorg zijn kritisch over de samenwerking tussen organisaties in de jeugdzorg. Ouders van meisjes zijn minder tevreden over de jeugdzorg dan ouders ban jongens. En cli‘nten uit de residenti‘le zorg zijn minder tevreden dan jongeren die ambulante hulp krijgen. Allochtone doelgroepen en vaders worden in het cli‘nttevredenheidsonderzoek, samengebracht in de Landelijke Database Cli‘nttevredenheidsonderzoek. Zowel de resultaten van als de ervaringen met cli‘nttevredenheidsonderzoek kunnen de overgang van de jeugdzorg van provinciaal naar gemeentelijk niveau ondersteunen.

40 Talentontwikkeling stimuleert participatie en zelfvertrouwen
SUCCESERVARINGEN
Irma van Hoorik
Talentontwikkeling is een activiteit waarmee het jongerenwerk de sterke punten van jongeren kan stimuleren. Door talentontwikkeling versterken jongeren hun gevoel van eigenwaarde en verweven ze competenties die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat maakt talentontwikkeling een aantrekkelijke aanpak voor het jongerenwerk en voor gemeenten.

49 Dossier ‘Langdurig zieke ouder’ maakt probleem zichtbaar
NJI
Joanka Prakken
Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft een ouder met een chronische lichamelijke of psychische aandoening. De buitenwereld heeft vaak niet door dat zij daardoor belast worden. Het digitale dossier ‘Langdurig zieke ouder’ laat zien welke problemen ouders en jongeren tegenkomen en biedt aanknopingspunten om hen ondersteuning te bieden.

52 ZonMw-programma ondersteunt vernieuwing in de jeugdgezondheidszorg
ZONMW
Matthea van Leeuwe
Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de jeugdgezondheidszorg (jgz). In de Centra voor Jeugd en Gezin moet de jgz de spil zijn in de zorg voor kinderen. Nieuwe media bieden mogelijkheden om op een andere manier te communiceren. Om in te spelen op deze ontwikkelingen met de jgz haar werkprocessen aanpassen. Het ZonMw-programma ‘Vernieuwing uitvoeringspraktijk jeugdgezondheidszorg’ helpt daarbij.

55 Kwaliteit bevorderen met effectieve interventies
NCJ
Trudy Dunnink
Er worden steeds meer jeugdinterventies ontwikkeld die ook door de jeugdgezondheidszorg (jgz) worden uitgevoerd. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid wil graag stimuleren dat jgz-organisaties bij hun selectie van interventies kiezen voor erkende interventies. Een commissie van onafhankelijke experts beslist of de aan haar voorgelegde interventies erkend worden. Dit erkenningstraject geeft inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van interventies.