Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 3 (december 2009) Nr. 4

2 Veiligheid
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Taakspel helpt psychische problemen te voorkomen
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Groepsrelaties zijn belangrijk voor het functioneren van kinderen op de basisschool. Kinderen die geaccepteerd worden in de klas en lid zijn van vriendengroepen ontwikkelen minder psychische problemen. De interventie Taakspel verbetert groepsrelaties en werkt daardoor preventief, ontdekte psycholoog Miranda Witvliet.

8 Opvoedondersteuning aan migrantengezinnen schiet tekort
Hilde Kalthoff
Kinderen en jongeren uit niet westerse migrantengezinnen hebben te maken met veel risicofactoren die hun ontwikkeling en welbevinden bedriegen. Instellingen voor opvoedsteun weten deze kinderen en hun veelal laagopgeleide ouders echter slecht te bereiken. Migrantengezinnen hebben toegankelijke voorzieningen en effectieve vormen van opgroei en opvoedondersteuning nodig, die aansluiten bij hun culturele achtergrond en opvoedvragen. Een overzicht van de problemen van niet westerse gezinnen en de tekortkomingen van het hulpaanbod, en een pleidooi voor een krachtig opvoedoffensief.

19 Jeugdzorg kan nog veel leren over implementeren
Karlijn Stals, Tom van Yperen, Wouter Reith, Geert Jan Stams
Een mooi omschreven interventie die uiteindelijk niet meer van de boekenplank komt. Een praktisch protocol dat alleen de binnenkant van een bureaulade te zien krijgt. Herkenbaar? Waarschijnlijk wel. Want ondanks de groeiende aandacht voor effectieve interventies in de jeugdzorg verloopt de invoering in de praktijk vaak moeizaam. Een goed gepland implementatieproces vergroot de kans op succes.

29 Motiverende gespreksvoering stimuleert verandering
Carla Bartlink
Hoe krijg je als hulpverlener je cli‘nten zo ver dat ze een probleem aanpakken? Elke hulpverlener worstelt soms met cli‘nten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf of hun kind. Motiverende gesprekvoering is een techniek die elke hulpverlener kan inzetten om cli‘nten te motiveren tot verandering.

39 Het laagdrempelige CJG: bekend, bereikbaar en bruikbaar
Moniek van Dam, Eveline Stetter, Bert Prinsen
Een belangrijk doel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dat alle ouders, kinderen en medeopvoeders beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor goed opvoeden en gezond opgroeien. Laagdrempeligheid is daarom een bepalende factor voor het succes van CJG. Maar wat maakt het aanbod van een CJG nu precies laagdrempelig? Dat blijkt in de praktijk lastig te concretiseren. De kenniskring Centrum voor jeugd en Gezin verkende wat een aanbod voor ouders, kinderen en jongeren laagdrempelig maakt. Het antwoord is samen te vatten in drie b’: bekendheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid.

47 Dossier over pesten helpt bij signalering en aanpak
NJi
Pesten is een van de meest voorkomende problemen waarmee kinderen en jongeren te maken krijgen. Het Nederlands Jeugdinstituut maakte er daarom een digitaal dossier over, dat op een rij zet wat er over pesten bekend is. Het dossier biedt de hulpverlening, maar met name ook scholen, aanknopingspunten om pesten beter te signaleren en aan te pakken.

50 Centra voor Jeugd en Gezin profiteren van jeugdprogramma’s ZonMw
ZonMw
Karin van Gorp
De ambitie van de minister voor Jeugd en gezin is om in 2011 in Nederland een landelijk dekkend netwerk te hebben van Centra voor Jeugd en gezin (CJG’s). Een CJG fungeert als herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Een groot gedeelte van de kennis die voorkomt uit de verschillende ZonMw programma’s op het gebied van de jeugd is toepasbaar binnen de CJG’s.

53 Jeugdgezondheidszorg belangrijke partner in de zorg en adviesteam
RIVM
Eline van Dijk
Kinderen brengen veel tijd door in de kinderopvang en op school. Daar worden vaak zorgvragen en problemen gesignaleerd die niet direct in relatie staan met het onderwijs. Om scholen daarbij te ondersteunen en zorg te bieden aan kinderen en gezinnen zijn er zorg en adviesteams (ZAT’s). De jeugdgezondheidszorg (jgz) is daarin een belangrijke partner. Het Centrum jeugdgezondheidszorg beschrijft in het Zorg en Adviesteam hoe de jgz optimaal kan participeren in het ZAT.