Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 2 (december 2008) Nr. 4

2 Groepsaanpak
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Gedetineerde meisjes, moslimidentiteit, middelengebruik en jeugdpsychichiatrische dagbehandeling
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Meisjes die in justiti‘le jeugdinrichtingen verblijven, vertonen een scala aan psychiatrische problemen. Verder lopen ze een hoog risico op tienerzwangerschap als gevolg van die problemen en seksueel risicogedrag. ‘Ze moeten systematisch behandeld worden en nazorg krijgen’, oordeelt Sannie Hamerlynck, die promoveerde op een onderzoek in Nederlandse en Belgische gesloten jeugdinrichtingen.

8 Praktijkgestuurd effectonderzoek maakt hulpverlening beter
Jan Willem Veerman, Tom van Yperen, Bas Biijl, Herma Ooms, Dries Roosma
Het gebruik van bewezen effectieve methoden in de jeugdzorg neemt toe. Jeugdzorgaanbieders kunnen zelf bijdragen aan het beschikbare arsenaal van effectieve interventies, door de methodieken die ze gebruiken wetenschappelijk te toetsen. Het project Zicht op effectiviteit heeft een werkwijze opgeleverd om gedegen onderzoek te doen in de praktijk, op een manier die niet alleen de effectiviteit van een interventie aantoont, maar ook direct de kwaliteit van de hulpverlening verbetert.

19 Tijd voor herwaardering van het pedagogisch basisklimaat
Netty Jongepier, Mascha Struijk
In Nederland verblijven meer dan 25 duizend kinderen en jongeren in de residenti‘le jeugdzorg – 24 uur per dag, vaak 7 dagen per week. In de zorg voor de kwetsbare groep staan de hulpvraag en de hulpverleningsdoelen centraal. Maar door dat accent op de aanpak van problemen komen de gewone ontwikkeling en de dagelijkse zorg in het gedrang. Het pedagogisch basisklimaat in de residenti‘le jeugdzorg verdient meer aandacht.

26 Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie
Leonieke Boendermaker, Deniz Ince
Wie afgaat op de media kan de indruk krijgen dat heel Nederland gebukt gaat onder groepen delinquente hangjongeren. Na elk incident klinkt de roep om harde maatregelen, tot zelfs het voorstel het leger de wijk in te sturen aan toe. Of zulke maatregelen effect opleveren, is nog maar de vraag. Wat wŽl werkt is bekend: opvoedingsondersteuning en oudertraining, trainingen voor kinderen en jongeren, en intensieve gezinsinterventies kunnen delinquentie voorkomen en verminderen.

39 De lessen uit vier Europese landen
Moniek van Dijk, Annemieke Kalsbeek, Bert Prinsen, Paul Nota
Gezinsgericht werken, steeds meer nadruk op preventie, aandacht voor de samenwerking met kinderen en opvoeders, en hulp bieden zo dicht mogelijk bij huis: belangrijke thema’s voor de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. De Nederlandse CJG-plannen zijn ambitieus, en ze moeten in 2011 gerealiseerd zijn. Bij de inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin kan Nederland zijn voordeel doen met ervaringen in het buitenland. Dat bleek tijdens een internationale bijeenkomst van experts in september 2008. Vier lessen uit het buitenland.

48 Expertisecentrum EC O3 wil kennis over het kind verbinden
NJi
Joanka Prakken
Met de oprichting van het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0 tot 12-jarigen (EC O3) hebben het SCO-Kohnstamm Instituut, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut hun krachten gebundeld. Nauwe samenwerking moet ertoe leiden dat kennis beter inzetbaar wordt om de ontwikkeling, de opvang en het onderwijs voor jonge kinderen te ondersteunen,

51 Nieuw beleid moet achterstand migrantenkinderen verkleinen
ZonMw
Mariken Leurs
De ministers voor Jeugd en Gezin en voor Wonen, Wijken en Integratie willen de kansen van migrantenkinderen vergroten en hun maatschappelijke achterstand verminderen. Daarom hebben zij ZonMw gevraagd om samen met het Nederlands Jeugdinstituut en het RIVM / Centrum Jeugdgezondheid een programma op te stellen om kennis te vergaren over effectieve methodieken voor deze groep in het jeugd en gezinsbeleid, zoals sport en cultuurvoorzieningen, kinderopvang en opvoedingsondersteuning.

54 Da Basisdataset: de inhoudelijke basis van het digitaal jgz-dossier
RIVM
Eline van Dijk
In de jeugdgezondheidszorg krijgen alle kinderen vanaf 2010 een digitaal dossier. De inhoudelijke basis van dat dossier is de zogenaamde Basisdataset. Daarin zijn alle gegevens opgenomen die de jeugdgezondheidszorg over een kind kan vastleggen, vanaf de geboorte tot het 19e jaar. De Basisdataset zorgt voor uniforme registratie in de jeugdgezondheidszorg, waardoor onderlinge uitwisseling en vergelijking van gegevens mogelijk wordt.