Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (april 2013) Nr. 3

Thema: ONS BASISONDERWIJS: MATIG, GOED OF EXCELLENT?

Inclusief katern ‘FOCUS OP ONDERWIJS
(tussen pag. 16 en 17)

3 REDACTIONEEL
Jacques Jacobs

4 Ons basisonderwijs: matig, goed of excellent?
STATUS VAN HET BASISONDERWIJS
J
acques Jacobs
Hoe staat ons basisonderwijs er voor? Is de kwaliteit, matig, goed of excellent? Iedereen met een onderwijshart, kent het woord. Mondiaal gezien mogen wij met ons onderwijsstelsel de handjes dichtknijpen. Natuurlijk kan en moet het allemaal beter. Maar bij het klachtenloket gelieven wij bescheiden achter in de rij aan te sluiten.

10 Wat is er mis met sterke scholen?
EXCELLENTIE
Joop Smits

Wat doen deze scholen goed? Mogen deze scholen tevreden zijn? In recent internationaal onderzoek (PIRLS/TIMSS 2011) presteren Nederlandse kinderen goed in lezen, rekenen en natuuronderwijs, maar excelleren volgens de onderzoekers nauwelijks. De basis is kennelijk op orde, maar de snelle en slimme leerlingen krijgen te weinig aandacht.

16 52 excellente scholen… en nu?
COLUMN
Nico Eigenhuis

Katern ‘FOCUS OP ONDERWIJS’ (tussen pag. 16 en 17)
– Masterclasses dr. Jay Marino: ‘Continu verbeteren loont’
– Onderwijs is ondernemen. ‘Meer met minder’ vraagt om zakelijke oplossingen.
– Jeannette Schut: ‘Contact en bezieling bouwstenen van professionele schoolcultuur’

18 Haal het beste uit de leerkracht
LEERKRACHTONTWIKKELING
Marcel Schmeier
De auteur stelt dat van leerkrachten een minimumniveau mag worden verwacht als het gaat om de mate waarin zij in staat zijn alle kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen. Alle leerkrachten behoren tot de basisgroep, maar sommigen hebben extra begeleiding en aandacht nodig om dezelfde doelen te halen. Een goede schoolleider zorgt ervoor dat alle teamleden tenminste het basisniveau halen.

23 Parkschool: opbrengsten en talentontwikkeling
TALENTONTWIKKELING
Chris Zwart

Klein en toch breed. Chris Zwart in gesprek met Annet Baart, directeur Parkschool, over leeropbrengsten en stimulering van het brede scala aan talenten van leerlingen.

26 Kan het weigeren om het montessoridiploma te behalen reden zijn voor ontslag?
JURIDISCH
Sheila Meijer
Ja, oordeelde de Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch op 13 november 2012 (zaaknummer 850663/12-134). Uit deze uitspraak blijkt dat de voorwaarde van een school om het montessoridiploma te behalen niet vrijblijvend is. Uiteraard spelen daarbij de omstandigheden van het geval een rol. Wat was er in casu aan de hand?

28 Excellentie, aandacht voor hoogbegaafden
HOOGBEGAAFDHEID
Bert Groeneweg
In dit artikel vraagt de auteur zich af wat de verhoogde aandacht voor begaafde leerlingen voor het onderwijs betekent en hoe de school die met begaafdheidsvragen wordt geconfronteerd daarmee om moet gaan.