Basisschoolmanagement — Jrg. 26 (april 2012) Nr. 4

3 “Er is veel onrust in het onderwijs…”
REDACTIONEEL
Hans Verboon

4 Pasklare oplossingen voor Passend onderwijs?
PASSEND ONDERWIJS
Harry Nijkamp
In dit artikel over Passend onderwijs gaan we in op een aantal belangrijke veranderingen en staan we ook stil bij de stappen die schoolbesturen de komende tijd moeten gaan zetten om 75 samenwerkingsverbanden PO te realiseren.

8 Betekenisvol omgaan met … integratie
PASSEND ONDERWIJS
Bert Groeneweg
I
n dit artikel een kijkje in andere landen die ook ‘passend’ invoeren, waarbij aandacht wordt gegeven aan het begrip ‘betekenisvol integreren’. Waar ligt de grens van de leerkracht, de school en de intern begeleider?

12 Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs / Acht schoolportretten
S
CHOOLPORTRETTEN
Roger Meijer
Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van de PO-Raad van acht schoolportretten over Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Het beschrijft de specifieke omstandigheden waaronder gewerkt wordt om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren. Opbrengstgericht werken heeft in het speciaal onderwijs veel effect. Scholen kiezen soms specifieke interventies. Wat vooral opvalt is de grote rol van leerlingen bij het verbeteren van hun eigen prestaties.

16 Werken in het onderwijs is leuk, maar valt menigeen zwaar
WERKDRUK
Hans Verboon
Leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs (po) vinden de werkdruk hoog. In een recent onderzoek van DUO wordt dat weer eens onderstreept.


20 ‘De route van goed naar geweldig onderwijs’
COLUMN
Walter Dresscher (voorzitter Stichting van het Onderwijs)

21 Morele motivatie blijkt een belangrijke sturende factor / Uitkomsten van een eerste verkenning naar opbrengstgericht werken en bestuurlijk handelen
MOTIVATIE
Marlou Beke-Huiskes
Voor dit onderzoek heeft een brede theoretische verkenning plaatsgevonden op het gebied van opbrengstgerichtheid, effectieve organisaties en leiderschap. Dit betekent dat de uitgangspunten van dit artikel breder toepasbaar zijn, dus ook in de praktijk van de schoolleider.

26 Toerusting in het basisonderwijs bij krimp
KRIMP
Jan de Vos
In dit artikel werkt de auteur een overzicht uit van de antwoorden op de vraag ‘hoe kunnen kleinder wordende basisscholen vormgeven aan hun onderwijsorganisatie in tijden van krimp’.

31 Een excellente school
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

32 Krimp kan je zomaar overvallen / Hans Verboon in gesprek met Anko van Hoepen
KRIMP
Hans Verboon
In sommige regio’s in Nederland is sprake van vijftien tot twintig procent krimp. De gevolgen zijn groot en niet alleen maar voor de kleine plattelandsscholen. Minder leerlingen betekent voor scholen gewoon minder geld van de overheid.

36 Wachtlijstkinderen
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Oda Bauhuis
Na jaren van groei wordt er in 2012 fors bezuinigd op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit beleid zal niet zonder gevolgen blijven voor het onderwijs. Door de kortingen op de GGZ zullen de wachtlijsten toenemen en kinderen vaker niet ‘ziek’ genoeg worden bevonden om in aanmerking te komen voor een psychologische behandeling.