Basisschoolmanagement — Jrg. 25 (oktober 2011) Nr. 7

3 REDACTIONEEL
JosŽ Vervoort

4 Feedback geven: een sterke leerkrachtvaardigheid
FEEDBACK
Elly Kamphuis & Kees Vernooy
De auteurs schetsen in dit artikel dat feedback geven een belangrijke leerkrachtvaardigheid is die leidt tot verbeterde leerlingresultaten. Deze leerkrachtvaardigheid zou de schoolleiding vanuit haar onderwijskundig leiderschap moeten stimuleren.

10 Gesprekscyclus en functiemix: een dubbelslag
PERSONEELSBELEID
RenŽ van Drunen
Tien jaar geleden werd Integraal personeelsbeleid (IPB) in het onderwijs ge•ntroduceerd. In deze bijdrage komt aan de orde hoe in deze periode een krachtig en actief personeelsbeleid tot stand kwam dat de professionele ontwikkeling van onze leerkrachten ondersteunt.

14 Verder kijken dan de neus lang is. Goed doordacht financieel beheer
FINANCIEEL BEHEER
Marcel Verbart & Reinier Goedhart
De directie en het bestuur van een onderwijsinstelling hebben – als het goed is – een meerjarenvisie op ontwikkelingen binnen en buiten de eigen organisatie. Ook heeft men een visie op wat eventueel gewenste verbeteringen vragen van mensen en middelen en hoe men stap voor stap – en vaak over meerdere jaren gezien – komt tot de verwezenlijking van die (verbeter)doelen.

18 Het regent onvoldoendes
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

19 Samenwonen in multifunctionele accommodatie als uitdaging en opgave
HUISVESTING
Dick Oosterveld
Aan gezamenlijke huisvesting voor school en opvang kleven diverse risico’s. Samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van gebouwen voor basisonderwijs en kinderopvang is een actueel thema. Wanneer scholen, kinderopvangorganisaties en woningcorporaties elkaar vinden rondom gezamenlijke huisvesting en betere voorzieningen voor de wijk, biedt dat een meerwaarde voor alle betrokkenen.

24 Wat is eigenlijk een Integraal Kindcentrum?
INTEGRAAL KINDCENTRUM
Frank Studulski
De ontwikkeling van een goed en integraal dagarrangement heeft veel inspiratie doen opborrelen over een nieuwe organisatie van opvang en onderwijs: de mogelijkheid van een Integraal Kindcentrum (IKC). De auteur licht toe.

28 Belangen
COLUMN
Anton Kotte

29 Arbonormen en andere eisen
ARBO
Michiel Otto
De normvergoedingen voor scholenbouw moeten omhoog. Dit signaal is niet nieuw maar nieuwe ontwikkelingen maken de situatie steeds nijpender.

33 Passend bouwen
HUISVESTING
Bert Groeneweg
Hoe ziet een schoolgebouw van de toekomst eruit? In dit artikel worden naast maatschappelijke trends als ‘duurzaamheid’, ‘leefbaarheid’ en ‘samenwerking’ ook onderwijskundige trends, voortkomend uit het wetgevingstraject Passend Onderwijs benoemd, die een rol spelen bij de keuze voor de lesruimte van morgen. Trends die te maken hebben met passend onderwijzen in een passende leeromgeving.

37 Wijzigingen Regelement Participatiefonds per 1 augustus 2011
JURIDISCH
Noortje Janssen
Het Reglement van het Participatiefonds zal per 1 augustus 2011 wederom een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee brengen. Deze bijdrage zoomt in op de belangrijkste wijzigingen en zet deze voor u op een rijtje. De wijzigingen zijn van toepassing voor alle ontslagen welke vallen in de periode van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012. Let op: het oude reglement over het vorige schooljaar (2010-2011) is dus niet meer van toepassing voor de ontslagen per 1 augustus 2011 en later.