Basisschoolmanagement — Jrg. 24 (oktober 2010) Nr. 7

3 “Als je een onderwijspaleis wilt hebben”
REDACTIONEEL
Peter van Leeuwen
“Als je een onderwijspaleis wilt hebben moet je beginnen met het leggen van een sterk fundament”.

4 Gedwongen overplaatsing en werkgelegenheid
PERSONEELSBELEID
Harry van de Kant

Bij veel besturen in het primair onderwijs vormt de financi‘le situatie een bron van zorg. Steeds meer besturen blijken in onvoldoende mate in staat te zijn om een sluitende begroting op te stellen of een sluitend exploitatieresultaat te realiseren. Ingrijpen in de personele uitgaven is veelal onontkoombaar. Daarbij dient de werkgelegenheid zo goed mogelijk gegarandeerd te worden. Gedwongen overplaatsing. van personeelsleden is daarbij ŽŽn van de te nemen maatregelen. In dit artikel wordt de theorie en de praktijk (een organisatie voor primair onderwijs met vierentwintig scholen) beschreven.

12 Samen naar de top / Als je een onderwijspaleis wilt hebben moet je beginnen met het leggen van een sterk fundament
SECTORORGANISATIE
Peter van Leeuwen
Peter van Leeuwen, oud directeur/bestuurder in het PO in gesprek met Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad. In dit gesprek gaan zij in op de fundamentele rol van het primair onderwijs, de noodzakelijke kwaliteitsverbetering hiervan, de rol die het team: leerkracht, directeur en bestuur samen dienen te vervullen en de noodzaak van een adequate bekostiging.

18 Via Singapore naar meesterschap in rekenen / In gesprek met Dook Kopmels
REKENEN
Dick Oosterveld
De persberichten met koppen als ‘Rekenen op basisschool dramatisch’ en ‘Toekomstige leerkrachten blijken slecht in rekenen’ liggen nog vers in het geheugen. Intussen is er een alternatief; met de groeten uit… Singapore. De educatief adviesbureaus Bazalt en HCO introduceren namelijk de Nederlandse bewerking van de succesvolle Singapore Rekenaanpak.

22 Wat doet Stephen Covey in onderwijsland?
LEIDERSCHAP
Pieter Diehl
Het gedachtegoed van Stephen Covey past goed bij scholen omdat de zeven eigenschappen van effectief leiderschap volledig aansluiten bij de groei, ontwikkeling en vernieuwingen binnen het onderwijs.

27 De wolf, Gijs en de ezel
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

28 Stephen Covey in de praktijk
LEIDERSCHAP
Peter van Leeuwen
Toepassen van ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’, leidt op de Prinseschool in Enschede tot groei en bloei van het aantal leerlingen, uitstekende onderwijsresultaten, tevreden personeel en tevreden ouders. Een gesprek met de directeur over deze opvallende resultaten.

31 Reglement Participatiefonds 2010-2011: De wijzigingen
JURIDISCH
Bas Vorstermans
Het is voor de schooldirecteur in het primair en speciaal onderwijs van belang bewust te zijn van de consequenties van het reglement van het Participatiefonds voor ontslagen in deze onderwijssectoren. Nu de reglementen voor 2010-2011 bekend zijn gemaakt, is er aanleiding de belangrijkste wijzigingen door te nemen.

34 Passend onderwijs: van Zorg-denken naar Onderwijs-denken
Tweeluik – deel 1 [Zorg-denken]

PASSEND ONDERWIJS
Paula Corsten & Marja van Duin
Citaat Volkskrant Onderwijsagenda d.d. 29 december 2009. Robbert Dijkgraaf: ‘Door te veel regels en te weinig kind … komen de docenten niet aan doceren toe en komen kennis tekort. Ze krijgen hun eigen oplossingen niet georganiseerd.’

40 Passend onderwijs: van Zorg-denken naar Onderwijs-denken
Tweeluik – deel 2 [Onderwijs-denken]
PASSEND ONDERWIJS
Paula Corsten & Marja van Duin
In het vorige artikel is een alternatief geschetst voor het Zorg-denken in Nederland. Een alternatief, omdat het Zorg-denken ons niet verder helpt in het realiseren van Passend onderwijs, de maatschappelijke opdracht om onderwijs beter af te stemmen op de diversiteit tussen leerlingen in de groep.