Basisschoolmanagement — Jrg. 24 (maart 2010) Nr. 3

3 “De laatste tijd…”
REDACTIONEEL
Hans Verboon
“De laatste tijd wordt er veel commentaar geleverd op het functioneren van scholen. In dat commentaar gaat het vaak over de positie van het bestuur van de school…”

4 Nieuwe Code Goed Bestuur PO
GOVERNANCE
Jos van Elderen

Op 21 janauri jl. heeft de algemene ledenvergadering van de PO-raad de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vastgesteld. De code is bedoeld als opvolger van de uit 2005 daterende eerder code. De nieuwe code sluit onder andere aan bij de nieuwe wetswijzigingen rond ‘goed bestuur’.

8 Samenstellen van het bestuursverslag is vooral teamwerk!!
BESTUURSVERSLAG
Loek van der Kroon
het is weer zover. In de periode maart – juni werken schoolbesturen aan het jaarverslag 2009. Dat verslag moet v——r 1 juli 2010 naar DUO (voorheen CFI) toegezonden zijn en intern ook naar de (G)MR. Dit betekent een strakke planning.

14 Een gouden nascholingstraject
NASCHOLING
Dick Oosterveld
In gesprek met Sido Silvius, directeur Heliomare Onderwijs.’Een inovatief leerklimaat voor uw leerlingen, maar geldt dit ook voor uw leraren?’ Onder dit motto riep het Ruud de Moor Centrum aan de OU Nederland in Heerlen aan het begin van het schooljaar 2009-’10 scholen op om voor de eerste keer mee te dingen naar de Jos van Kemenade Award, een wisseltrofee voor professionalisering van onderwijsgevenden.

18 Merkdenken in het basisonderwijs: hoe doe je dat?
INTERNAL BRANDING
Peter van Leeuwen
Schoolbesturen en schooldirecteuren staan voor een grote uitdaging. Vanuit alle lagen van de samenleving is er een roep om betere kwaliteit van het onderwijs. De kenniseconomie drijft ons naar betere prestaties. Wil Nederland als speler op de wereldmarkt mee blijven doen, dan zullen we extra inspanningen moeten leveren.

23 Wat doet œ op 14 juni?
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

24 Toezien op goed toezicht: Aandachtspunten bij het Raad van Toezichtmodel
TOEZICHT
Harry van de Kant

Het Raad van Toezichtmodel wint ook in het primair onderwijs aan populariteit. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die voor dit model gekozen hebben, tevreden zijn met die keuze. Die tevredenheid kan snel omslaan als blijkt dat vooraf onvoldoende is stilgestaan bij de aandachtspunten in dit artikel.

30 Communicatie vanuit een systeemtheoretisch perspectief / Perspectieven op samenwerken en communicatie
COMMUNICATIE
Pierre Coenegracht
In dit artikel beschrijft Pierre vanuit het concept van de Lerende organisatie een aantal belangrijke facetten van menselijke communicatie, zoals die zich voordoen in het samenwerken tussen mensen.