Basisschoolmanagement — Jrg. 24 (januari 2010) Nr. 1

3 “… beloningsdifferentiatie … levensfasegericht personeelbeleid … risicomanagement … roddelblad-lezen … school van de toekomst … gezond binnenklimaat … “
REDACTIONEEL
Jacques Jacobs

4 Boeien, binden en … betalen
BELONINGSDIFFERENTIATIE
Bart Wever & Robert Mentink

Een betoog dat het juist nu slim is om met beloningsdifferentiatie aan de slag te gaan

12 Meervoudige van perspectieven. Over de functie van diversiteit in bestuurlijke organen
DIVERSITEIT
Harm Klifman
Het belang van diversiteit in de samenstelling van (vrijwilligers)besturen en van raden van toezicht in het onderwijs. Diversiteit geldt steeds vaker als een belangrijk uitgangspunt bij de samenstelling van toporganen in organisaties, ook in het onderwijs. Ook de wetgever hecht hieraan getuige het wetsvoorstel Goed bestuur, goed onderwijs. Opvallend is echter dat weinig of nooit expliciet gemaakt wordt waarom die diversiteit ertoe doet.

18 Levensfasegericht personeelsbeleid
PERSONEELSBELEID
Dick Oosterveld
De arbeidsmarkt laat in het eerste decennium van de 21ste eeuw een aantal opvallende trends zien. Het proces van flexibilisering is zowel aan de instroomkant als aan de uitstroomkant in volle gang. Ten gevolge van de ontgroening en de vergrijzing van de samenleving zien we een afname van de instroom van jongeren en het volume oudere medewerkers in organisaties neemt verder toe. De mogelijkheden om vervroegd uit te treden zijn nog maar zeer beperkt. Oudere leerkrachten zullen langer aan de slag blijven. Daarnaast is het beroep van leraar in het basisonderwijs sterk ‘gefeminiseerd’. Dat vraagt extra aandacht voor de combinatie van werk- en zorgtaken.

20 To be or not to bee ‘in control’: risicomanagement in beeld
RISICOMANAGEMENT
Marcel Verbart
De Code Goed Onderwijsbestuur en de nieuwe richtlijnen Jaarverslag Onderwijs bevatten een uitnodiging om als bestuur werk te maken van beheersingssystemen en risicomanagement en daarover verslag uit te brengen in het jaarverslag.

27 Roblad-lezen
COLUMN
R. de Bruin-Beuming
Roddelbladlezen

28 Het concept Sterrenschool haakt in op trends in en buiten het PO
SCHOOLONTWIKKELING / INTERVIEW
Dick Oosterveld
Interview met Henk Hendriks, lid Denktank Sterrenschool over ‘Wat is de Sterrenschool?’ Wat is de overkoepelende formule en de onderwijsformule ervan. ‘De Sterrenschool werkt als flexibele organisatie met flexibele contracten en flexibele beloning’.

34 Kostendekkende exploitatie van huisvesting uitdaging voor elke school
HUISVESTING
Willem-Jan Adriaanssen
Een groot deel van de Nederlandse basisscholen is slecht gehuisvest. Dit heeft consequenties op de leerprestaties van scholieren. Het wordt tijd dat overheid en schoolbestuurders een grondige analyse van het exploitatieresultaat maken en de prestaties van huisvesting meten.

36 Geen subsidie voor scholen gebouwd na 2004
BINNENKLIMAAT
Vivian Timmermans
In Nederland is steeds meer aandacht voor het binnenmilieu in scholen. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de scholen niet voldoet aan de eisen die we stellen aan een goed binnenklimaat. In het licht van de economische crisis heeft de overheid daarom besloten subsidiegelden beschikbaar te stellen voor het verbeteren van het binnenmilieu en het beperken van het energieverbruik van scholen. Alle basisscholen die gebouwd zijn v——r 2004 kunnen gebruik maken van deze regeling.