Basisschoolmanagement — Jrg. 24 (augustus 2010) Nr. 6

3 “De belangrijkste reden”
REDACTIONEEL
Hans Verboon
“De belangrijkste reden om de basisschool in te voeren was het mogelijk maken van een ononderbroken leerweg”.

4 De basisschool heeft een geweldige prestatie geleverd
INVOERINGSOPERATIE BASISSCHOOL
Hans Verboon

Op 1 augustus 1985 trad onder minister van Onderwijs Deetman de Wet op het basisonderwijs in werking. Daardoor werden ruim 16.000 kleuter- en lagere scholen tot zo’n 8.300 basisscholen samengevoegd. Met de integratie van het kleuter- en lager onderwijs wilde de overheid het onderwijs voor kinderen tot twaalf jaar ‘stroomlijnen’. Wim Deetman, tegenwoordig lid van de Raad van State, over de omstandigheden waaronder de basisschool werd ingevoerd, de huidige staat van het basisonderwijs en de toekomst van dit schooltype: ‘Ik ben trots op wat er op basisscholen gepresteerd wordt’.

8 Schoolleiders voor morgen: betrokken op leren en leven
SCHOOLLEIDERSCHAP
Eric Verbiest
In deze bijdrage schetsen we vooreerst de ontwikkeling van het vak van schoolleider in de afgelopen 25 jaar. Vervolgens beschrijven we drie krachtlijnen waaraan de school in de toekomst onderhevig zal zijn. Deze krachtlijnen zullen een specifieke kleuring geven aan het functioneren van de schoolleider. We gaan dieper in op twee belangrijke accenten in het schoolleiderschap van de toekomst: nieuw onderwijskundig leiderschap en sociaal vennootschap en moreel leiderschap.

17 Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Vier leerkrachten over hun ervaringen in de basisschool
VROEGER EN NU
Thijs Lenssen
Veranderingen in het basisonderwijs zijn nergens beter voelbaar dan op de werkvloer. Thijs Lenssen sprak over de teloorgang van het ‘gedroomd koninkrijk’ en andere praktijkervaringen met twee ‘oude’ rotten en twee jonge leerkrachten van de Venlose openbare basisschool De Koperwiek.

22 Invoering van de basisschool in 1985 / Resultaat van een collectieve ambitie
TERUGBLIK
Frans Weeber
De invoering van de basisschool in 1985 is vrijwel de enige grootschalige vernieuwingsoperatie die gelukt is. We vroegen Gerard van den Hoven, voormalig directeur van het APS en in de jaren tachtig intensief bij het invoeringsproces betrokken, naar de succesfactoren.

29 ReŸnie
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

31 De basisschool ziet personeel nu als menselijk kapitaal / In 1985 was personeelsbeleid nog stiefmoederlijk bedeeld
PERSONEELSBELEID
Hans Verboon
De kwaliteit van een school wordt bepaald door de kwaliteit van de leraren en overige personeelsleden. Op een effectieve inzet van het personeel moet gestuurd worden. En dat is de essentie van personeelsbeleid: sturen op de instroom, de doorstroom en de uitstroom van personeel. Bij de start van de basisschool in 1985 was personeelsbeleid echter nog stiefmoederlijk bedeeld; met personeelsbeheer – aanstellingen, be‘indiging dienstverband en personeelsadministratie – hield men zich wel bezig, maar niet met de noodzaak te investeren in menselijk kapitaal. Vanuit de overheid zijn sinds 1992 initiatieven genomen om scholen te stimuleren blijvende aandacht aan personeelsbeleid te besteden.

37 Ontwikkeling als doel / 1985-2010
LEERLINGONTWIKKELING
Dook Kopmels
HŽt motief om aan de integratie van de afzonderlijke kleuterscholen en lagere scholen te werken was: het breekpunt, de abrupte overgang van het ene naar het andere schooltype te verwijderen. En waarom dan: om een continue, doorgaande, ononderbroken ontwikkeling van de leerling mogelijk te maken.

44 Bestuurlijke ruimte in de afgelopen 25 jaar / Een kritische beschouwing
BESTUURLIJKE RUIMTE
Jos van Elderen
Het basisonderwijs heeft het imago van een ‘dichtgeregelde’ sector. En dat ondanks de beroemde/beruchte ‘vrijheid van onderwijs’! Hoe staat het eigenlijk met de ontwikkeling van de bestuurlijke ruimte op de verschillende beleidsgebieden als we de afgelopen 25 jaar eens kritisch bekijken? Vallen daar lijnen in te ontdekken? En wat zouden we nog mogen verwachten?