Basisschoolmanagement — Jrg. 20 (oktober 2006) Nr. 2

1 Iedereen zijn eigen school.
Frans van den Bedem en Evelien Evenhuis
De verkiezingsprogramma’s van 2006 vergeleken op een aantal voor het basisonderwijs relevante punten

9 Parlementaire woordvoerders over het primair onderwijs
Thijs Lenssen
Met het oog op de verkiezingen legden we de woordvoerders onderwijs van enkele politieke partijen een aantal vragen voor. Hoewel de lengte van de antwoorden soms sterk varieert, geven de reacties wel aan waar verschillen in standpunten zitten en waar overeenkomsten.

11 Een inleiding op de artikelen
Het nieuwe leren
Drs. Jacques Jacobs

In twee katernen (dit nummer en het volgende nummer) besteedt Basisschool Management uitgebreid aandacht aan het nieuwe leren. Des belichten het onderwerp op hun persoonlijke wijze vanuit een eigen invalshoek. Het geheel levert een rijk overzicht van kansen en bedenkingen. De scholen kunnen hier hun voordeel mee doen. Reacties van lezers zijn welkom op het aangegeven e-mailadres.

12 Zelfverantwoordelijk vernieuwen in het basisonderwijs
Het nieuwe leren
Ron Oostdam, Henk Blok, Yvonne van der Geest en Thea Peetsma
Veel scholen ervaren dat de verschillen tussen leerlingen toenemen. Dit is het gevolg van migratie en van beleidsprogramma’s als ‘Weer Samen Naar School’ en de ‘Regeling Leerlinggebonden Financiering’. Daarbij komt dat ouders mondiger zijn geworden en steeds minder aarzelen om passend onderwijs voor hun kinderen te verlangen. Dergelijke ontwikkelingen dwingen in feite elke school ertoe zich te bezinnen op de gepraktiseerde aanpak. Het model van klassikale kennisoverdracht leent zich minder goed om aan de nieuwe eisen tegemoet te komen. Steeds meer scholen zoeken naar aanpassingen die ertoe kunnen leiden, dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen en met plezier naar school gaan. De uitgangspunten van het nieuwe leren bieden aan scholen in ieder geval genoeg inspiratie om hun werkwijze te verrijken.

18 Van twee walletjes leren
Het nieuwe leren
Drs. Jacques Jacobs
Onderwijs is een publieke zaak van groot belang. Het is dan ook de overheid die de school bekostigt. Daarom ook vormen de verplichte kerndoelen de kern van de onderwijsinhoud. Met het bewaken van de onderwijskwaliteit wil de overheid bevorderen dat het peil van de welvaart en het welzijn in ons land bewaard blijft en zo mogelijk verder groeit. Dit is belangrijk, want we hebben flink wat te verliezen. De geschiedenis kende namelijk nog nimmer een generatie die opgroeide in zo’n grote weelde en vrijheid als de huidige generatie op de huidige plaats.

21 Gemopper van alle tijden
COLUMN
Martin Sommer

22 Verbetering vanhet bestaande is ook nieuw
Het nieuwe leren
Prof. M.P.C. (Greetje) van der Werf
Op alle niveaus van het onderwijs is een beweging gaande in de richting van ontscholing: de school is uit, leraren zijn uit, het curriculum en de leermethoden zijn uit. Andere begrippen die sterk samenhangen met het begrip ontscholing, zijn leerling-gestuurd leren, ontdekkend leren, ervaringsleren, natuurlijk leren, betekenisvol leren, of praktijkgestuurd leren. Al deze begrippen worden ook wel samengevat onder de noemer van ‘het nieuwe leren’, die is gebaseerd op het sociaal-constructivisme.

34 Is alcoholgebruik tijdens het werk reden voor ontslag?
JURIDISCH
Mr. Mari‘lle Boogers

Het lijkt zo voor de hand te liggen dat als een werknemer geregeld dronken op zijn werk verschijnt en daardoor niet in staat is om zijn werk te verrichten, dat daarop ontslag moet volgen. In de wet wordt alcoholmisbruik zelfs genoemd als dringende reden voor ontslag. Toch blijkt vaak dat ontbinding of opzegging van het arbeidscontract in dit soort gevallen helemaal niet zo eenvoudig is. Dit heeft te maken met het feit dat alcoholverslaving wordt gezien als een ziekte, waarbij ook een verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. Dit is recent weer bevestigd in een uitspraak van Rechtbank Haarlem en in een beschikking van de Commissie van Beroep voor het BO en (V)SO voor het algemeen bijzonder onderwijs.