Basisschoolmanagement — Jrg. 20 (februari 2007) Nr. 5

1 Duurzame schoolontwikkeling: werken aan het schoolplan in een lerende organisatie
hoofdartikel
J. Jutten

Het opstellen van een schoolplan is een flinke klus waar besturen, directies en leerkrachten veel tijd en energie in steken. De vraag is echter of zo’n plan ons helpt bij de ontwikkeling van de school. Schoolleiders worstelen met allerlei vragen: Wat moet er wel en niet in staan? Hoe bouw ik het plan op? Hoe zorg ik voor voldoende samenhang? Hoe maak ik de inhoud levend voor mijn team? Hoe vind ik het evenwicht tussen planmatigheid en voldoende flexibiliteit? Wie betrek ik bij de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan? Kortom: is het plan een ‘noodzakelijk kwaad’ of kan het een bijdrage leveren aan daadwerkelijke schoolontwikkeling in de komende jaren? Dit artikel gaat in op deze vragen en geeft een aantal praktische aanbevelingen.

10 Professioneel welbevinden als basis voor competentie-ontwikkeling
Drs. E. de Graaf
Deoepen In het Onderwijs (BIO) schrijft voor dat er bekwaamheidseisen ingevoerd dienen te worden als kwaliteitsnorm voor het onderwijspersoneel in PO, VO en BVE. Deze bekwaamheidseisen zijn geformuleerd in termen van competenties en moeten uiterlijk in 2007 worden vastgelegd in een bekwaamheidsdossier. Het bekwaamheidsdossier is een instrument dat aangeeft welke bekwaamheden zijn ontwikkeld en wat de verdere (persoonlijke) ontwikkeling zal zijn. Professioneel welbevinden als basis voor competentieontwikkeling is daarbij een kernbegrip. Dit artikel gaat in op wat dit van de leerkracht, het competentieontwikkelingsprogramma, de schoolcultuur en de schoolleider vraagt.

13 Brief aan de minister
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

14 Hoogbegaafde kinderen op school: maak er iets geweldigs van!
L. Hooft
In Nederland zijn ruim 160.000 mensen hoogbegaafd. Dat houdt in dat scholen hier ook mee te maken hebben. een misverstand is dat hoogbegaafde leerlingen zichzelf wel redden en geen bijzondere begeleiding nodig hebben. Dit onbegrip kan er de oorzaak van zijn dat veel talent verloren gaat en dat er onnodig veel problemen ontstaan bij de kinderen, hun gezinnen en de leerkrachten. Een aantal van deze aan zichzelf overgelaten kinderen belandt zelfs bij de hulpverlening. Dat dit een ongewenste situatie is, mag duidelijk zijn. Gelukkig is er veel kennis en expertise beschikbaar en is het zonder veel inspanning van de school mogelijk om ook deze kinderen toto ontplooiing te brengen, met alle daarbij behorende voordelen.

19 Leiding geven aan (leren in) schoolteams
Drs. N.J. Eigenhuis
Hoe integraal personeelsbeleid (IPB) en de wet beroepen in het onderwijs (de wet BIO) inspiratiebronnen kunnen zijn voor professionele ontwikkeling

26 Wangedrag ouders leidt tot verwijdering leerling
JURIDISCH
Mr. drs. H.J. Nijkamp
De school moet voor leerlingen een veilige plek zijn, maar dat geldt uiteraard ook voor leerkrachten. Mag een school ook grenzen verbinden aan de omgang met ouders en consequenties hieraan verbinden als ouders getrokken grenzen steeds overschrijden? De ultieme sanctie is het verwijderen van de leerling wegens wangedrag van de ouders. Hierover gaat onderstaande uitspraak van de rechtbank (Rechtbank Haarlem, 05/08/2005, LJN AU0590)

28 Meer beweging op school: hoe pak je dat aan?
H. Zijlstra
Een artikel over bewegingsonderwijs met concrete tips om kinderen meer te laten bewegen. Wat kunnen scholen doen om een actieve leefstijl te stimuleren? En hoe kunnen ze bijdragen aan de bestrijding van overgewicht? Een belangrijke stap is het vaststellen van eigen beleid over bewegingsonderwijs. Daarnaast raden bewegingsdeskundigen scholen aan om samen te werken met gemeenten en sportverenigingen.

32 O ja, de bibliotheek! Meer oog voor samenwerking in de brede school
F. Studulski en K. Broekhof
Veel scholen werken al samen met de bibliotheek, maar in het kader vand ebrede school wordt de samenwerkingsvraag opnieuw gesteld. In 2005 telde Nederland 600 brede scholen (Oberon, 2005). In meer dan de helft van de brede scholen is de bibliotheek een actieve partner. De bibliotheek staat daarmee, na de peuterspeelzaal en de kinderopvang, op de derde plaats als samenwerkingspartner van de school. Hoewel de bibliotheek een vanzelfsprekende partner is, lijkt echte inhoudelijke samenwerking moeizaam van de grond te komen. In deze bijdrage gaan we in op de mogelijke redenen hiervoor en schetsen we perspectieven voor versterking van de samenwerking tussen bibliotheken en (brede) scholen.

35 De Schoolleider en Lumpsum
Drs. M.A.M. Verbart
In de praktijkserie Basisschoolmanagement verscheen onlangs nummer 38: De Schoolleider en Lumpsum. Dit boek maakt deel uit van een drietal uitgaven rondom het thema lumpsum. In de eerdere twee delen werd aandacht besteed aan de bekostigingssystematiek en werd de kunst van het financieel managen uit de doeken gedaan. In dit nieuwe boek wordt echter uit een ander vaatje getapt: koppelen van geld aan onderwijsvisie en onderwijsconcept, het vormgeven van een goed formatie- en materiaal beleid, relevante ontwikkelingen in medezeggenschap tips en tools voor het afdekken van (financi‘le) risico’s en het opstellen van een goede planning- en controlecyclus.