Basisschoolmanagement — Jrg. 20 (april 2007) Nr. 7

1 Elk kind kan rekenen! / Effectieve zorg in de rekenles en de rol van de schoolleider
hoofdartikel
Gert Gelderblom

Het is de verantwoordelijkheid van elke school om alle leerlingen goed te leren rekenen. Het is daarom begrijpelijk dat voortdurend gezocht wordt naar mogelijkheden om de zorg in het rekenonderwijs beter af te stemmen op alle leerlingen. Verschillende onderzoeken wijzen echter uit dat grote groepen leerlingen bij taal en rekenen minder goed presteren dan gezien hun capaciteiten verwacht zou mogen worden. De oplossing moet gezocht worden in het verbeteren van de deskundigheid van leerkrachten. De schoolleider speelt daarbij een cruciale rol.

7 Nieuwe uitdagingen voor schoolleiders in een nieuwe tijd
Cor van den Berg
Onlangs schetste Eric Verbiest (2006) dat de ontwikkeling van de professie van schoolleider nieuwe uitdagingen met zich mee brengt voor schoolleiders in de 21e eeuw. In dit artikel wordt in aansluiting hierop zichtbaar gemaakt, dat er vanuit algemeen politiek- en maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe eisen gesteld worden aan schoolleiders en hun professionalisering.

13 Hoge verwachtingen
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

14 Leiding geven aan een school in een verantwoordelijke samenleving
Cor van den Berg
In het eerste artikel is uitvoerig beschreven hoe zich een ontwikkeling voltrekt in de richting van een ‘verantwoordelijke samenleving’. Voor het onderwijs is deze ontwikkeling zichtbaar in het concept van de ‘verantwoordelijke school’. Dit concept plaatst scholen voor tal van nieuwe vragen en problemen. Het vergt van schoolleiders nieuwe blikrichtingen en accenten op andere competenties.

21 Wet Medezeggenschap Scholen / Van platform naar eigenstandige medezeggenschap
Ton van den Hout
Vanaf januari is de medezeggenschap onder een nieuwe wet geregeld, de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In dit artikel wordt ingegaan op aanleiding en achtergrond van de vervanging van de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Uitvoerig wordt ingegaan op de meest in het oog springende veranderingen, waarna de bestuurlijke rol en bestuurlijke afwegingen worden uitgelicht. Afgesloten wordt met enkele aandachtspunten voor een invoeringstraject. Aan de hand van een voorbeeld wordt de bestuurlijke rol verduidelijkt en een overzicht van behulpzame sites gegeven.

27 Inclusief onderwijs / Een voorbeeld uit Oostenrijk
Bert Groeneweg
Sinds de startnotitie over de ’toekomst van ons onderwijs’ in september 2005 verscheen, later gevolgd door de notitie ‘Passend Onderwijs’, is de belangstelling van schoolteams en directies uit alle onderwijstypen om zich te ori‘nteren op inclusief onderwijs sterk toegenomen. Niet dat men ineens ‘en masse’ inclusief onderwijs wil gaan geven, maar wel dat men er op z’n minst meer van wil weten.

34 De niet vrijwillige overplaatsing
JURIDISCH
Iris de Roover
Een niet vrijwillige overplaatsing is voor werknemers een ingrijpende maatregel. Een dergelijke overplaatsing wordt daarom in de cao met de nodige rechtswaarborgen omkleed. De beslissing is tevens vatbaar voor beroep bij de Commissie van Beroep c.q. de bestuursrechter. Afgaande op de cao-tekst lijkt de werkgever heel wat mogelijkheden te hebben om overplaatsing te realiseren. Uit de gepubliceerde uitspraken van de Commissie van Beroep, kantonrechter en bestuursrechters blijkt dat een overplaatsing als een ultimum remedium wordt beschouwd.