Advies en Educatie — Jrg. 26 (december 2009) Nr. 6

3 Veertig jaar onderwijsadvies
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 De veertigjarige onderwijsadviseur
ACTUALITEIT
Ruud Gorter
De branche onderwijsadvies is 40 jaar. Wat zijn in die 40 jaar de belangrijkste ontwikkelingen geweest?

5 Oud en nieuw rond onderwijsadvies
ACTUALITEIT
Ruud Gorter en Elise Luiten
Rondetafelgesprekken in Nederland en Vlaanderen over veertig jaar onderwijsbegeleiding. (zie ook pagina 10). De onderwijsadvisering dateert van de jaren zestig van de vorige eeuw. In november 1969 passeerde de akte van de vereniging WRPO, nu EDventure, de notaris. Wat is in de loop der jaren veranderd en welke bijdrage heeft de onderwijsadvisering hieraan geleverd? Advies en Educatie ging in gesprek met twee generaties directeuren. Twee die de start jaren hebben meegemaakt en twee die nu de leiding van een onderwijsadviesbureau voeren. EŽn overeenkomst is er sowieso: leiders zijn mensen met passie.

9 Tijdschrijven
COLUMN

10 Onderwijsbegeleiding in Vlaanderen / Een verhaal apart? Of toch herkenbaar?
Erik Vercammen en Jan Saveyn
Rondetafelgesprekken in Nederland en Vlaanderen over veertig jaar onderwijsbegeleiding. (zie ook pagina 5).
In de jaren 70 werden in Vlaanderen door de overheid de eerste stappen gezet naar het organiseren van een onderwijsbegeleiding. Een kleine 20 jaar geleden – meer specifiek in juli 1991 – kwam een structurele en decretale regeling tot stand. Nu is er het ‘kwaliteitsdecreet’ (mei 2009) waarin de opdracht van de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten opnieuw wordt gedefinieerd. Een ideaal ogenblik om even terug te blikken op de onderwijsondersteuning in Vlaanderen en vooruit te kijken naar de toekomst. De redactie van Advies & Educatie deed dit samen met vijf collega’s die het ontstaan van de begeleiding van dichtbij meemaakten.

13 Prijsvraag: Waar gaat het over in dit vaktijdschrift?
Lees de fragmenten en geef aan uit welke jaargang elk fragment afkomstig is. Stuur uw inzending per e-mail naar de redactie en maak kans op een jaarabonnement op Advies & Educatie.

15 Zonder relatie geen prestatie / Over het belang van verbondenheid in het onderwijs
Merlijn Wentzel
Merlijn Wentzel, zelfstandig onderwijsadviseur, houdt een pleidooi voor meer ruimte voor verbondenheid in het onderwijs. Het is dŽ bepalende factor voor kwaliteit, en de basis voor zowel de cognitieve ontwikkeling als voor de sociale en emotionele groei. Het onderwijs zoals we dat hebben ingericht, lijkt de relaties in de weg te staan. Wat is er aan de hand?

18 Taal in de peuterspeelzaal
Simone den Doolaard en Marjolein Deunk
Steeds vaker worden onderwijsadviseurs betrokken bij scholing en begeleiding van leidsters van peuterspeelzalen. Veel peuterspeelzalen nemen een belangrijke rol in bij voor- en vroegschoolse educatie. In de praktijk liggen er voor leidsters veel kansen om taalontwikkeling te stimuleren.

20 Heroverweging passend onderwijs: een nieuwe koers met een duidelijk boodschappenlijstje voor onderwijsadviseurs!
Wim Meijer
In de notitie aan de Tweede Kamer Heroverweging passend Onderwijs kondigt de staatssecretaris een flinke koerswijziging aan. Om passend onderwijs op de werkvloer waar te maken en onnodige overhead terug te dringen, worden de beschikbare financi‘n anders ingezet. De staatssecretaris looft de inzet van alle partijen, maar constateert ook de ingeslagen weg te weinig oplevert in de klas voor de leraren en leerlingen. De sector-, vak- en ouderorganisaties herkennen de analyse en de noodzaak van een koerswijziging. Over de financi‘le consequenties barsten ongetwijfeld nog de nodige gevechten los. In dit artikel beperken we ons tot inhoudelijke consequenties voor onderwijsadviseurs.

23 Conferenties
DE KEUZE
Congresladder

24 Sites
DE KEUZE
Bespreking van meerdere websites:
de Onderwijsagenda (Volkskrant, ThiemeMeulenhoff en Kennisnet)
Goedvooronderwijs.nl (EDventure)
Impuls, tijdschrift voor onderwijsbegeleiding (B) bij Acco
Onderwijsadvies.startpagina.nl
Landelijk Pedagogische Centra – LPC (Taalunieversum)
Koepel van Vrije Centra voor Leerlingbegeleiding – CLB (B)
Keurmerk Onderwijsadvies (EDventure)
Netwerk voor zelfstandige onderwijsadviseurs