Zone — Jrg. 7 (december 2008) Nr. 4

3 Wat toetst het Cito
SCHUURPAPIER
Isabel Peters
Slotadvies: vertrouw op je eigen kunnen, je ziet in gezamenlijke activiteiten veel meer dan een gestandaardiseerde toets kan meten.

4 Het portfolio, ook voor de onderbouw!
THEORIE EN PRAKTIJK
Sandra de Koster & Barbara Nellestijn
Het portfolio kan leerlingen helpen om te reflecteren op hun eigen werk. Het geeft ze inzicht in wat ze leren en hoe ze dat doen. De leerling krijgt hierdoor meer grip op zijn eigen ontwikkeling en kan zich hier meer verantwoordelijk voor gaan voelen. Maar hoe bouw je het werken met portfolio op vanaf de kleutergroepen?

8 Ik ben speciaal. Leerlingen in groep 5-6 werken aan hun portfolio
THEORIE EN PRAKTIJK
Lorien de Koning
Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Groote Wielen in Rosmalen werken vanaf groep 1-2 met een portfolio. In de bovenbouw van deze school bestaat het portfolio uit vijf onderdelen: ik, themawerk, lezen, teksten en rekenen. Lorien de Koning, leerkracht van groep 5-6, laat zien hoe ze door te beginnen met het ik-deel ook de onderdelen themawerk en teksten met de leerlingen gaat vullen en wat erbij komt kijken om dat te realiseren.

12 Elke klas een wereld van verschillen
WERK IN UITVOERING
Jo Nelissen
In Zone jaargang 7, nr. 2, stond op pagina 28 e.v. een verslag van een rondetafelgesprek over het omgaan met verschillen. Dit was het eerste artikel in een reeks over dit onderwerp. Dit artikel sluit daarop aan. Want in elke schoolklas, waar ook ter wereld, worden leerkrachten geconfronteerd met verschillen tussen kinderen. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd wel zo blijven. Om welke verschillen gaat het en welk type onderwijs maakt het mogelijk hiermee rekening te houden? Jo Nelissen, werkzaam bij het Freudenthal Instituut, beschrijft aan de hand van een aantal reken-wiskundevoorbeelden hoe je alle kinderen door constructie, interactie en reflectie verder helpt.

16 Opvoeden, een kwestie van respect. Een cursus voor ouders
Werk IN UITVOERING
Stiena Duijzer
Ouders zitten vak met opvoedingsvragen die ze niet direct aan iemand kunnen voorleggen. De school kan de plek bij uitstek zijn om ouders bij de opvoeding van hun kinderen te ondersteunen. De Franciscusschool in Zaltbommel biedt ouders de cursus ‘Opvoeden, een kwestie van respect’ aan. Zij is onderbouw- en OGO-cošrdinator van de school en heeft daarnaast een praktijk voor opvoedingsondersteunig en training. Een bekende locatie maakt dat de drempel, ook voor allochtone ouders, laag is.

19 Onderzoek naar het portfolio als evaluatiemoment
BERICHTEN

Sandra de Koster
In het voorjaar van 2007 heeft Sandra de Koster in het kader van haar stage aan de Vrije Universiteit Amsterdam een kort onderzoek gedaan naar het OGO-portfolio als evaluatiemethode in de bovenbouw. In dit onderzoek heeft zij onder meer met drie leerkrachten gesproken over hun ervaringen met het portfolio. Opbrengsten en knelpunten van de portfoliomethode kwamen aan de ored. Ook is er gesproken over plannen en verwachtingen voor de toekomst, met betrekking tot het verdere gebruik en de verdere ontwikkleing van het portfolio.

20 Learning apart together. Een LIO-stage op een OGO-school
WERK IN UITVOERING
Hans Bakker & Chiel van der Veen
Op de pabo van de Christelijke Hogeschool ede (CHE) maken studenten meestal voor het eerst kennis met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hans bakker, docent onderwijskunde en pedagogiek, laat zien hoe hij studenten voorbereidt op een LIO-stage op een OGO-school. Daarnaast rapporteert Chiel van der Veen, net afgestudeerde pabo-student, over zijn eindstage in groep 5 op De Avonturijn in Amsterdam. hans Bakker reflecteert op de ondernomen activiteiten binnen de stage.

23 In de ‘verzuip’ met OGO
WERK IN UITVOERING
Tina van der Linden
Tina van der Linden van basisschool De Regenboorg in Venlo is een kleuterleerkracht die start met OGO in haar groep. Tijdens haar zoektocht om een dierenthema in goede banen te leiden verbaast het haar telkens weer hoeveel kinderen al kunnen en weten, en wat ze leren van begeleid spel. Het sterkt haar in haar overtuiging dat ze op de goede weg is.

26 “Wat wilt u?”
UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Nanette Wagenaar
Kaartjescontrole…

26 Wat vindt u deze keer op de website?

WERKHOEK

27 “Met een goed portfolio heb je de Cito-toetsen niet meer nodig”
FORUM
Reacties op en uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

28 Ouders tussen de pannen

BELEID
Job van Velsen
De overheid stimuleert een grotere betrokkenheid van ouders bij de scholen. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn bijvoorbeeld met de vorig jaar ingestelde Wet op de Medezeggenschap voor ouders daadwereklijk toegenomen. Maar is daar in de praktijk iets van te merken? Job van Velsen laat aan de hand van verschillende activiteiten zien hoe brede school Het Meesterwerk in Almere beleid maakt van ouderparticipatie.

30 Agenda

31 Denken met je vingers
BOEKSIGNALERING
Louisa Bosma
Een inspirerend boek van Bert Kouwenberg en Mari‘tte Hoogeveen, dat zeker vanaf groep 5 in (OGO-)scholen een plaats in de groep verdient.

32 Een kijkje in de praktijk
COMPLIMENTEN