Zone — Jrg. 4 (september 2005) Nr. 3

3 Wat ‘nieuw leren’ nog moet leren
TER INLEIDING
Monique Volman

4 Carnaval in de kennisfabriek
THEORIE EN PRAKTIJK
Barbara Nellestijn
De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs nam het initiatief voor een leerstoel Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In april aanvaardde Bert van Oers het ambt van bijzonder hoogleraar met een oratie: ‘Carnaval in de kennisfabriek De positie van het spel in Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. Barbara Nellestijn geeft een persoonlijke terugblik.

8 Materialen voor een rijke speelleeromgeving in de onderbouw
WERK IN UITVOERING
Barbara Nellestijn
Goede materialen zijn onontbeerlijk in de onderbouw. Maar wat zijn goede materialen? En waar vind je ze? In Basisontwikkeling gaat het om materialen die bijdragen aan de kernactiviteiten, aan brede en specifieke doelen en aan thema’s. Of je deze materialen bij de leermiddelenindustrie moet zoeken is maar de vraag. Voorwerpen uit de eigen omgeving en door kinderen gemaakte materialen betekenen vaak veel meer . Barbara Nellestijn geeft een voorproefje van het zojuist verschenen boek: ‘Het Materialenboek’.

12 Van spel naar bewuste leeractiviteit. Groep 3 speelt ‘Hotel Molenzicht’
WERK IN UITVOERING
Sanne Mentink
Hoe lok ik interesse van de kinderen in mijn groep 3 uit voor de bewuste leeractiviteit, het leren om het leren zelf? Leerkracht Sanne Mentink vindt in het thema ‘Hotel Molenzicht’ aanknopingspunten voor spelactiviteiten die het schrijven van teksten en het rekenen betekenisvol maken. Ook mogelijkheden voor de introductie van onderzoeksactiviteiten dienen zich aan.

16 In de kauwgomballenwinkel moet je rekenen!
WERK IN UITVOERING
Femke Steegstra
Voor groep 3-4 van Femke Steegstra is de kauwgomballenwinkel een thema dat zich uitstekend leent voor reken-wiskundeactiviteiten. De kinderen ordenen op formaat en aantallen, ze oefenen tafels, ze doen ervaringen op met splitsen, ze verdiepen zich in de waarde en prijzen van producten, en betalen en wisselen met munten. Bovendien weten ze alles van kauwgom, van de grondstoffen tot het productieproces.

20 Expert lezen met recepten in groep 4
WERK IN UITVOERING
Karin Wink
Als leerkracht in groep 4 van een onderwijskansenschool laat Karin Wink in dit artikel zien hoe doelgericht leesonderwijs voor haar kwetsbare leerlingen betekenis krijgt. NT2-, moeilijk lerende en dyslectische leerlingen werken in de bakkerswinkel aan hun taalontwikkeling. De recepten maken ‘expert lezen’ tot een uiterst geschikte werkvorm die het mogelijk maakt dat elk groepje zich verdiept en specialiseert in ŽŽn van de recepten zodat daarna alle groepjes de gelezen informatie met elkaar kunnen delen.

23 Krijgen leerlingen met achterstand wel voldoende gewicht?
BELEID
Herbert de Bruijne
Sommige scholen ontvangen binnenkort minder financi‘le middelen voor hun middelen voor hun leerlingen. Betekent dit een korting op brede ontwikkelingsondersteuning voor gewichtsleerlingen? Of het einde van de brede school die juist optimale ontwikkelingskansen biedt? Herbert de Bruijne bepleit dat schoolbesturen niet afwachten en zelf de regie gaan voeren. Dat ze met de samenwerkingspartners de intenties van de brede school hoop op de politieke agenda zetten en zelf aangeven wat het gewicht van de brede school zou moeten zijn.

26 De boekenkast van Jo Nelissen
UIT DE KAST GEHAALD
Jo Nelissen

28 OGO-scholen brengen zelf hun onderwijskwaliteit in kaart
BERICHTEN
Anja van Andel
In een goed systeem voor kwaliteitszorg is het belangrijk dat aan de hand van zelfevaluatie gericht gewerkt wordt aan verbetering van het onderwijs. Ontwikkelingsgerichte scholen kunnen binnenkort gebruik maken van een ‘kwaliteitskaart’ om de manier waarop zij hun onderwijs realiseren, in kaart te brengen en hun praktijk verder te ontwikkelen. Daarmee sluiten zij ook aan op de intentie van de onerwijsinspectie om uit te gaan van de keuze en ambities van de school en aan te sluiten op hun zelfevaluatie.

30 Berichten uit de Academie
AGENDA

31 Kinderboekenweek 2005: Toveren en magie!
BOEKSIGNALERING
Eelje Dijk