Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (september 2003) Nr. 1

COVERARTIKELEN:

2 De speurtocht als metafoor
Pieter Mols
Metaforen en verbeelding blijken hand in hand te gaan. Jonge kinderen maken gebruik van verbeeldingskracht in identificatieprocessen.Leerkrachten in de onderbouw van de basisschool kunnen in het opvoedings- en onderwijsproces situaties cre‘ren waarin kinderen hun verbeeldingskracht kunnen oefenen; het geeft voeding aan hun creatieve vermogens.

15 Ik lees met lol
Hanneke Pot
Vergeleken met de landen om ons heen is er in Nederland een veelheid aan boekjes voor beginnende lezers, voor kinderen in groep 1 en 2. Hoe leesbaar zijn deze boekjes door de leestechnische beperkingen en doelstellingen? Een overzicht van boekjes voor het leesonderwijs waarop criteria voor goede en vernieuwende boekjes voor startende lezers zijn toegepast.

24 Sociale competentie, een schoolbrede aanpak
Kitty van Voorst van Beest
Problemen op school betreffen in toenemende mate het gedrag van leerlingen, ook in de onderbouw. In het KEOS-project is er aandacht voor de ontwikkeling van concrete activiteiten om sociale competentie op alle niveaus van onderwijs in te voeren. De activiteiten zijn geordend in een continuŸm van zorg voor sociale competentie.

EN VERDER:

6 Geen gymles meer geven, maar wat dan wel?
Chris Mooij, Chris Hazelebach en Berry van Iersel
Wat zijn de consequenties van de veranderde bevoegdheidswetgeving voor groepsleerkrachten.

10 Kijk op ontwikkeling in de peuterspeelzaal

Jetty Jongerius
Instrument dat informatie geeft over de voortgang van de brede ontwikkeling van jonge kinderen.

20 Diep in het bos…
KINDERBOEKENWEEK 2003

21 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Een heel jaar feest.

22 Het bos in! Knutselen natuurlijk
Maria Rademaker
Bostafereeltjes maken.

28 Samen aan de slag!
Margareth van Kleef en Marieke Tomesen
Handvatten voor een optimale leeromgeving voor interactief taalonderwijs in de onderbouw.

32 Kindvak 2003
Als inhoud telt.
Den Bosch – Brabanthallen – 18 t/m 20 september 2003